Bestuurlijke samenwerking met partners in conflictgebieden

Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een grootschalig conflict is, betrokken zijn bij schendingen van fundamentele mensenrechtennormen. 

We benadrukken dat het hier gaat om een kader voor onze wereldwijde samenwerkingen en dat het geen betrekking heeft op individuele academische samenwerking tussen academici en onderzoeksgroepen. Het College van Bestuur en de decanen hebben ook een besluit genomen vooruitlopend op de verdere ontwikkeling  van dit instrument met betrekking tot bestuurlijke partnerschappen in gebieden met grootschalige gewelddadige conflicten. De Universiteitsraad heeft over beide zaken een positief advies gegeven.

  • Een eerste toelichtende verklaring over dit instrument en de relevante context ervan vind je hier.
  • Een gedetailleerde uitwerking van de grondslagen en vervolgstappen vind je hier.

Een en ander is tot stand gekomen in een democratisch proces van besluitvorming met decanen en medezeggenschap. Voor sommigen duurde dit te lang, en we hebben begrip voor het ongeduld en de frustraties die daarover geuit zijn. Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat juist het doorlopen van dit proces een duurzamer resultaat oplevert.

We willen onze hele gemeenschap graag betrekken bij de volgende stappen. Op korte termijn zullen we melden hoe we deze dialoog gaan vormgeven.

Heb je nu vragen over deze berichtgeving? Meld je dan bij secretariaat-aa@maastrichtuniversity.nl.

Rianne Letschert, Pamela Habibović, Nick Bos 

Meer updates

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Op woensdagochtend 22 mei is een gebouw van de Universiteit Maastricht aan de Grote Gracht bezet door demonstrerende studenten. Naar aanleiding daarvan is de UM in gesprek gegaan met de demonstranten. Dat gesprek heeft ertoe geleid dat de bezetting van het gebouw woensdagavond in alle rust is...

  • Vanwege de bezetting van een aantal FASoS-gebouwen is FASoS tot nader order gesloten. Er zal vandaag geen onderwijs op de campus plaatsvinden en we onderzoeken of de lessen online kunnen plaatsvinden. Onze studenten worden op dit moment geïnformeerd over de sluiting van onze gebouwen en de gevolgen...

More news items
  • De UM is in gesprek met de demonstranten die betrokken zijn bij de bezetting van het FASoS-gebouw vandaag. Inzet is en blijft ‘de-escalatie’, waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat onze primaire taak, onderwijs en onderzoek, overal weer zo snel...

  • Om veiligheidsredenen en om de continuïteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, heeft de Universiteit Maastricht een aantal maatregelen genomen.

Lees ook