westfaelischer friede in muenster gerard terborch

Law Blogs Maastricht

Gecombineerde berichten

 • De negentiende-eeuwse staatsrechtgeleerde J.Th. Buys betitelde de procedure voor grondwetsherziening al als 'eene anomalie'. Een kleine minderheid van de Eerste Kamer kan als laatste een herziening van de Grondwet tegenhouden. En dat nadat die herziening in tweede lezing in de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer een tweederde meerderheid heeft behaald.

 • “Het is van groot belang om van netwerken naar grensoverschrijdende structuren te komen. Naast verticale integratie vanuit de EU, moet samengewerkt worden aan horizontale integratie als een structuur dat buurlanden verbindt om grensbelemmeringen en –kansen te agenderen, analyseren en tot gezamenlijk toekomstperspectief te komen.”

 • Kiezers hebben al sinds de Grondwet van 1848 invloed op Grondwets­­herzieningen, al is feitelijk onduidelijk hoe. Dat zal ook na de aanstaande Grondwetsherzieningen niet anders zijn. Via het correctief referendum kan dat zeker niet. En dat staat los van de vraag of de vereiste meerderheid voor het initiatiefvoorstel van de SP (ingediend door Ronald van Raak en nu verdedigd door Renske Leijten ) wordt gehaald. Het wetsvoorstel zondert allerlei voorstellen uit van de mogelijkheid om er een correctief referendum over te houden. En daar zit één categorie bij die curieus is: de Grondwet.

Corona

 • Niet omdat het kan, maar omdat het moet

   

  De laatste weken van 2021 stonden in het teken van het grensoverschrijdend karakter van COVID-19 en de bestrijding daarvan. Waar Nederland in volledige lockdown de feestdagen inging, bleven volledige sluitingen grotendeels uit in Duitsland en België. Dit leidt tot zogenoemde grenseffecten, waar, als een waterbed, uitgeweken wordt naar de buurlanden om aldaar van de horeca en winkels te genieten. In reactie riepen de regeringsleiders van Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen op om niet naar de buurlanden te gaan als dat niet noodzakelijk is.[1] Deze oproep is niet nieuw, maar al herhaaldelijk gemaakt gedurende de afgelopen kleine twee jaar van COVID-19. Zo ook in 2020 net voor de feestdagen. Een ultieme noodmaatregel vormde de Belgische grenssluiting, nadat het omgekeerde scenario plaatsvond met veel Belgische inwoners die in Nederland kwamen recreëren.

  ITEM-analyses laten zien hoe grensoverschrijdende samenwerking te kort schoot en schiet tijdens COVID-19, ten koste van de grensregio waar grenspendel een dagdagelijks fenomeen is. In de grensregio botsen immers de op nationaal niveau genomen maatregelen met elkaar en ontstaat er wrijving.

 • Het lijkt een contradictio in terminis: een zingende bestuursrechtjurist. Maar het kan en hij bestaat: De Zingende Bestuursrechtjurist!

 • Eerder heeft ITEM al geschreven over de mobiliteitsbeperkende quarantaine-maatregelen omwille van het voorkomen van COVID-19-besmettingen. Beleid is zo ingericht om met name de mobiliteit over de landsgrenzen te beperken tot het minimum, met het wintersportseizoen in het achterhoofd. Doel en middel zijn echter niet altijd gelijk aan elkaar, hetgeen ten kosten kan gaan van het dagdagelijkse leven in de grensregio's. Er bestaan echter voorbeelden hoe het wel kan, zoals deze blog beschrijft.

More blog items
 • Sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 voor een nieuwe Belgische federale regering zijn intensieve onderhandelingen gevoerd en diverse mogelijke coalities verkend.1 Uiteindelijk is het de Vivaldi-coalitie2 op 30 september 2020 gelukt om een nieuwe Belgische federale regering te formeren.3Deze bijdrage onderzoekt hoeveel muziek het regeerakkoord4 van de Vivaldi-coalitie daadwerkelijk bezit als het gaat om de effecten voor de Belgische grensregio’s. Hoewel thans nog niet alle details bekend zijn, staat reeds vast dat België de komende jaren diverse hervormingen staan te wachten.

