SMECC: de toekomst van effectieve preventie kindermishandeling?

17 juli 2018

SMECC staat voor School, Minimumstandaard, Educatie, kind(Child-)vriendelijk beleid en zorg-Continuüm. SMECC is voor te stellen als de platte tekening van een huis. De wettelijke bodem is de familierechtelijke Minimumstandaard voor competent ouderschap – verre toekomstmuziek maar niettemin een mensenrechtelijk noodzakelijk fundament.

Jan CM Willems

In de academische wereld wordt nog nergens systematisch onderzoek verricht op het snijvlak van kinderrechten en de psychologische en neurologische ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. Dit terwijl er overweldigend wetenschappelijk bewijs is voor het belang van het voorkomen van toxische stress gedurende de zogenaamde ‘eerste duizend dagen’ vanaf de conceptie en van veilige gehechtheid in de eerste levensjaren voor de gezonde lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en neurologische (hersen)ontwikkeling van de mens. Het fundament voor de persoonlijkheid, de veerkracht (psychische weerbaarheid) en levenslange lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt in de eerste levensjaren, of beter de ‘eerste duizend dagen,’ gelegd. Kinderrechten markeren en wijzen de normatieve weg hoe dit wetenschappelijk bewijs te vertalen naar de noodzakelijke aanpassing en verbetering van wetgeving en beleid. Kinderrechten zijn ook in rijke landen nog steeds afhankelijk van kinderbescherming als mogelijke (en als bedreigend ervaren) staatsinterventie na toegebrachte schade in plaats van wetenschappelijk onderbouwde investeringen in (de zoektocht naar) ‘voorbereid en toegerust ouderschap.’


 


Een leerstoel op dit cruciale snijvlak van kinderrechten en andere disciplines aan de VU in Amsterdam (door mij bekleed tussen 2002 en 2009, oratie 2003) kon door gebrek aan steun niet behouden blijven en middelen en steun voor een leerstoel aan de UM ontbraken eveneens. Vandaar dat het Elisabeth Kinderfonds aanvankelijk werd benaderd voor een bijdrage aan de voortzetting van de VU-leerstoel aan de UM, of beter gezegd de vestiging van een specifieke leerstoel Kinderrechten en Vroege kindontwikkeling c.q. Structurele preventie van kindermishandeling. Toen het traject daar naartoe te lang ging duren en te moeizaam bleek, onder meer gezien de totaal verwachte financiële inbreng, is de leerstoel-subsidieaanvraag omgezet in de aanvraag voor subsidie voor een vijfjarig onderzoeksproject (2014 tot en met 2018). Het eerste onderdeel van dat traject (2014-2016) is inmiddels afgerond in de vorm van twee hoofdpublicaties:


 


Too Close to Home: The Denial of Prejudice and Discrimination against Children. In: Roland Moerland, Hans Nelen, Jan CM Willems (eds.), Denialism and Human Rights (Maastricht Series in Human Rights). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, pp. 69-96.


 


The Convention on the Rights of the Child at 25: Theory, Reality, Ideology, Opportunity – A TRIO Review. In: Michiel Matthes, Lea Pulkkinen, Belinda Heys, Christopher Clouder, Luis Manuel Pinto (eds.), Improving the Quality of Childhood in Europe, Volume 6. Brussels: Alliance for Childhood European Network Foundation, Chapter 10, pp. 122-141; online: http://www.allianceforchildhood.eu/improving-the-quality-of-childhood-in-europe-volume-6, (scroll naar) Chapter 10.


 


Het doel van dit eerste traject kan worden omschreven als het uitzetten van lijnen voor toekomstig onderzoek dat de academische onderzoekswereld van de kinderrechten meer interdisciplinair en met name ‘prejudice informed’ moet maken.[1] Centraal staat dan de vraag welke vooroordelen of vooropgezette denkbeelden de ontwikkeling van het wetenschapsgebied, en daarmee van de sociale en juridische positie van het jonge kind (de levensfase van de eerste ‘duizend dagen’), zo sterk in de weg (b)lijken te staan.


 


Het tweede en laatste traject (2016-2018) is inmiddels opgestart. Het doel van dit tweede traject kan worden omschreven als het uitzetten van lijnen voor toekomstig onderzoek dat de academische onderzoekswereld van de kinderrechten ‘trauma informed’ moet maken.[2] Centraal staat dan de vraag hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten betreffende ‘childhood trauma’ en ‘toxic stress’ kunnen bijdragen aan en leiden tot beter – en met name ook praktisch toepasbaar – kinderrechtenonderzoek. Dit traject dient te leiden tot twee hoofdstukken voor een boek. De werktitel van het boek is Children’s Rights: Confronting Universal Neglect of Parenthood and Early Childhood. De werktitels van de twee hoofdstukken zijn: ‘Children as Subjects of Rights: Three Waves of Emancipation’; en ‘Equality of Opportunity: Towards Universal Prevention of Toxic Stress in Early Childhood.’


 


[1] Voortbouwend op het onderzoek van Young-Bruehl (‘childism’), Westman (‘juvenile ageism’) en Willems (parentiarchy, transgenerationele discriminatie); zie Willems, ‘Too close to home: The Denial of Prejudice and Discrimination against Children’ in Denialism and Human Rights, https://www.researchgate.net/publication/306404612_Too_close_to_home_The_denial_of_prejudice_and_discrimination_against_children (2016).


[2] Voortbouwend op het ACEs-onderzoek, zie https://acestoohigh.com/aces-101/ en Willems, ‘Hoe kindermishandeling terug te dringen? Kinderbescherming, kinderrechten, ACEswetenschap en de opkomst van de ACEsbeweging,’ https://www.researchgate.net/publication/311595455_Hoe_kindermishandeling_terug_te_dringen (2016).