NRO-subsidie voor Anique de Bruin: Zelfregulatie van het studeerproces

Flexibiliteit is een belangrijk kenmerk van het hoger onderwijs: studenten bepalen grotendeels zelf waar, wanneer en hoe ze leren. Daarnaast mogen studenten steeds meer zelf bepalen wát ze leren: Universiteiten en Hogescholen zetten in op meer keuzevrijheid, individuele leerpaden en adaptieve toetsing binnen cursussen en curricula. Deze toegenomen flexibiliteit doet een beroep op de vaak beperkt ontwikkelde zelfregulatievaardigheden van studenten. Om studentsucces in dergelijk flexibel onderwijs te waarborgen, is praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuning van zelfgereguleerd leren noodzakelijk.

Samen met Prof. Dr. Peter Verkoeijen (EUR/Avans Hogeschool Breda) wordt Prof. Dr. Anique de Bruin projectleider van het NRO gefinancierde, landelijke consortium “SELFLEX: Towards Evidence-informed Support for Self-regulation of Flexible Learning” dat in het najaar van 2023 van start gaat, met een subsidiebedrag van €900.000.

Het consortium bestaat, naast de genoemde partijen, uit partners van de Radboud Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Open Universiteit, Hogeschool Inholland en de Hanze Hogeschool. Het onderzoek binnen het consortium zal zich richten op hoe kenmerken van de student, het onderwijsontwerp (inclusief toetsing), en medestudenten en docenten ingezet kunnen worden om beter te leren omgaan met flexibiliteit in het onderwijs en om zelfregulatievaardigheden verder te ontwikkelen. Het onderzoek zal zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn, en er zullen interventies getest worden door middel van design-based onderzoek binnen bestaande curricula in het hoger onderwijs. 

Lees ook