Acties aan de Universiteit Maastricht - Update 2

Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Maastricht, het faculteitsbestuur van de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) en de actievoerende studenten en medewerkers hebben afgesproken dat een kleine groep ‘observers’ komende nacht op het terrein aanwezig kan blijven. De rest van de aanwezigen heeft het terrein verlaten. De afspraak geldt specifiek voor komende nacht. Daarna zal  de situatie per dag op basis van de opgedane ervaringen bekeken worden. 

Deze afspraak is tot stand gekomen na een dag van vreedzame protesten en dialoog tussen actievoerders en bestuur. De observers kunnen komende nacht de spullen en materialen bewaken waarmee zij de komende dagen een ‘week van dialoog’ willen vormgeven. 

Die dialoog staat uitsluitend open voor studenten en staf uit onze interne gemeenschap, individueel of voor bepaalde geledingen zoals de Universiteitsraad. Alle betrokkenen hechten zeer aan een omgeving waarin de dialoog kan plaatsvinden binnen de interne gemeenschap met onze studenten en staf. Daarom is afgesproken dat bezoekers zich bij de ingang van het terrein moeten kunnen identificeren met een UM-card.

Ook is afgesproken dat overlast voor omwonenden voorkomen moet worden.

Het CvB hecht er grote waarde aan dat studenten en medewerkers met een ander perspectief op het conflict in het Midden-Oosten de ruimte krijgen om ook met het College in gesprek te gaan. In lijn met de ‘brede dialoog’ die het CvB tot nu toe ook heeft gevolgd met alle betrokkenen. Hoe deze nieuwe, extra gespreksmogelijkheid vorm wordt gegeven, zullen we zo spoedig mogelijk bekend maken in een volgende update.

Meer updates

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Op woensdagochtend 22 mei is een gebouw van de Universiteit Maastricht aan de Grote Gracht bezet door demonstrerende studenten. Naar aanleiding daarvan is de UM in gesprek gegaan met de demonstranten. Dat gesprek heeft ertoe geleid dat de bezetting van het gebouw woensdagavond in alle rust is...

  • Vanwege de bezetting van een aantal FASoS-gebouwen is FASoS tot nader order gesloten. Er zal vandaag geen onderwijs op de campus plaatsvinden en we onderzoeken of de lessen online kunnen plaatsvinden. Onze studenten worden op dit moment geïnformeerd over de sluiting van onze gebouwen en de gevolgen...

More news items
  • De UM is in gesprek met de demonstranten die betrokken zijn bij de bezetting van het FASoS-gebouw vandaag. Inzet is en blijft ‘de-escalatie’, waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat onze primaire taak, onderwijs en onderzoek, overal weer zo snel...

  • Om veiligheidsredenen en om de continuïteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, heeft de Universiteit Maastricht een aantal maatregelen genomen.

Lees ook