  In deze bijdrage zijn de – door de auteur van deze bijdrage van commentaar voorziene – beleidsinitiatieven opgenomen die grensoverschrijdende gevolgen zouden kunnen hebben. Specifiek staan in deze bijdrage de beleidsinitiatieven centraal die betrekking hebben op de grensoverschrijdende gezondheidszorg en het sociaal-, fiscaal- en klimaatbeleid.5

 • Na 493 dagen van intensieve onderhandelen kent België een nieuwe federale regering1  Het grootste bedrag dat voor het nieuwe beleid is vrijgemaakt wordt geïnvesteerd in het sociaal beleid, namelijk 2,3 miljard euro van de in totaal 3,2 miljard euro. De doelstelling van de federale regering is om de sociale zekerheid te beschermen en de financiering op lange termijn veilig te stellen. Dientengevolge wordt zowel het stelsel van de sociale zekerheid als het pensioenstelsel de komende jaren flink gemoderniseerd. Deze bijdrage analyseert het sociaal beleid waarbij duidelijk wordt dat de eerste pensioenpijler – het wettelijk pensioen – wordt verstevigd en de tweede pensioenpijler – het werkgeverspensioen – wordt uitgebreid.2

 • Blijvende disproportionele gevolgen voor het dagelijkse leven in de grensregio

  Met het circuleren van het Coronavirus worden door regeringen ingezet op het inperken van de mobiliteit van personen. Thuisblijven en het beperken van niet-noodzakelijke reizen en bezoeken is een veelvuldig ingezet en succesvol recept tegen de oplaaiende Coronabesmettingen. Daartoe wordt ook het grensverkeer aan banden gelegd. Hierbij wordt reisadvies uitgevaardigd en zijn quarantaineregels ingesteld. Recentelijk is het Nederlands beleid hierin gewijzigd, echter onvoldoende zoals deze blog beschrijft.

 • De Tweede en Eerste Kamer reageerden niet op dezelfde wijze op de beperkingen die de coronacrisis aan het vergaderen oplegde. Pas in de loop van april groeide in de Tweede Kamer het ongemak over de deels zelf opgelegde beperkingen. De Eerste Kamer was toen al meer bezig met de vraag: 'hoe kunnen we weer zo veel mogelijk doen'? De vraag kan zelfs worden gesteld of de Tweede Kamer niet te veel uitging van de onmogelijkheden, in plaats van te streven naar 'zo veel als mogelijk'.

 • De ‘anderhalvemetersamenleving’ is inmiddels flink op weg om onze nieuwe realiteit te worden. Waar de meesten van ons - zij het met tegenzin - enigszins gewend raken aan de coronamaatregelen, gaat ook het normale leven zoveel mogelijk verder. Zo ook de Nederlandse strafrechtspraak: met videoverbinding en al worden zo goed en zo kwaad als het gaat de (zeer) urgente zaken behandeld. Een hoge prioriteit wordt daarbij gegeven aan ‘corona-misdrijven’, die met een lik-op-stukbeleid aangepakt worden. Zo kan een ‘coronahoester’ voor de strafrechter gebracht worden wegens een bedreiging met zware mishandeling, wat qua ernst gelijkgesteld wordt met een bedreiging door het tonen van een mes.

 • Tijdens de coronacrisis worden nationale maatregelen in de drie landen aan de Limburgse grenzen niet even goed afgestemd. Daardoor bestaat op dit moment in de grensregio de situatie dat bepaalde grensondernemers tussen wal en schip vallen, zoals in de NRC op 2 april jl. (“Noodsteun voor ondernemers? Niet voor deze ‘grensgevallen”) en recentelijk op 24 april jl. in de Limburger en WijLimburg (“Het lijkt erop alsof de grensondernemer stinkt naar rotte vis”): een Belgische inwoner met een jarenoude viszaak in Nederland, die nu misgrijpt bij de ondersteuningsfaciliteiten. Gezien de complexiteit van de maatregelen is enige nuancering nodig. Sommige maatregelen zijn al afgestemd, andere nog niet en daarom moet met name Nederland in actie komen. Bovendien past het gebrek aan een regeling voor grensoverschrijdende ondernemers niet bij de strategie van een grensoverschrijdende economie.

