Benoeming mr.dr. Kees Sterk tot bijzonder hoogleraar Europese Rechtspleging

Per 1 juni is mr.dr. Kees Sterk benoemd tot bijzonder hoogleraar Europese Rechtspleging; de leerstoel zal worden ondergebracht bij de capgroep Publiekrecht en is gericht op de vermeerdering en disseminatie van kennis aangaande de toepassing van het Europese recht in brede zin (daaronder mede begrepen het EVRM) in de Nederlandse rechtspraak, mede in rechtsvergelijkend perspectief.

Law_kees_sterk.jpg

Kees Sterk zal onderwijs en onderzoek entameren en verzorgen over de institutionele verankering - en de werking daarvan in de praktijk - van de kernwaarden van de rechtspraak in lidstaten van de Europese Unie, vooral in het licht van de eisen die het Unierecht en het EVRM-recht daaraan stellen.

Tot 1 januari 2020 was Kees vice-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij heeft een zeer uitgebreide ervaring als raadsheer in de Hoge Raad en in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en als rechter in de Rechtbank Breda. Verder is hij president van het Europese netwerk van raden voor de rechtspraak. In 1994 gepromoveerde Kees aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceert regelmatig over rechtspraak-gerelateerde onderwerpen.

De leerstoel Europese Rechtspleging werd eerder bezet door prof.dr. Marc de Werd.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws