18 mei 2018

Waarom de UM staat voor haar internationale strategie

Deze zomer is in de Tweede Kamer een debat gepland over internationalisering en taalbeleid in het Hoger Onderwijs. Dit heeft al tot veel berichten in de media geleid, vaak zonder feitelijke onderbouwing, ook over onze instelling met een uitgebreid Engelstalig onderwijsaanbod. De Vereniging ‘Beter Onderwijs Nederland’ heeft recent aangekondigd onder meer de Universiteit Maastricht (UM) voor de rechter te dagen wegens overtreding van de wet. Het College van Bestuur vindt het belangrijk zijn visie op deze ontwikkelingen te delen.

We hechten aan onze koers…

De internationalisering van de UM is de uitkomst van een langjarig proces en een zorgvuldige strategie, die goed is ingebed in de regio. We zien geen reden voor een koerswijziging en houden vast aan onze strategie: het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek, mede in antwoord op de behoeften van onze omgeving. We doen dat zowel met Nederlandstalige programma’s als met Engelstalige programma’s in de context van de ‘International Classroom’; het laatste als daar goede redenen voor zijn.

…met aandacht voor meer regie op internationale instroom

Wel heeft de VSNU (Vereniging van Universiteiten), ook in overleg met de UM, aan de minister gevraagd universiteiten meer instrumenten te verstrekken om beter te kunnen sturen op de instroom van internationale studenten. Daarbij is aandacht voor vraagstukken op het gebied van taalkeuze, huisvesting, toegankelijkheid en inclusiviteit. Dergelijke instrumenten kunnen ons helpen bij onze jarenlange inspanning om in alle studies een gebalanceerde studentenpopulatie te krijgen.

…en oog voor de behoefte aan talent in de (Eu)regio

Onze ligging in de (Eu)regio maakt ons per definitie een internationale universiteit. We vinden het belangrijk oog te hebben voor de behoefte aan talent binnen de (Eu)regio en in het bijzonder Brightlands. De Limburgse economie groeit hard en de regio kent een zeer lage werkloosheid. Zonder gepaste instroom van buitenlands talent valt de economische motor snel stil. Dat geldt voor Nederland – zo blijkt ook uit een studie van VNO-NCW – en dat geldt zeker voor een grensgebied als het onze.

Internationalisering, met het oog op de toekomst

Met recht mogen we zeggen dat de UM al twintig jaar een internationale universiteit is. We werken al vele jaren in onze ‘International Classroom’, waarin studenten met diverse nationaliteiten in kleine groepen werken aan internationale thema’s. Bijvoorbeeld in opleidingen als European Law School, European Studies, European Public Health, International Business etc. Onze internationale medewerkers brengen kennis en vaardigheden over, waarmee we een ideale leeromgeving bieden voor de generatie die onze toekomst gaat vormgeven.

Ook de Nederlandse student kiest bewust voor een internationale studie-omgeving

Deze studenten, zo blijkt uit ervaring en onderzoek, kiezen bewust voor een omgeving die hen voorbereidt op de arbeidsmarkt, die zowel binnen als buiten Nederland steeds internationaler wordt. De laatste jaren zien we het aantal Nederlandse studenten stijgen; zij vinden deze internationale studie-omgeving ook aantrekkelijk. Dat vertaalt zich in hun studieresultaten, die aantoonbaar verbeteren in een internationale context.

Onze taalkeuze is altijd weloverwogen

Ook als het gaat om taalkeuze van ons onderwijs, maken we zorgvuldige afwegingen waarbij de kwaliteit voorop staat. Aan onze Nederlandstalige opleidingen stellen we hoge eisen ten aanzien van de inhoud, het onderwijsproces, de begeleiding en de samenhang tussen deze kwaliteitsaspecten. Bij onze Engelstalige opleidingen is dat niet anders. We kijken steevast naar de context van de opleidingen en de toekomstige arbeidsmarkt van de afgestudeerden. Als er dan voor Engels wordt gekozen, betekent dit dat studenten uit inmiddels meer dan honderd landen gezamenlijk kunnen leren en interacteren in onze ‘International Classroom’. Het UM-taalbeleid wordt hoog gewaardeerd door onze studenten. Ook de Engelse taalvaardigheid van medewerkers en studenten wordt geprezen, zo blijkt uit de NSE-resultaten (Nationale Studenten Enquete).

Internationalisering, omdat het simpelweg niet anders kan anno 2018

Tot slot: het bedrijven van wetenschap is per definitie een internationaal gebeuren geworden. Nederlandse universiteiten staan nu hoog op internationale rankings, mede dankzij de internationale medewerkers en hun internationale netwerken. Het recent gepubliceerde, baanbrekend onderzoek naar embryo-modellen zou nooit mogelijk zijn geweest zonder medewerking van internationale wetenschappers die zich willen verbinden met een topwetenschappelijk instituut als het onze. Een instituut dat werkt in een internationale context, zich richt op fundamenteel en toegepast onderzoek en mensen opleidt voor de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt.

Het College van Bestuur gaat vechten voor deze goed onderbouwde strategie en is vol vertrouwen over de toekomst.