26 oktober 2016

ITEM maakt effecten voor grensregio’s bekend in eerste Grenseffectenrapportage

Het in 2015 opgerichte Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM heeft als belangrijke doelstelling de effecten van wet- en regelgeving voor grensregio’s in kaart te brengen. Derhalve startte ITEM in 2016 met haar grenseffectenbeoordeling. De resultaten van deze beoordeling worden nu bekendgemaakt in de Grenseffectenrapportage 2016 en maken duidelijk dat er nog veel belemmeringen bestaan op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit.

Een van ITEM’s onderzoeksactiviteiten waarmee een wetenschappelijke bijdrage wordt geleverd aan grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking is de ontwikkeling en toepassing van een jaarlijkse grenseffectenbeoordeling. Deze heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verkenning van mogelijke negatieve of positieve grenseffecten van geplande wetgeving of beleidsinitiativen én het in kaart brengen van negatieve of positieve grenseffecten van bestaand beleid of wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor pensioenen van voormalige mobiele werknemers, waaronder ook grensarbeiders.

Ook de manier waarop lidstaten van de Europese Unie de Europese richtlijnen hebben omgezet en dit zichtbaar is geworden in de (nationale) praktijk heeft ITEM in enkele dossiers onderzocht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het dossier waarin de praktijk van erkenning van diploma’s in België, Duitsland en Nederland en de effecten geanalyseerd is.

In de publicatie ‘Grenseffectenrapportage 2016 - Samenvatting’ wordt het doel en de methodiek van de rapportage beschreven en is de beoordeling van tien verschillende dossiers in verkorte vorm inbegrepen. Het document is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

In februari 2016 startte ITEM met het inventariseren van potentiële onderwerpen op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarkt en mobiliteit. Dit heeft zij samen gedaan met professionals en ambtenaren die zich bezig houden met grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De, door ITEM opgerichte, ‘werkgroep grenseffectenrapportage’, bestaande uit medewerkers van diverse ITEM-partnerorganisaties, heeft naar aanleiding van deze inzendingen, tien onderwerpen geselecteerd, en deze uitgewerkt naar een dossier.

ITEM’s grenseffectenrapportage 2016 bestaat uit een beoordeling van de volgende tien dossiers:

  Thema Karakter Vraagstelling
 Omvangrijke analyses
1

 

Het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland (a. Arbeid en b. Pensioen)

 

 

 

Ex post /

 

Ex ante (verdrag in kracht sinds 1 januari 2016), maar fiscale gevolgen voor 2017 nog niet bekend

Wat zijn mogelijke effecten van het nieuwe belastingverdrag Nederland/Duitsland op grensarbeiders en toenmalige grensarbeiders met een focus op arbeid en pensioen?

 

2

 

Erkenning van beroepskwalificaties nationale toepassing van Richtlijn 2013/55/EU

 

BE/NL/DE

Ex post

Recente EU Richtlijn en nationale wetgeving, toepassing in de administratieve praktijk

Hoe werkt de erkenning van bepaalde belangrijke beroepen voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en wat zijn mogelijke effecten voor grensarbeiders (kosten, procedures, complexiteit van de erkenning van diploma’s)?
3

 

Grensoverschrijdende samenwerking: Onderzoek naar INTERREG-programma’s aan de Nederlandse grens Ex post

 

Wat waren en zijn de effecten van de nieuwe INTERREG verordening en nationale regelingen op de kwaliteit van de programma’s (Euregio Maas-Rijn, Nederland-Duitsland, Vlaanderen-Nederland), de goedkeuring en afwikkeling van projecten?
Juridische Analyses
4

 

Sociale zekerheid: ziekte en arbeidsongeschiktheid

 

 

 

Ex post

 

 

 

 

 

Wat zijn de gevolgen van Nederlandse regelingen inzake ziekte en arbeidsongeschiktheid voor het vrije verkeer van werknemers over de grens en kunnen deze tot rechtsonzekerheid leiden?

 

5

 

De kwalificerende buitenlandse belastingplicht van art. 7.8 IB en het EU-recht

 

 

 

Ex post / Ex ante

 

Wat zijn de gevolgen van de Nederlandse 90%-regeling voor grensarbeiders? Is deze regeling in strijd met Europees Recht?

 

6

 

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG (COM(2016) 128 def)

Ex ante

 

Welke kwaliteit heeft de voorgestelde herziening van de EU detacheringsrichtlijn?
7

 

Wet Flexibilisering ingangsdatum AOW Ex ante Wat zijn de effecten voor de positie van werknemers die zowel een Nederlandse AOW alsook een buitenlands wettelijk pensioen hebben opgebouwd?
Beoordeling met focus of Euregionale Cohesie
8

 

Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling: Effecten van taakstelling en capaciteiten van het Nederlandse UWV Ex post Wat zijn de effecten van de huidige financiering en taakstelling van UWV op het uitvoeren van grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling?

 

9

 

Grensoverschrijdend treinverkeer – Vierde Spoorwegpakket Ex ante  Welke effecten zijn te verwachten met betrekking tot de coördinatie omtrent de toekenning en organisatie van het grens-overschrijdende interlokaal openbaar vervoer?
Praktische ad-hoc beoordeling van effecten, team studenten van Fontys Hogeschool
10

 

Het Belgische tol systeem voor vrachtwagens Ex post

 

Wat zijn de meerkosten voor grensoverschrijdend vervoer voor de logistieke sector in België/ Nederland/Duitsland? Wat zijn de gevolgen met betrekking tot de routes van Duitse en Nederlandse vrachtwagens?

De Grenseffectenrapportage zal jaarlijks terugkeren met als doel de effecten voor grensregio’s bloot te leggen en zodoende een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De 2016 grenseffectenrapportage is via de ITEM website te downloaden.