Impact voor onderzoekers

De coronacrisis heeft een grote impact op het onderzoek aan UM. Veel wetenschappers ervaren knelpunten door (veiligheids)perkingen of andere oorzaken. In het bijzonder promovendi en postdocs (wetenschappers met tijdelijke contracten) komen hierdoor wellicht in de problemen. Vertraging van lopend en nieuw onderzoek kan gevolgen hebben voor de loopbaan van deze groep jonge wetenschappers. De UM heeft begrip voor deze lastige situatie en wil zich inspannen om deze impact zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor is een plan ontwikkeld met mogelijke oplossingen.

  Op deze pagina vind je alle corona-gerelateerde informatie voor medewerkers. 

Totstandkoming

Bij de totstandkoming van het plan zijn het College van Bestuur, het Managementteam, het Onderzoeksplatform (vice-decanen onderzoek), het PhD-Platform, de Maastricht Young Academy en de commissie onderzoek van Erkennen & Waarderen betrokken. Verder is rekening gehouden met uitgangspunten van onder andere VSNU, NFU, NWO, ZonMw, PNN en PostdocNL en nationale en internationale ontwikkelingen waaronder het nieuwe Erkennen & Waarderen.

Oplossingsmogelijkheden

Het volledige plan voorziet in oplossingen voor promovendi en postdocs van de UM. Het plan bestaat uit een kader om aan de hand van maatwerk tot de best passende oplossing(en) te komen om het onderzoek zo veel mogelijk af te ronden binnen de beschikbare tijd en middelen. Dit maatwerk is nodig voor alle promovendi, ongeacht of ze een dienstverband hebben bij UM. Dat kan door het inhoudelijk herzien van onderzoeksprojecten en waar mogelijk het bijstellen van verwachtingen (zonder dat de kwaliteitsstandaard wordt verlaagd). Dit sluit aan bij het nieuwe Erkennen & Waarderen en de DORA-principes. Ook met toepassing van deze opties blijft er bij een deel van de onderzoeksprojecten sprake van vertraging. Voor deze vertragingen is compensatie in de vorm van een contractverlenging mogelijk. Een (eenmalige) contractverlenging is bedoeld voor die gevallen waar het lopend onderzoek door de coronacrisis vertraging oploopt, herziening van het onderzoeksplan en bijstelling van verwachtingen niet mogelijk is, en dus de afronding van het onderzoek binnen de contractperiode onmogelijk is.

Om tot de best passende oplossing(en) te komen is in het plan tevens een standaard beslisprocedure opgenomen. Promovendi en postdocs die knelpunten ervaren in de voortgang van hun onderzoek ten gevolge van de coronacrisis kunnen eerst contact opnemen met hun eigen promotor/PI voor begeleiding bij het vinden van passende oplossingen voor hun situatie. De eventuele vervolgstappen zijn verder uitgewerkt in het plan. Binnen de faculteiten zal nadere informatie volgen over de verdere facultaire uitrol van het plan.

  Lees hier het volledige plan en de publiekssamenvatting.