ITEM News

Impact WNRA vanaf 2020*

*Het onderwerp is thans erg in beweging. Deze samenvatting betreft de stand van zaken per 31 augustus 2019.

Werkt u bij een Nederlandse universiteit of academisch ziekenhuis en tegelijkertijd ook over de grens in België of Duitsland? Dan gaan er mogelijk wijzigingen optreden in uw sociaalzekerheidssituatie ten gevolge van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die ingaat op 1 januari 2020.

Het UM-expertise centrum ITEM heeft een ex-ante dossier opgesteld over de mogelijke effecten van deze wet op grensoverschrijdende ambtenaren, die woonachtig of werkachtig zijn in Nederlandse grensregio’s. Vanaf januari zullen een half miljoen ambtenaren over gaan van een publiekrechtelijke aanstelling naar een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst en zullen er nieuwe groepen ambtenaren ontstaan. Degenen die hun ambtenarenstatus verliezen krijgen een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Daardoor kan het in grensoverschrijdende situaties waarin in twee of meer lidstaten werkzaamheden worden verricht, voorkomen dat niet meer de Nederlandse sociaalzekerheidswetgeving van toepassing is, maar de wetgeving van een andere lidstaat.

ITEM-dossier wijzigen verzekeringsplicht

Het ITEM-dossier  maakt duidelijk welke financiële gevolgen verbonden kunnen zijn aan het wijzigen van de verzekeringsplicht. Tevens beschrijft het de huidige toepasselijke verdragsregels ten aanzien van de toewijzing van de heffingsbevoegdheid van pensioenen. Uit het rapport blijkt onder andere dat ten aanzien van de grensregio’s van Nederland effecten kunnen worden verwacht door het ontbreken van voldoende voorlichting, aangezien de inwerkingtreding van de Wnra voor werkgevers en werknemers administratieve en financiële lasten met zich kan brengen. Ook zullen buitenlandse instanties moeten worden geïnformeerd over de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving. Dit kan wellicht leiden tot het (willen) vermijden van grensoverschrijdende situaties door zowel werknemers als werkgevers.

De ITEM-rapportage illustreert dat de wetgever bij de totstandkoming van de Wnra nauwelijks aandacht heeft gehad voor de grenseffecten, zoals die bijvoorbeeld gevoeld worden in de Euregio. Daarbij komt dat de grenseffecten tot nu toe ook nog niet geheel duidelijk zijn. Wat betreft de sociale zekerheid en dan met name de premieheffing kunnen de effecten afhankelijk van de individuele situatie zijn dat zowel de werkgever als de werknemer meer lasten hebben bij een wijziging van de verzekeringsplicht van Nederland naar bijvoorbeeld België. De administratieve lasten voor de Nederlandse werkgever kunnen toenemen omdat deze te maken krijgt met buitenlandse instanties. Wat betreft de pensioenen kunnen de (administratieve) lasten toenemen vanwege het feit dat de pensioenen dienen te worden gesplitst in een publiek en een privaat pensioen. Hoewel Nederland kenbaar heeft gemaakt dat de heffingsbevoegdheid over pensioenen door de invoering van de Wnra niet zal wijzigen, is het echter nog onduidelijk of de buitenlandse autoriteiten hierover hetzelfde denken.

Werkt u bij UM en wilt u weten wat de Wnra voor u betekent? Op deze UM Intranet pagina vindt u meer informatie.

Lees ook