Goede vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden in Limburg

De vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden in Limburg zijn tot 2022 over het algemeen nog beter dan voor Nederland als geheel. Frank Cörvers, verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en hoogleraar demografische krimp en arbeidsmarkt heeft hier in het kader van het 4Limburg programma onderzoek naar gedaan. “De betere vooruitzichten hebben deels te maken met het feit dat er in Limburg relatief minder jongeren zijn die op de arbeidsmarkt instromen”, aldus Cörvers.

Hoogopgeleiden hebben in Limburg betere arbeidsmarktperspectieven dan gemiddeld in Nederland door de hoge vervangingsvraag die ontstaat doordat veel Limburgse oudere werkende hoogopgeleiden met pensioen gaan. Ondanks dat de perspectieven op de middellange termijn goed zijn voor academici in Limburg, is nu de werkgelegenheidsgraad lager en de werkloosheid hoger dan gemiddeld in Nederland.

Gemiddeld over alle opleidingsniveaus heen wordt zowel in Noord-, Midden- als Zuid-Limburg de komende zes jaar een licht vraagoverschot verwacht. In Midden-Limburg zal het tekort aan arbeidskrachten naar verwachting het grootst zijn.

Technisch geschoolden hebben zowel op mbo 4-, hbo- en wo-niveau (zeer) goede arbeidsmarktper­spectieven tot 2022. Dit zal zorgen voor personele knelpunten in de voor Limburg belangrijke industriesectoren. De grootste moeilijkheden voor werkgevers zullen de komende zes jaar naar verwachting optreden bij de werving van gediplomeerden van wo techniek. Er wonen in Limburg echter relatief weinig academici die met een dergelijke achtergrond aan het werk zijn.

Er zijn goede arbeidsmarktvooruitzichten voor schoolverlaters en werk­zoekenden met een medische of zorgopleiding op hbo- of wo-niveau vanwege een relatief grote verwachte vervangingsvraag en lage instroom vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt. Wervingsproblemen voor werkgevers in de Limburgse zorgsector worden de komende jaren vooral verwacht bij hogere functies, in mindere mate op middelbaar niveau. Voor werkgevers is het over het algemeen moeilijker om aan verpleegkundigen te komen dan aan verzorgenden. In de onderwijssector worden grote knelpunten voorzien bij het werven van gediplomeerden van de lerarenopleidingen, vooral op hbo-niveau.

Voor economisch geschoolden wordt mede als gevolg van robotisering en automatisering een relatief lage werkgelegenheidsgroei en ook een lage vervangingsvraag voorspeld. Dit leidt tot slechts matige arbeidsmarktperspectieven voor deze groep.

Werkgevers zullen tot 2022 moeite hebben om laaggeschoold personeel te vinden (opleidingsniveau basisonderwijs/vmbo, vaak voortijdig schoolverlaters). Het gaat hier vaak om laagbetaalde functies in flexibele dienstverbanden met nauwelijks loopbaanperspectief.

Programma 4Limburg
Het doel van het programma 4limburg is om, in nauwe samenwerking met de Universiteit Maastricht, Provincie Limburg en ketenpartners zoals UWV en bedrijfsleven, via een trendbreuk de (arbeids)participatie én de vitaliteit in Limburg naar een hoger niveau te tillen. Elke partner levert hieraan een eigen bijdrage.

De factsheets zijn in te zien op www.roa.nl onder publications/factsheets.​

 

Lees ook

  • Nienke Verstegen, onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten, heeft onderzoek gedaan naar agressie binnen de forensische zorg en impact hiervan op patiënten en medewerkers. Op 6 juli 2023 promoveert zij aan de Maastricht University met haar proefschrift ‘Hurt people hurt people. Characteristics...

  • Patiënten die vanwege een ernstige COVID-19-infectie in het ziekenhuis zijn opgenomen, vertonen naderhand geen aanwijzingen voor hersenschade door de ziekte. Dat blijkt uit een uitgebreide studie onder leiding van Universiteit Maastricht.

  • Sten van Beek

    Rillen van de kou?

    Door de Westerse leefstijl met een hoog vetgehalte in voeding in combinatie met weinig beweging, kampen steeds meer mensen in Nederland met overgewicht of zelfs obesitas. Dit zorgt voor een verhoogd risico op diabetes type II. Wat is hieraan te doen buiten een gezondere leefstijl? Het antwoord komt...

Meer nieuws