Benoemingen Raad van Toezicht

Minister Bussemaker heeft prof. dr. Marc Groenhuijsen per 1 september 2015 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht, voor een periode van vier jaar. Daarnaast heeft zij de benoeming van RvT voorzitter Truze Lodder verlengd met een periode van twee jaar.

Professor Groenhuijsen is hoogleraar straf(proces)recht en victimologie aan de Universiteit van Tilburg. Van 1992-1995 was hij decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is hij o.a. rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem. Sinds 2006 is prof. Groenhuijsen lid van de KNAW. Marc  Groenhuijsen is een eminent wetenschapper, wiens deskundigheid, uitgebreide bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en internationale netwerk een rijke aanvulling betekenen op de aanwezige expertise en deskundigheden waarover de Raad van Toezicht in zijn huidige samenstelling beschikt.

Met de herbenoeming van Truze Lodder voor nog twee jaar bevestigt de minister het belang om de continuïteit in de Raad van Toezicht te waarborgen. Truze Lodder werd in 2007 in de Raad van Toezicht benoemd en vervult sinds 1 januari 2014 de functie van voorzitter, na het vertrek van de toenmalige voorzitter Ad Veenhof. Op verzoek van de zittende leden van de raad geeft zij hiermee invulling aan een volledige termijn van vier jaar voorzitterschap.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de universiteit. Naast de toezichthoudende taak vervult de raad een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is verantwoording verschuldigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na deze benoeming bestaat de Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht uit Truze Lodder (voorzitter), Ursula Nelles, Renk Roborgh, Koos Van Haasteren en Marc Groenhuijsen.

Het profiel van de Raad van Toezicht is afgestemd op de gewenste ontwikkeling en strategie van de UM, waarin het Strategisch Programma UM, de Kennis-As Limburg, de prestatieafspraken en  kwaliteitszorg centraal staan. De RvT is zodanig samengesteld dat er voldoende diversiteit is naar individuele profielen, leeftijd, geslacht en maatschappelijk-culturele en wetenschappelijke achtergrond.

Lees ook