Focus op gezonde samenleving en nieuwe technologie

Verdere integratie universiteit en academisch ziekenhuis Maastricht

Logo UM-MUMC
UM-MUMC

De Universiteit Maastricht en het MUMC+/azM gaan de bestaande samenwerking komende jaren fors versterken, verdiepen en verbreden. Een vandaag ondertekende intentieverklaring schetst een krachtenbundeling van beide organisaties als antwoord op de toenemende problemen in de zorg en andere maatschappelijke uitdagingen. Deze vragen om een stevige aanpak, inzet van de jongste wetenschappelijke inzichten en technologische innovaties, en een nog betere verbinding tussen fundamentele, academische inzichten en praktijk.

In de gezamenlijke verklaring spreken beide instellingen van een nieuwe, ambitieuze benadering, die veelomvattend is en waarvan Limburg, de Euregio en heel Nederland de vruchten kunnen plukken. In de komende tijd wordt onderzocht wat er nodig is om die ambitie te realiseren. Daarbij gaat het onder meer om een krachtig bestuursmodel, het opstellen van een nieuw strategisch plan en eventuele benodigde organisatorische aanpassingen.

Bekijk de video waarin Rianne Letschert en Helen Mertens uitleggen wat de plannen zijn.
Onder de video lees je er meer over.

Meerwaarde

Al 15 jaar werken het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht (UM) nauw samen onder de naam Maastricht UMC+. Het accent ligt daarbij op innovatie, ter verbetering van zowel zorg en gezondheid. Het streven is nu om de bestaande samenwerking verder uit te bouwen, met als doel een geïntegreerd umc van FHML en azM waarbij ook de andere faculteiten van de UM nauwer worden betrokken.

De krachtenbundeling is nodig vanwege de omvang en urgentie van de uitdagingen waarvoor (Zuid-) Limburg staat. Zaken als vergrijzing, gezondheids- en sociaaleconomische scores en toenemende personeelstekorten vereisen een brede aanpak voor de langere termijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis van zoveel mogelijk wetenschappelijke disciplines. Het plan is om de samenwerking tussen de UM en het MUMC+/azM te intensiveren en uit te breiden naar alle faculteiten van de universiteit. Daardoor neemt de effectiviteit toe en daarmee de betekenis voor de samenleving en voor de economische ontwikkeling van de regio.

Gezonde samenleving en nieuwe technologie

In hoofdlijn ligt de focus van de nieuwe integrale aanpak op twee thema’s: een gezonde samenleving en nieuwe technologie. Binnen het eerste thema, healthy society, bundelen beide organisaties onderzoek, onderwijs en valorisatie voor onderwerpen als preventie, gezonde voeding en virtuele en data-gedreven zorg. Doel: betaalbare en gepersonaliseerde zorgoplossingen bieden en de druk op de schaarse arbeidskrachten minimaliseren. Gezondheidsprofessionals worden breed en interdisciplinair opgeleid, door andere UM-faculteiten te betrekken voor bijvoorbeeld de ethische, juridische, economische en maatschappelijke aspecten van zorg.

Ook voor het tweede thema, technology: responsible disruption, zal de geïntegreerde benadering worden toegepast. Er is meer voordeel te halen door het verder samenvoegen van (medische) technologie, engineering en data sciences. Denk aan voorbeelden als de operatiekamer van de toekomst, wiskundige modellen ter vervanging van dierproeven in biomedisch onderzoek, wearables en implantables voor diagnostiek en behandeling van (chronische) aandoeningen.

In nauwe samenwerking met het MUMC+/azM heeft de UM de afgelopen jaren grote stappen gezet in de technologische en digitale transformatie. Nieuwe, door technologie gedreven onderzoeksinstituten zijn opgezet, met hoogwaardige faciliteiten en laboratoria. Dat krijgt met de verdere integratie een vervolg, met als doel om als één partij op te treden met één strategie en een bijpassende investeringsagenda voor vooraanstaand onderwijs en onderzoek en valorisatie.

Impact

De krachtenbundeling betekent ‘meer gezondheid’, betere opleidingsmogelijkheden en een hogere werkgelegenheid in Limburg. Door een stevigere koppeling van nieuwe wetenschappelijke kennis en de medische praktijk krijgen studenten en onderzoekers de kans breed en innovatief onderwijs te volgen en internationaal baanbrekend onderzoek te doen. Voor patiënten zal dit bijdragen tot een betere en meer toegankelijke zorg die doelmatig en doeltreffend is.

Het bedrijfsleven zal profiteren van de toegenomen innovaties en bedrijvigheid. Nu al onderscheidt Limburg zich op dit vlak, met de Brightlands-campussen, waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw samenwerken. Dankzij de krachtenbundeling van de UM en het MUMC+/azM zullen nog meer mogelijkheden tot samenwerking ontstaan, zowel publiek als privaat. Kortom: meer dynamiek en een krachtige impuls aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie.

Hoe nu verder?

De ministers van VWS en van OCW zijn persoonlijk geïnformeerd. Zij onderschrijven de voorgenomen verkenning. De beide Raden van Toezicht van de UM en het MUMC+/azM hebben ingestemd met de ingeslagen weg. Zij worden op de hoogte gehouden van de verdere uitwerking van de plannen. Daarbij gaat het onder meer om een nieuw, krachtig bestuursmodel, het opstellen van een strategisch plan en eventuele benodigde organisatorische aanpassingen. Beide instellingen roepen nu voor deze uitwerking een gemeenschappelijke programma-organisatie in het leven.

Lees ook

  • Maak je klaar voor de ultieme Europese verkiezingservaring! Op 29 april organiseren Studio Europa en Politico de derde editie van het Maastricht Debate, als opwarmertje voor de Europese Parlementsverkiezingen (6-9 juni).

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Wetenschappers van het MERLN-instituut van Universiteit Maastricht en van het Maastricht UMC+ zijn erin geslaagd om een embryostructuur van een menselijke eeneiige tweeling te kweken uit louter stamcellen, zonder een eicel of spermacel te gebruiken. Dankzij deze kweek zien wetenschappers nu voor het...

Meer nieuws