Stimuleringsfonds UM jaarlijkse vaste subsidie voor studentenorganisaties

Universiteit Maastricht (UM) heeft een Stimuleringsfonds beschikbaar ter financiële ondersteuning van studentenactiviteiten en studentenorganisaties.

De subsidie wordt ingezet:

 • als vaste jaarlijkse financiële ondersteuning voor bepaalde algemene aan de UM gelieerde studentenorganisaties, en:
 • ter stimulering van nieuwe activiteiten die passen in de visie en strategie van de UM

Vaste jaarlijkse subsidie voor studentenorganisaties

Studentenorganisaties kunnen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor een vaste jaarlijkse subsidie. De hoogte van de subsidie is in de meeste gevallen afhankelijk van:

 • het aantal studentleden van een studentenorganisatie of het aantal studenten dat bij de activiteiten van een organisatie betrokken is
 • het subsidiedoel
 • de eigen financiële middelen

Een studentenorganisatie kan mogelijk subsidie krijgen als ze:

 • minimaal twee jaar bestaat
 • volledig rechtsbevoegd is
 • openstaat voor alle HBO- en WO-studenten in Maastricht
 • actief bijdraagt aan een positief studentenleven in Maastricht
 • garantie biedt voor een goede financiële administratie en, indien het een vereniging betreft, ledenadministratie
 • waarborg biedt voor continuïteit
 • aan deelnemende studenten een reële financiële bijdrage vraagt (voor zover relevant)
 • een jaarprogramma heeft met minimaal twee open activiteiten (die voor alle studenten toegankelijk zijn)
 • onvoldoende financiële reserves heeft
 • geen activiteiten ontplooit die afbreuk doen aan de goede naam van de UM, Hogeschool Zuyd en van Maastricht als studentenstad

Voor verenigingen geldt daarnaast dat zij minimaal 50 studentleden hebben, waarvan er 35 aan de UM staan ingeschreven.

Aanvraagprocedure

Wil je voor jouw studentenorganisatie vaste jaarlijkse subsidie aanvragen en/of heb je meer informatie nodig? Neem dan contact op met het Secretariaat Stimuleringsfonds via stimuleringsfonds@maastrichtuniversity.nl of bel +31 (0)43 388 5212.

De subsidie wordt per kalenderjaar toegewezen. De aanvraagperiode loopt van 1 tot en met 30 september. Dien de aanvraag met de gevraagde documenten dus in vóór 1 oktober van het lopende studiejaar bij het Secretariaat Stimuleringsfonds via: stimuleringsfonds@maastrichtuniversity.nl.

Beoordeling

Over de toekenning van vaste jaarlijkse subsidie wordt beslist door de directeur van het Studenten Service Centrum (SSC), die wordt geadviseerd door de Commissie Stimuleringsfonds. De Commissie Stimuleringsfonds bestaat uit twee studentleden uit de Universiteitsraad, een medewerker van Studium Generale en een studentendecaan.

Een in voorgaande jaren toegekende subsidie vormt geen garantie voor subsidie in een volgend jaar.

Stimuleringssubsidie voor beginnende organisaties, of voor bijzondere activiteiten

Een beginnende studentenorganisatie die (nog) niet voldoet aan de criteria voor vaste jaarlijkse subsidie, kan mogelijk voor stimuleringssubsidie in aanmerking komen als er sprake is van de oprichting van een vereniging of stichting met een directe link naar de UM.
Daarnaast is voor door studentenorganisaties georganiseerde studentenactiviteiten financiële ondersteuning mogelijk. Klik op de link hiernaast voor meer informatie en de vereiste voorwaarden.