 • Als op enig moment de coronacrisis achter ons ligt, zal ongetwijfeld de vraag naar een onderzoek opkomen. Daarbij gaat om de aanpak van de crisis, maar ook over het functioneren van de democratie in brede zin. Het staatsnoodrecht kan altijd worden ingeroepen, maar echte 'Noodwetten democratie' ontbreken grotendeels. Wat bijvoorbeeld als een dergelijke crisis uitbreekt in de maanden voor verkiezingen?

 • De maatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) de afgelopen weken genomen heeft om de economische gevolgen van The Great Lockdown te verzachten hebben het vraagstuk van democratische legitimatie van de ECB wederom naar voren gebracht. Wie zijn die bestuurders van de ECB die zulke ingrijpende maatregelen nemen over de Europese economie, en uiteindelijk over Europese integratie, en wat legitimeert hun macht?

 • Als we gemakshalve de moderne democratie laten beginnen aan het begin van de twintigste eeuw met het algemeen kiesrecht, dan zien we dat er in de afgelopen honderd jaar een enorme ontwikkeling is doorgemaakt. Aanvankelijk werd gedebatteerd en gedemonstreerd en kennisgenomen van de politiek en werden er campagnes gevoerd via de geschreven pers, via toespraken op straat, via cartoons en via de verzuilde structuren en organisaties.

 • Op 17 maart 2020, 296 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019, kreeg België een nieuwe volwaardige regering, hoewel het een minderheidsregering betrof. Dat het record van 541 dagen uit 2010-2011 niet gebroken werd, was te danken aan de coronacrisis die verschillende partijen deed inzien dat een daadkrachtige regering noodzakelijk was om de crisis het hoofd te bieden. In deze bijdrage wordt uiteengezet hoe één en ander zo ver is kunnen komen en hoe het gegeven dat de regering Wilmès II een minderheidsregering is, niet in de weg staat aan een slagvaardig optreden in de crisis.

 • Het vergelijken van cijfers over corona besmettingen en sterfte kan misleidend zijn

  Het aantal personen dat in België aan de gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) overlijdt ligt hoger dan in haar buurlanden. Door dat hoge sterftecijfer lijkt het alsof België het minder goed doet dan haar buurlanden. De Volkskrant kopte op 17 april zelfs dat België Europese koploper is wat betreft het aantal sterfgevallen. In Nederland aan de andere kant, berichtte het CBS eerder dat het werkelijke aantal sterfgevallen in een week tot wel twee keer hoger ligt dan officieel wordt gerapporteerd. De cijfers uit Duitsland zijn voor veel experts ook verrassend. Het is tot vandaag een raadsel waarom de sterftecijfers in Duitsland zo laag zijn. Hoe kan het dat de verschillen tussen deze drie landen zo groot zijn? Om dit uit te zoeken, moeten we een nadere blik werpen op de statistieken en de wijze van rapporteren over corona besmettingen.

 • Creativiteit is meer dan ooit gevraagd in de creatieve sector

  De Corona-crisis en de lockdown slaan hard toe, met name in de culturele en creatieve sector. Een sector die van oudsher een precaire balans heeft met weinig vet op de botten. Daar komt nu bovenop dat de meeste kernactiviteiten worden afgelast door het COVID-19 coronavirus. Concerten, exposities, uitvoeringen, onderwijsactiviteiten... menselijke interactie en sociale samenkomst staat hierbij centraal. Het hele ecosysteem van de sector is in gevaar. En daarmee zitten ook al diegenen die bijdragen aan de sector zonder inkomsten. Van kleine lokale initiatieven tot grote internationale evenementen: ze worden voor onbepaalde tijd afgelast. Hoe wordt hiermee omgaan?

 • Tijdens het Paasweekend was er onduidelijkheid over wat de regels nu eigenlijk zijn aan de Duits-Nederlandse grens. Wat mag eigenlijk nog wel als het gaat om reizen vanuit Nederland naar Duitsland en vice versa? Zowel de regering in Noordrijn-Westfalen (NRW) als in Nederland hebben aanbevelingen gecommuniceerd om met Pasen het land niet binnen te komen. Beste toeristen: blijf weg! Dat klonk als een goed advies. Of was het een verbod? Dat maakt namelijk nogal verschil. Maar uit de communicatie van de beide overheden werd niet duidelijk welke van de twee, advies of verbod, precies bedoeld werd.

