Netto pensioenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de pensioenopbouw versoberd. Het gevolg is dat medewerkers met een fulltime jaarinkomen boven € 100.000 bij pensionering of overlijden een lager pensioen ontvangen.

Voor 2015 is een tijdelijke collectieve oplossing geregeld via de VSNU in de vorm van de Loyalis Top nabestaanden lijfrente. Deze verzekering wordt in 2015 betaald door de werkgever. Een terugval van nabestaandenpensioen wordt daarmee voorkomen.

Om tot een definitieve oplossing te komen voor een aanvullende regeling voor nabestaanden én het ouderdomspensioen hebben betreffende medewerkers een voorstel van het ABP én een voorstel van Loyalis ontvangen. Voor beide voorstellen geldt dat de premie betaald wordt uit netto inkomen/loon en dat de waarde van de aanvullende regeling is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3).
Deelname is vrijwillig, u kunt er ook voor kiezen niet te participeren in een aanvullende regeling.

Tips voor uw keuze

Onderstaand een paar door de VSNU onderkende verschillen tussen  de proposities van het ABP en Loyalis. Van belang is dat deze lijst niet uitputtend is.

Mogelijke wens of omstandigheid ABP versus Loyalis Voordeel voor
U wilt een zo hoog mogelijek premie inleggen Deze mag bij het ABP iets hoger zijn dan bij Loyalis ABP
U overweegt (ooit) te emigreren Loyalis koopt zonder fiscale gevolgen af bij emigratie. Heb ABP mogelijk niet. Er bestaat dan ook het risico dat de uitkeringen uit de aanvullende regeling van het ABP in het buitenland belast zijn Loyalis
U wilt niet/wel offensief beleggen ABP belegt offensiever dan Loyalis  
U bent alleenstaand Het saldo bij Loyalis vererft aan de erfgenamen. Voor alleenstaanden een belangrijk voordeel. Bij overlijden komt het spaarsaldo bij het ABP toe aan het ABP Loyalis
U wilt een tijdelijke uitkering De uitkering moet bij het ABP levenslang zijn; bij Loyalis mag dit ook tijdelijk zijn met een minimum van vijf jaar Loyalis
U werkt parttime Bij het ABP kunnen parttimers meer premie inleggen dan bij Loyalis ABP

 

Heeft u vragen, dan kunt u het beste contact opnemen met ABP of Loyalis. Of het nodig is een verzekering af te sluiten en welke, kunt u desgewenst het beste bespreken  met een financieel adviseur. De UM kan u hierin niet adviseren.

Below few general advantages and disadvantages of the propositions from the ABP and Loyalis, acknowledged by VSNU. It is important to note that this list is not exhaustive.

Possible wishes or circumstances ABP versus Loyalis Plus-point for
You want to invest as much premium as possible You can invest rather more with the ABP than with Loyalis ABP
You may consider emigrating at some time With Loyalis you can cash in your entitlement if you emigrate without tax consequences. This may not be possible with the ABP. There is a risk that benefits paid out from the ABP's additional scheme could be taxed abroad Loyalis
You do/do not want to invest aggressively The ABP invests more aggressively than Loyalis ABP
You are single The balance in the Loyalis scheme is inherited by hour heirs. An important advantage for single people. Under the ABP scheme the savings balance accrues to the ABP when you die. Loyalis
You want a temporary benefit With the ABP the benefit has to be a life-long benefit; with Loyalis it can also be temporary with a maximum of five years. Loyalis
You work part time Part-timers can invest more premium with the ABP than with Loyalis ABP

 

Do you have questions about the propositions, please contact ABP or Loyalis. Whether you should conclude an insurance or not we recommend to you consult a financial adviser. Maastricht University can not advise you on this.

Lees ook

  • Door de vergrijzing heeft Zuid-Limburg te maken met aanzienlijke uitdagingen in gezondheid en welzijn. Onderzoek en innovatie van de UM maakt nu al een verschil. Hilde Verbeek, voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, over hoe we ouderen in hun kracht kunnen zetten en het...

  • Met een bachelordiploma Biomedical Sciences heb je ruime keuze waar je je gedetailleerde kennis over ziekte en gezondheid wilt toepassen. Of je nu in het lab of daarbuiten wilt werken. Lobke Meels is een inspirerend voorbeeld van een carrière buiten het lab. Ze combineerde haar bacheloropleiding...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie.