12 juli 2018

Definitief Cao-akkoord Nederlandse Universiteiten

De Nederlandse Universiteiten zijn met de werknemersorganisaties tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU).

Het getekend akkoord is beschikbaar via de website van de VSNU.  

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.
De afspraken uit het akkoord zullen zo spoedig mogelijk in de tekst van de cao verwerkt worden.

Afgesproken is dat op 1 mei 2018 de salarissen van universitaire werknemers die een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben, structureel met 2,0% worden verhoogd. Deze loonsverhoging wordt uiterlijk in de maand september 2018 uitbetaald. Op 1 februari 2019 worden de salarissen structureel met 2,6% verhoogd. Daarnaast ontvangen universitaire werknemers die op 1 mei 2018 een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben (exclusief declaranten en oproepkrachten)  uiterlijk in september 2018 een eenmalige uitkering van bruto 0,6% van het jaarsalaris (jaarsalaris 2018 (exclusief de verhoging van 2,0%) vermeerderd met eindejaarsuitkering en vakantie-uitkering).