Benoemingen drie nieuwe hoogleraren per 1 september 2023

Benoemingen drie nieuwe hoogleraren per 1 september 2023

Anna Beckers benoemd tot hoogleraar Private Law and Social Theory

1

Dr. Anna Beckers is onlangs benoemd tot hoogleraar Private Law and Social Theory. Zij gaat haar leerstoel per 1 september 2023 invullen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Anna Beckers is momenteel werkzaam als UHD binnen de faculteit, waarbij zij tevens als methodoloog en opleidingscoördinator verbonden is aan de Maastricht Graduate School of Law. Haar onderzoek wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van rechtsvergelijkende dogmatiek van het privaatrecht en een uitgesproken normatieve benadering van het onderzoek die is gegrond in de sociale theorie.

De leerstoel Private Law and Social Theory richt zich op de centrale privaatrechtelijke instituties en hun relatie tot maatschappelijke dynamiek vanuit een doctrinair, empirisch en theoretisch perspectief. Het belangrijkste uitgangspunt is een maatschappelijke, waarbij verschillende maatschappelijke fenomenen worden geïdentificeerd om vervolgens hun relatie met de regels van het privaatrecht te problematiseren (sociaal-juridische instituties).

Met deze leerstoel beoogt de faculteit het doctrinaire onderzoek naar privaatrecht te versterken en uit te breiden door het te combineren met een theoretisch, sociologisch geïnspireerd perspectief. De leerstoel Private Law and Social Theory wordt ondergebracht bij de capgroep Privaatrecht.

Raymond Schlössels benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht

2

Prof.dr. Raymond Schlössels is onlangs benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht. Hij gaat zijn leerstoel per 1 september 2023 voor 1,0 fte invullen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

Prof. Schlössels is momenteel nog als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn onderzoek nemen de grondslagen van het bestuursrecht en de dragende beginselen van dit rechtsgebied een centrale plek in. 

Raymond Schlössels gaat een actieve rol vervullen bij het vormgeven van het bestuursrechtelijk onderwijs; binnen het onderzoek zal zijn bijzondere aandacht uitgaan naar de grondslagen van het bestuursrecht, mede in relatie tot actuele thema’s. 

De leerstoel Bestuursrecht bestaat reeds langere tijd binnen de faculteit, maar deze is sinds 2018 niet meer bezet. Aangezien de faculteit ernaar streeft om een nieuwe stimulans te geven aan onderwijs en onderzoek op het terrein van (Nederlandse) bestuursrecht en gelet op het nog altijd toenemende belang ervan, is besloten de leerstoel opnieuw in te vullen.

Gijsbert Vonk benoemd tot hoogleraar Sociale Grondrechten

3

Binnen de capgroep Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt per 1 september 2023 de leerstoel Sociale Grondrechten ondergebracht; prof.dr. Gijsbert Vonk is op deze leerstoel benoemd voor 0,2 fte.

Prof. Vonk is als hoogleraar Socialezekerheidsrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn onderzoek brengt hij het belang van sociale grondrechten onder de aandacht, zowel bij beoefenaren van het recht als bij het bredere publiek.

De leerstoel Sociale Grondrechten is primair bedoeld om het onderzoek naar de rol en betekenis van sociale grondrechten te intensiveren, door te bezien hoe deze rechten kunnen worden versterkt en geconcretiseerd, hoe de handhaving van deze rechten kan worden verbeterd en in hoeverre zij kunnen bijdragen aan een steviger normatieve grondslag voor de verzorgingsstaat. 

Gijsbert Vonk besteedt binnen het onderwijs aandacht aan de normerende rol van grondrechten in de Nederlandse samenleving, mede in het licht van actuele thema’s.

Met de leerstoel Sociale Grondrechten wil de faculteit specifieke expertise aantrekken en extra investeren in het Nederlandse recht.

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.