Internationale Dag van de Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid - communicatie is de sleutel

UNESCO heeft 16 november, de geboortedag van Mahatma Ghandi, gemarkeerd als de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid. De Verenigde Naties zetten zich in voor het versterken van de tolerantie en verdraagzaamheid door het bevorderen van wederzijds begrip tussen culturen en volkeren. We vroegen Hadia Arab, derdejaars SBE-student en lid van de Diversitieits en Inclusiviteits adviesraad naar haar ervaringen binnen de UM community.

Wat betekent tolerantie voor jou als lid van de D&I adviesraad? En hoe ervaar je tolerantie in de UM community?
"Voor mij betekent tolerantie het respecteren van ieders eigenheid en het waarderen van wat eenieder ter tafel brengt. 
Het is mijn overtuiging dat het voor ons als mensen cruciaal is om te luisteren naar wat andere mensen te zeggen hebben en te proberen hun standpunten te begrijpen."

Hadia Arab

"We hebben meer met elkaar gemeen dan we denken. De enige manier waarop we kunnen houden van de mensen om ons heen, waarop we elkaar kunnen waarderen, is door met elkaar te communiceren. In de universitaire context moeten we vooral gebruik maken van de mogelijkheden die het onderwijs ons biedt: we kunnen gesprekken te beginnen met mensen van over de hele wereld. We zijn allemaal naar Maastricht gekomen om een verrijkende ervaring te hebben, op elk niveau. Het is dan ook ieders verantwoordelijkheid om naar elkaar toe te stappen, elkaar te waarderen en betrokkkenheid te laten voelen."

 

Internationalisering is het belangrijk voor de UM, speelt tolerantie eenzelfde belangrijke rol in het dagelijks leven aan de UM?
"De UM is trots op haar uitstekende inspirerende, studentgerichte omgeving, die onder andere tot stand is gekomen door het concept van de International Classroom. Het samenbrengen van studenten en medewerkers met allerlei verschillende achtergronden kan leiden tot grootsheid, maar leidt ook dagelijks tot een aantal uitdagingen. Iedereen brengt zijn of haar manier van leven en werken mee naar de onderwijs- of werkgroep en daarom is het van groot belang om begrip te hebben voor elkaar en om geduld voor elkaar te kunnen opbrengen.

Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), de onderwijsvorm van de UM, betekent veel groepswerk en dat vraagt om een nauwe samenwerking met je medestudenten. Als je merkt dat iemand's aanpak of denkproces anders is dan dat van jou, dan is het belangrijk om nieuwsgierig, nieuwsgierig en begripvol te zijn. Als student werk je actief aan het elimineren van je oordeelsvermogen. Als je verwacht dat iedereen zich aan jouw idee van 'hoe het moet' houdt, kan dat tot inefficiëntie leiden. Luister naar wat anderen te zeggen hebben en probeer, vooral tijdens de PGO-sessies je voordeel te halen uit wat elke persoon aandraagt.

- de tekst gaat verder onder de foto - 

World Tolerance Day

Hoe wordt verdraagzaamheid opgenomen in de doelstellingen van de UM voor de komende 5 jaar? 
Naar mijn mening vormen verdraagzaamheid en respect de basis voor "Community at the CORE (Collaborative Open Research Education)" het strategische programmavan de UM. De UM streeft onder andere naar een inclusieve aanpak, waarbij een academische gemeenschap wordt gecreëerd die wederzijds respect, democratische principes en transparantie omarmt. Deze gemeenschap creëert een inclusieve omgeving waarin studenten en medewerkers zich thuis voelen. 

Om deze doelen te bereiken, moeten studenten en medewerkers verdraagzaam zijn en vriendelijkheid naar elkaar zijn in hun dagelijkse interacties.

"De UM werkt voortdurend aan een tolerante en inclusieve omgeving, door studenten en medewerkers ondersteunende middelen ter beschikking te stellen. Dit zijn onder andere adviseurs, mentoren, maar er is natuurlijk ook de mogelijkheid om contact op te nemen met D&I officers."


"De D&I officers zijn er om te luisteren naar de ervaringen van UM-studenten en medewerkers, om hen waar nodig te helpen en met de verkregen informatie het voor iedereen beter te maken. 

Tot slot, kun je ons meer vertellen over je eigen ervaringen met verdraagzaamheid en tolerantie aan de UM? 
Mijn persoonlijke ervaring is grotendeels aangenaam. Studenten en medewerkers tonen wederzijds respect en proberen ieders unieke standpunten te begrijpen. Ik vind het zeer positief dat communicatie én samenwerking sterk worden gestimuleerd door het PGO en ook door de steun van de tutoren en docenten. 

Natuurlijk zijn er helaas ook enkele gevallen waarin misverstanden hebben geleid tot onaangename ervaringen. Maar er was altijd een manier om het op een respectvolle manier uit te praten. De tutoren en docenten zijn er altijd voor ons, ze luisteren naar onze zorgen en proberen ons te helpen om eventuele interpersoonlijke conflicten professioneel op te lossen. 

Lees ook