Aanpak van drugsgerelateerde problemen in Maastricht moet worden voortgezet en verdiept

door: in Rechtsgeleerdheid
Man die rookt_wiet_drugs_blog over drugsbeleid Maastricht

De aanpak van drugsgerelateerde problemen in Maastricht met behulp van het speciaal daartoe ingerichte project Frontière is, afgaande op de afname van de zichtbare overlast in de stad gedurende de afgelopen jaren, geslaagd te noemen. Het in het kader van Frontière ingerichte drugsmeldpunt is van grote toegevoegde waarde geweest.

Vele meldingen van burgers en winkeliers hebben handhavingsacties met resultaat opgeleverd. De in het project beproefde communicatiestrategie, bestaande uit een uitgebreide terugkoppeling naar melders en intensieve en afgewogen communicatie over druggerelateerde gebeurtenissen in de wijken van Maastricht, heeft zich zonder meer uitbetaald. Toch moet Maastricht niet op zijn lauweren rusten. Een verdieping van de aanpak om meer zicht te krijgen op de achterliggende structuren en netwerken van drugshandelaren strekt tot aanbeveling. Daarnaast kan de integraliteit worden versterkt door ook andere partners als de gemeente en de politie hun stempel op de aanpak te laten duwen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek van het project Frontière, dat werd verricht door prof. Hans Nelen – hoogleraar criminologie aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van Maastricht University – en onderzoekster Kim Geurtjens. Met Frontière wordt gedoeld op de integrale aanpak van de drugsoverlast in Maastricht, zoals die vanaf 2012 werd vormgegeven.

Frontière leunde van meet af aan op drie pijlers: informatie en monitoring, een handhavingsstrategie en een communicatiestrategie. Het onderzoek maakt duidelijk dat de hoofddoelstelling van Frontière, het terugdringen van de zichtbare druggerelateerde overlast in de stad Maastricht, is gerealiseerd. Hoewel dit resultaat niet exclusief aan Frontière kan worden toegeschreven, heeft het project er wel een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Vooral de bestuurlijke maatregelen die in het kader van het project zijn getroffen – zoals gebiedsontzeggingen, samenscholingsverboden, sluitingen van panden etcetera – zijn daarbij van belang geweest. De strafrechtelijke en financiële aanpak is minder uit de verf gekomen dan beoogd.

Een tweede belangrijke conclusie is dat de communicatiestrategie heeft geresulteerd in meer waardering van burgers en ondernemers, een breder maatschappelijk draagvlak en een verbeterde informatiepositie. De systematische terugkoppeling van informatie vanuit het project aan burgers en ondernemers die contact hadden opgenomen met het drugsmeldpunt, geldt als één van de sterkst ontwikkelde onderdelen van het project.

Afgaande op de beschikbare kwantitatieve gegevens lijkt het er op dat het drugsprobleem in de stad Maastricht vanaf 2015/2016 in omvang en ernst is afgenomen. Bij deze constatering wordt in het rapport wel een belangrijk voorbehoud gemaakt, want het is aannemelijk dat – mede als gevolg van de digitalisering van de samenleving – de drugshandel vandaag de dag minder zichtbaar is dan een aantal jaren geleden. De mogelijkheden van het internet hebben de dynamiek van de drugshandel wezenlijk beïnvloed. Los van deze maatschappelijke ontwikkelingen waren de activiteiten van Frontière primair gericht op het terugdringen van de zichtbare overlast en ontbrak het in de meeste gevallen aan mogelijkheden om nader onderzoek te doen naar de achterliggende structuren en netwerken van drugshandelaren. Omdat tussen 2015 - 2017 als gevolg van de reorganisatie de inzet en betrokkenheid van de politie bij het project afnamen, is de afgelopen jaren het zicht op de aard en ernst van het onderliggende probleem dan ook eerder af- dan toegenomen.

Aan het eind van het eindrapport evaluatie Frontière worden de mogelijkheden verkend om een beter beeld van de druggerelateerde overlast en criminaliteit in Maastricht en omgeving te krijgen. Ook wordt stilgestaan bij de randvoorwaarden die moeten worden vervuld om daadwerkelijk van een integrale aanpak van de drugsproblematiek te kunnen spreken.

  Meer blogs op Law Blogs Maastricht