Acties aan de Universiteit Maastricht - Update 7

Impressie overleg College van Bestuur en Universiteitsraad Universiteit Maastricht

Het College van Bestuur (CvB) en de Universiteitsraad van de Universiteit Maastricht (UM) hebben vandaag met elkaar gesproken over zowel de protestacties aan de UM als over het vraagstuk rond internationale samenwerkingen dat daaraan ten grondslag ligt.

Wat het eerste punt betreft heeft het College de Universiteitsraad meegenomen in de gebeurtenissen van de afgelopen week. Daarbij heeft het CvB zijn overwegingen, dilemma’s en besluiten met de Raad gedeeld en toegelicht. Het CvB heeft goed geluisterd naar de zorgen uit de universitaire gemeenschap die werden vertolkt. 

De kernvraag hoe om te gaan met internationale samenwerkingen in conflictgebieden, op dit moment in het bijzonder in Gaza en Israël, kwam in het overleg uitgebreid aan de orde. Dit is niet de eerste keer dat deze discussie gevoerd werd. De afgelopen maanden is al verschillende keren gesproken over de rol van universiteiten ten aanzien van het uitspreken over mensenrechtensituaties in andere landen en de betrokkenheid van universiteiten in die landen daarbij. Wat de inhoud van deze kernvraag betreft heeft het College een denkrichting gepresenteerd, die in nauwe samenspraak met de decanen tot stand is gekomen. Deze denkrichting komt erop neer dat in beginsel nooit getornd wordt aan de samenwerking tussen en uitwisseling van kennis tussen individuele wetenschappers van de UM en hun internationale collega’s. Tegelijkertijd willen CvB en decanen op instellingsniveau wel toetsen of onze internationale partners op enigerlei wijze mogelijk een rol spelen bij of een bijdrage leveren aan schendingen van fundamentele normen van internationaal recht. Wat verdere consequenties kunnen zijn van een dergelijke toetsing was tijdens de consultatie vandaag onderwerp van reflectie en discussie.

Het overleg met de Universiteitsraad is een belangrijke stap in het besluitvormings- en medezeggenschapsproces dat nu verder wordt opgepakt en zo spoedig mogelijk wordt afgerond. CvB en decanen kunnen met de reflectie en diverse perspectieven van de leden van de raad verder aan de slag om te gaan toewerken naar een finaal voorstel voor een toetsingskader internationale strategische samenwerking in conflictgebieden met, zo moge duidelijk zijn, een eerste toepassing op de situatie in het Midden-Oosten. Dat voorstel zal vanzelfsprekend zo snel als mogelijk weer aan de raad worden voorgelegd.

Impressie vanuit de Universiteitsraad

De Universiteitsraad heeft het overleg als respectvol en constructief ervaren. De raad heeft benadrukt dat zorgen in de gemeenschap veelzijdig, soms tegenstrijdig en rijkgeschakeerd zijn, en komen van de mensen in het Maastricht Encampment tot en met studenten en medewerkers uit de rest van de universiteit die een heel ander perspectief of opvatting kunnen hebben. Zoals mensen uit de Joodse gemeenschap aan de UM. Wat betreft hoe om te gaan met internationale samenwerkingen, kwamen er suggesties en overwegingen vanuit diverse perspectieven, en de raad wacht het uiteindelijke voorstel van het CvB af.

More updates

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Op woensdagochtend 22 mei is een gebouw van de Universiteit Maastricht aan de Grote Gracht bezet door demonstrerende studenten. Naar aanleiding daarvan is de UM in gesprek gegaan met de demonstranten. Dat gesprek heeft ertoe geleid dat de bezetting van het gebouw woensdagavond in alle rust is...

  • Vanwege de bezetting van een aantal FASoS-gebouwen is FASoS tot nader order gesloten. Er zal vandaag geen onderwijs op de campus plaatsvinden en we onderzoeken of de lessen online kunnen plaatsvinden. Onze studenten worden op dit moment geïnformeerd over de sluiting van onze gebouwen en de gevolgen...

More news items
  • De UM is in gesprek met de demonstranten die betrokken zijn bij de bezetting van het FASoS-gebouw vandaag. Inzet is en blijft ‘de-escalatie’, waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat onze primaire taak, onderwijs en onderzoek, overal weer zo snel...

  • Om veiligheidsredenen en om de continuïteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, heeft de Universiteit Maastricht een aantal maatregelen genomen.

Lees ook

  • Met een bachelordiploma Biomedical Sciences heb je ruime keuze waar je je gedetailleerde kennis over ziekte en gezondheid wilt toepassen. Of je nu in het lab of daarbuiten wilt werken. Lobke Meels is een inspirerend voorbeeld van een carrière buiten het lab. Ze combineerde haar bacheloropleiding...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

  • Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UM, is geëerd met het Teken van Verdienste van de stad Maastricht. Hij kreeg het ereteken op 6 juni uit handen van locoburgemeester Hubert Mackus vanwege zijn grote verdiensten voor de universiteit en voor Maastricht. Begin juli neemt Nick...