Instroom internationale studenten vraagt om regulering

Minister wil maatregelen in samenspraak met sector

Na de bespreking in de ministerraad is vanmiddag de langverwachte brief van minister van OCW Dijkgraaf over de maatregelen die het ministerie voorstelt om de instroom van internationale studenten af te remmen naar de Tweede Kamer verstuurd. Positief is dat in de brief het belang van internationalisering opnieuw wordt onderschreven en op verschillende plekken verwijst naar de specifieke context waarbinnen grensregio’s opereren. De minister stelt ook verschillende concrete maatregelen voor maar kiest ook voor overleg met de sector voor verdere uitwerking ten aanzien van bijvoorbeeld taalmaatregelen.

 

Betekent dit nu dat het risico van ongewenste nieuwe wet- en regelgeving minder dan tevoren is? Dat is zeker niet het geval. Pas na het debat in de Tweede Kamer op 15 juni wordt duidelijk of de politieke partijen de minister de ruimte willen geven in overleg tot oplossingen te komen. We zijn voor een route van overleg, maar mogelijk besluit de Kamer desondanks anders en wordt de eis van eenzijdige maatregelen toch aan de minister opgelegd.

Bevestiging problemen
In de brief gaat de minister thematisch en op hoofdlijnen in op onderwerpen waarover hij in overleg met de sector tot een bestuursakkoord wil komen. De minister bevestigt opnieuw dat de instroom nu te snel gaat en te groot is. Ook onderschrijft hij, zonder eenzijdig met voorstellen te komen, dat aandacht voor de Nederlandse taal gewenst is en dat er een vorm van centrale regie moet komen om de instroom te reguleren. Tegelijk kiest hij voor overleg met de sector om tot afspraken te komen die enerzijds de druk van de instroom verminderen en anderzijds geen onnodige schade toebrengen aan diezelfde sector, maar vooral ook de Nederlandse samenleving. Wij juichen dit toe en vragen ook de Kamer de minister de ruimte te geven via deze route tot oplossingen te komen.

Belang maatwerk
Vanaf het begin van de discussie over de instroom hebben wij aangegeven te begrijpen dat maatregelen en sturingsmogelijkheden noodzakelijk zijn op plekken waar de instroom tot problemen leidt, Nederlandse studenten worden verdrongen, de kwaliteit van onderwijs wordt bedreigd en er een tekort is aan huisvestingsmogelijkheden. Tegelijk hebben we ons hard gemaakt voor maatwerk en ons verzet tegen generieke wet- en regelgeving die ook zou gaan gelden voor instellingen waar van bovenstaande problemen geen sprake is.

We zullen ons onverminderd voor maatwerk blijven inzetten. In dit verband lezen wij met tevredenheid dat de minister, conform zijn eerdere uitspraken en ook conform de wens van een groot aantal partijen in de Kamer, in de brief wederom bevestigt dat speciale aandacht bij mogelijke nieuwe wet- en regelgeving moet uitgaan naar grens/krimpregio’s. Daarmee bevestigt hij dat de instroom van internationale talenten van dermate groot belang en gezien de geografische ligging logisch is, dat nagedacht moet worden over uitzonderingsclausules. Het opwerpen van hindernissen waardoor de instroom van internationale studenten terugloopt, kan onze regio ernstige schade toebrengen en daarmee ook de kansen van onze eigen jeugd sterk verminderen. De minister doet ook enkele uitspraken over de wervingsactiviteiten. We zullen de brief de komende dagen nader bestuderen en de faculteiten zo snel mogelijk uitgebreider informeren.

Bijzondere situatie
Mocht je geïnteresseerd zijn in de brief zelf, dan kun je deze hier raadplegen of een samenvattend persbericht lezen. De UM zal zich met kracht blijven inzetten voor ons unieke internationale profiel en het belang van de instroom van internationale studenten voor onze regio onderstrepen. We rekenen erop dat de politiek oog heeft voor onze bijzondere situatie en dat de erkenning hiervan ook in het komende debat breed zal worden gedragen.

Lees ook

  • We ontdekken elke dag nieuwe dingen over medewerkers en studenten hier op onze faculteit. Dat Lieve wil dat gezondheidstips evidence-based zijn. Dat Alisa van Moskou naar Maastricht is verhuisd om eerstejaarsstudent Regenerative Medicine and Technology te worden. En dat Sofie haar master Health and...

  • Hoe gaan mensen met elkaar om op sociale media en andere online platforms? Hoe belanden ze in conflict? En het belangrijkste: hoe kunnen we voorkomen dat die discussies escaleren? Promovendus Maud Oostindie doet er onderzoek naar. En dan is ze ook nog het nieuwe ‘Face of Science’ van de Universiteit...

  • Door de vergrijzing heeft Zuid-Limburg te maken met aanzienlijke uitdagingen in gezondheid en welzijn. Onderzoek en innovatie van de UM maakt nu al een verschil. Hilde Verbeek, voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, over hoe we ouderen in hun kracht kunnen zetten en het...