NVAO accrediteert nieuwe UM-masteropleidingen in de Sciences

De Universiteit Maastricht gaat in september 2015 officieel van start met twee nieuwe natuurwetenschappelijke masteropleidingen. De masters Biobased Materials en Systems Biology hebben de ‘toets nieuwe opleiding’ van de NVAO met glans doorstaan. Met de NVAO accreditatie is de laatste horde genomen in de toelatingsprocedure voor nieuwe opleidingen. In januari gaf de minister van OCW al toestemming, na positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs.

Samen met het reeds bestaande Maastricht Science Programme, een unieke breed georiënteerde natuurwetenschappelijke bacheloropleiding, heeft de UM met de nieuwe masters een volwaardig onderwijsprogramma in de sciences opgezet. De studentenwerving is inmiddels gestart en de eerste studenten zijn al geselecteerd uit de internationale aanmeldingen. Met de nieuwe masteropleidingen worden kenniswerkers opgeleid die uitstekend aansluiten bij de arbeidsmarktbehoefte van de regio. Daarmee is het een voorbeeld van de succesvolle samenwerking in de Kennis-As Limburg, een gezamenlijke miljoeneninvestering van UM, provincie Limburg en andere kennisinstellingen in de regionale kenniseconomie.

Biobased Materials

De opleiding Biobased Materials, die zich zal vestigen in het nieuwe Centre Court gebouw op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, richt zich op biologische én chemische productietechnieken om uit biologische grondstoffen functionele materialen en producten te ontwikkelen. Op dit moment bestaat er nog geen opleiding die hier vanuit alle invalshoeken (chemisch, biologisch én fysisch) aandacht aan besteedt. Op termijn zullen naar verwachting jaarlijks 25 studenten instromen: afgestudeerden van bacheloropleidingen aan de UM (o.a. vanuit het Maastricht Science Programme) en buitenlandse bachelors. In het eerste jaar gaat een selecte groep studenten van start.

Het NVAO visitatiepanel is in zijn rapport vooral te spreken over het ambitieuze programma en de maatschappelijke relevantie van de opleiding. Studenten kunnen zelf hun vakken kiezen en zich zo specialiseren in de diverse aspecten van de biobased materiaalwetenschappen. De opleiding creëert daarmee afgestudeerden die verschillende wetenschappelijke ‘talen spreken’ en specialisten in multidisciplinaire teams met elkaar verbinden. Het bedrijfsleven heeft duidelijk aangegeven dat zij sterke behoefte hebben aan zulke ‘transdisciplinaire’ wetenschappers. De steun van de regionale industrie, academische partners en de provincie Limburg wordt ook gewaardeerd door het panel. Dat komt onder andere tot uiting in de bijdrage van bedrijven op de Brightlands Chemelot Campus aan het programma, in de vorm van personele inzet, labfaciliteiten en projectvoorstellen.

Systeembiologie

De masteropleiding Systems Biology wordt gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus. Systems Biology is een nieuw interdisciplinair vakgebied waarbij de traditionele biologie en de life sciences worden gecombineerd met elementen uit de informatica en wiskunde. In Nederland wordt nog geen zelfstandige master op dit terrein aangeboden. De opleiding gebruikt een systeembenadering, waarbij niet wordt gekeken naar de losse componenten  van biologische en medische systemen, maar naar het systeem als geheel met wiskundige tools. Dit helpt volstrekt nieuwe vragen te stellen en te beantwoorden en nieuwe (medische) toepassingen te ontwikkelen. Ook voor deze opleiding wordt de uiteindelijke instroom geschat op circa 25 studenten per jaar, maar dat zal het eerste jaar beperkter zijn.

Het visitatiepanel beschrijft de opleiding als een ambitieus programma in een relevant domein. De opleiding levert een solide basis in de systeembiologie en voorziet volgens het panel in een sterke behoefte, mede door de systeembenadering die steeds belangrijker wordt in de biologie en geneeskunde. Het programma leidt jonge wetenschappers op op het interdisciplinaire grensvlak van de life sciences en wiskunde. Het panel spreekt ook haar waardering uit voor het sterke internationale perspectief en de vele stagemogelijkheden. Ook de samenwerking met de Université de Liège wordt positief beoordeeld. Het panel is enthousiast over de excellente faciliteiten die worden aangeboden in  de drie betrokken faculteiten en het Maastricht Center of Systems Biology (MaCSBio), waardoor onderwijs en onderzoek  goed zijn geïntegreerd.

Lees ook

  • Met een bachelordiploma Biomedical Sciences heb je ruime keuze waar je je gedetailleerde kennis over ziekte en gezondheid wilt toepassen. Of je nu in het lab of daarbuiten wilt werken. Lobke Meels is een inspirerend voorbeeld van een carrière buiten het lab. Ze combineerde haar bacheloropleiding...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

  • Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UM, is geëerd met het Teken van Verdienste van de stad Maastricht. Hij kreeg het ereteken op 6 juni uit handen van locoburgemeester Hubert Mackus vanwege zijn grote verdiensten voor de universiteit en voor Maastricht. Begin juli neemt Nick...