Het Concerns & Complaints Point

De Universiteit Maastricht (UM) streeft naar een veilige en inclusieve werk- en studieomgeving. Een plek waar iedereen zich gewaardeerd, welkom en veilig voelt. En waarbij er ruimte is voor gezonde feedback en ook kritische gesprekken. 

Het borgen van sociale veiligheid is een zaak van ons allemaal. Alle studenten, medewerkers en gasten van de UM zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een sociaal veilige leer- en werkomgeving, waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan en waar iedereen zijn/haar talenten kan ontplooien.

Concerns & Complaints Point

Een centraal punt voor zorgen, vragen, meldingen en klachten die een sociaal veilige werk- en leeromgeving beïnvloeden.

Binnen het CCP is het sociale veiligheidsteam samengesteld. Dit team is onpartijdig en onafhankelijk, biedt je een luisterend oor, een sparringpartner, en zoekt samen met jou naar een goede weg voor jouw vraag. Als je contact opneemt met de coördinator van het CCP is er altijd een collega beschikbaar die alle informele en formele wegen binnen de UM kent en samen met jou bekijkt bij wie je het beste terecht kunt met je vraag, zorg, melding of klacht. Je mag uiteraard ook alleen even je hart komen luchten.

Het sociale veiligheidsteam

Het sociale veiligheidsteam bestaat uit:

Het sociale veiligheidsteam zoekt de samenwerking op met andere medewerkers die zich met dit thema bezighouden. Ook kijkt het team breder naar UM-beleid, begeleiding en training op het gebied van sociale veiligheid.

- De tekst gaat verder onder de foto -

Ben je student?

En ben je op zoek naar hulp?

CCP team
Esther Goethart, Claire Essers, Marloes Rikhof en Katinka Bastin

Vormen van ongewenst gedrag

CCP

Er zijn verschillende vormen van sociaal onveilige situaties of ongewenst gedrag waar je als medewerker mee in aanraking kunt komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn seksuele intimidatie, agressie of geweld, pesten, discriminatie, integriteitskwesties, machtsmisbruik of arbeidsconflicten. Dit zijn voorbeelden, je kunt met je vragen of zorgen in brede zin terecht bij het CCP, dus schroom niet! 
Lees meer informatie over ongewenst gedrag op intranet.

Klokkenluidersregeling

Als een medewerker (vermoedens van) illegale of immorele praktijken binnen de UM bekend maakt, noemen we dat klokkenluiden. Het is belangrijk dat iedereen eventuele misstanden binnen de organisatie veilig aan de orde kan stellen. Dat is niet alleen veiliger voor de betrokken medewerker, maar ook in het belang van de organisatie. Als het bevoegd gezag van de arbeidsorganisatie er tijdig van op de hoogte is dat jij eventuele misstanden vermoedt, kunnen we namelijk maatregelen treffen.

Wil je melding maken van illegale of immorele praktijken binnen UM?
Neem dan contact op met het sociale veiligheidsteam via 06-28849965 of stuur een e-mail naar Esther Goethart. Zij staat je persoonlijk te woord en geeft je advies over je melding.

  In de Regeling Melding Misstanden Universiteit Maastricht lees je meer over de procedure.