 • Het is wellicht wat eigenaardig reflecties over de rol van de EU op het terrein van de volksgezondheid, en de huidige corona-crisis in het bijzonder, te beginnen in 1952, maar toch doe ik het. In december van dat jaar organiseerde de Franse regering een conferentie in Parijs waaraan vertegenwoordigers van tal van staten, waaronder de zes EGKS-lidstaten, deelnamen. Onderwerp op de agenda: de mogelijke oprichting van Europese Gezondsheidsgemeenschap.

 • Tijdens de financiële crisis was Nederland, mede in de persoon van Jeroen Dijsselbloem als voorzitter toen van de Eurogroep, één van de voorstanders van een strenge benadering van landen in financiële nood. Financiële hulp mocht alleen bij uiterste nood en met en na strenge hervormingen. Rutte sprak destijds tijdens de verkiezingen die later zouden leiden tot Rutte 2 (VVD en PvdA) uit dat er geen verdere steun naar Griekenland zou gaan. Wat daarna trouwens wel gebeurde.

 • Thuis werken en enig veldwerk doen. Het is me een genoegen om tijdens de lunchpauze of in de avond de grens op te zoeken en te bewandelen, want ik wil weten hoe onze zuiderburen de grens hebben afgezet. De Nederlands-Belgische grens is zo’n 300 meter van mij vandaan. Pas onlangs realiseerde ik me dat mijn vader die grens ooit bewaakte, in de zestiger jaren als lid van de Koninklijke Marechaussee. Door de Europese eenwording werd de grens steeds minder zichtbaar, tot het coronavirus toesloeg. Zonder vignet voor woonwerkverkeer mag je niet meer passeren over de hoofdwegen. Met de auto over de vele sluipwegen gaat niet door de roadblocks en hekken die overal geplaatst zijn. Met de fiets of te voet kan, soms met enige moeite, maar mag niet. Geen Nederlandse politieagent te zien, wel veel Belgische agenten. Ze handhaven de regels die de laatste weken telkens verscherpt zijn.

 • Grensoverschrijdende niet-coördinatie


  Gisteren was ik in Maastricht bij de Belgische grens die niet meer dan 1 kilometer achter mijn huis ligt. Ik wilde het met mijn eigen ogen zien: de grens werd gesloten. De Belgische regering heeft barrières opgeworpen om te voorkomen dat we het land binnenkomen. Bij ITEM werken we al vijf jaar aan het verminderen van de bestaande juridische en fiscale problemen in onze grensoverschrijdende Euregio. En nu is de grens gesloten. De weg is afgesloten. Dit is natuurlijk het tegenovergestelde van een succesvolle Euregionale integratie.

 • Het coronavirus lijkt zich als een olievlek over Nederland te verspreiden. Het kabinet heeft inmiddels drastische maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Scholen en kinderdagverblijven dienen voorlopig hun deuren te sluiten. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs. Met de uitbraak van het coronavirus is ook het aantal bedrijven dat een beroep doet op de regeling Werktijdverkorting in korte tijd explosief gestegen. Afgelopen dinsdagavond kondigde het kabinet een pakket steunmaatregelen aan om banen en inkomens te beschermen. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is daar een van.

 • Afgelopen november heeft de Europese Commissie (EC) Nederland een advies gestuurd waarin staat dat Nederland haar belastingregels moet aanpassen. De huidige regels belemmeren namelijk dat pensioen dat in Nederland is opgebouwd kan worden meegenomen als je naar het buitenland verhuist. De zogenoemde grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen legt de discussie bloot tussen Europese vrijheden en fiscale autonomie. Het kabinet wijst namelijk de Europese inmenging in belastingen en pensioenen af, terwijl het hierdoor de vrijheid van verkeer in de EU moeilijker maakt. Daardoor loopt het kabinet nu het risico dat de EC een zaak aanspant bij het Europese Hof van Justitie. Hoe het zo ver gekomen is lees je in deze blog.

 • Verslag wordt gedaan van de bezoeken aan de facultaire groepen. Daarnaast volgt een overzicht van enkele hoogtepunten in de voorbije weken.

