ITEM start haalbaarheidsstudie ‘grensregionale beroepenkaart’

Interessant is dat het onderzoek van ITEM- gedaan voor de grenseffectenrapportage 2016- laat zien dat het niet altijd juridische knelpunten zijn die aan de basis van de obstakels liggen. Uit de analyse van de erkenning van beroepskwalificaties blijkt dat er ook praktische obstakels kunnen zijn, waarbij de bestudeerde landen/deelstaten niet altijd de voor de grensarbeider meest voordelige voorziening hebben getroffen. Het feit dat sommige autoriteiten enkel documenten in één taal accepteren is hier een voorbeeld van, net als de complexiteit die kan bestaan bij het identificeren van de juiste bevoegde autoriteit en de onduidelijkheid rondom de hoogte van de procedurele kosten. Meertaligheid van documenten en meer gestroomlijnde informatievoorziening kunnen bijdragen aan een versoepeld erkenningsproces.

Grensarbeiders zijn in het bijzonder gebaat bij een versoepeld en snel erkenningsproces. Vooral in een grensregio zullen werkgevers niet altijd bereid zijn een bepaalde periode te wachten totdat een grensarbeider erkenning heeft verkregen en aan het werk kan als ook de mogelijkheid bestaat om  iemand met een nationale kwalificatie aan te nemen die geen erkenning nodig heeft. Om te komen tot een procedure die geschikt is voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt is daarmee een andere tool noodzakelijk dan voor de transnationale arbeidsmarkt. Grensarbeiders dienen in de regel snel aan de slag te kunnen. De benchmark zou moeten zijn, dat het mogelijk zou moeten zijn om direct over de grens aan de slag te gaan.

ITEM kondigt daarom aan een haalbaarheidsstudie te gaan uitvoeren naar een “grensregionale beroepenkaart”. De uiteindelijke “grensregionale beroepenkaart” kan een instrument zijn om erkenningsprocedures speciaal voor grensregio’s te versnellen en vereenvoudigen. De haalbaarheidsstudie gaat specifiek de mogelijkheden voor de Benelux en Noordrijn-Westfalen onderzoeken. Dit is zeker interessant voor Limburg, de provincie met relatief veel buitenlandse grenzen.

Over ITEM
Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM is de spil van wetenschappelijk onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en opleidingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. ITEM is een initiatief van Universiteit Maastricht (UM), het Nederlands Expertise en Innovatiecentrum Maatschappelijke Effecten Demografische krimp (NEIMED), Zuyd Hogeschool, de Gemeente Maastricht, de Euregio Maas-Rijn (EMR) en de Provincie Limburg (NL).

Lees ook