 • De instelling van een Nationale Coördinator Digitale Zorg, een rechtszaak tegen Nederlandse apps die onnodig veel persoonsgegevens verzamelen en een lichtkunstwerk om overprikkeling tegen te gaan: zomaar een aantal van de ideeën die de Nationale Denktank 2019 afgelopen donderdag 12 december presenteerde. Sinds 2006 wordt jaarlijks een groep jonge academici gevraagd na te denken over een maatschappelijk thema en concrete oplossingen aan te dragen om dit thema te lijf te gaan.

 • Met behulp van de hele facultaire gemeenschap zijn onze onderwijsruimten de afgelopen weken voorzien van een naam. Dit helpt om de ruimten beter te vinden én om uit te stralen dat ons gebouw een juridische faculteit huisvest.

 • Afgelopen week kwam de nieuwe Times Higher Education ranking van juridische faculteiten uit. Onze faculteit doet het daarin heel goed en staat op plek 10 van juridische faculteiten in Europa en op plek 40 wereldwijd. Wat moeten we hier mee?

 • Op 27 februari jl. deed het US Supreme Court een interessante uitspraak over de immuniteit van een internationale organisatie. Het gaat om de International Finance Corporation (IFC),  een onderdeel van de World Bank Group. 184 staten, waaronder India en de VS zijn aangesloten. Deze organisatie financierde de ontwikkeling van een kolencentrale (de Tata Mundra Power Plant) in India (Gujarat) met $ 450 miljoen.

 • Het overheidspensioen in België staat aan de vooravond van een hervorming. Het wetsvoorstel gemengd pensioen zal, na bijna een jaar onder hevige discussie te hebben gestaan, binnenkort als wet ingevoerd te worden. Wat houdt het gemengd pensioen precies in?

Evenementen

 • 01 jul 01 jan

  Persoonlijke FHML campustour

  Een universiteit en een programma kiezen zijn belangrijke keuzes. Daarom organiseren we verschillende studie evenementen doorheen het jaar, zoals de Bachelor/Master Open Dag en de Experience Days. Kan je niet aanwezig zijn bij deze evenementen of verkies je een persoonlijke afspraak? Dan bieden we je de mogelijkheid om een persoonlijke campustour te volgen. Een van onze studenten neemt je graag mee rond de campus, om ook alle vragen te beantwoorden die je hebt.

 • 12 nov 30 jun
  00:00

  Health Food Innovation Management - Student for a day

  This will help you find out whether Health Food Innovation Management is right for you. The student who accompanies you will also give you an accurate impression of the Venlo student life.

 • 06 apr 31 jul
  16:00 - 17:30

  Environmental Law Lecture Series

  Informatie alleen in Engels. Klik op EN rechts bovenaan deze pagina. 

More event items
 • 19 apr 31 dec
  11:00 - 14:00

  Globalization & Law Network Seminar Series

  Informatie alleen in Engels. Klik op EN rechts bovenaan deze pagina. 

 • 21 apr 23 jun
  08:15 - 15:30

  Meeloopdag | Rechtsgeleerdheid & Fiscaal Recht

  Tijdens de Meeloopdag ervaar je hoe het is om rechtenstudent te zijn. Dit betekent dat je een échte onderwijsgroep gaat observeren*. Deze onderwijsgroep bestaat uit huidige rechtenstudenten die over een actueel juridisch onderwerp discussiëren onder leiding van een tutor. Zo krijg je een goed beeld van hoe Probleemgestuurd Onderwijs in de praktijk werkt.

 • 02 mei 25 jul
  13:00 - 14:00

  M-EPLI Talks

  M-EPLI Talks bieden een forum om academisch werk en ideeën te delen. Deze bijeenkomsten vinden gedurende het studiejaar twee keer per maand plaats aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

 • 30 mei 20 jun
  14:00 - 15:30

  MCEL Seminars

  MCEL organiseert regelmatig academische conferenties en workshops, evenals maandelijkse onderzoeksseminars waarvoor interessante sprekers worden uitgenodigd om een ​​specifiek onderwerp op het gebied van Europees recht te bespreken. 

 • 01 jun 02 jun
  00:00

  6th Young European Law Scholars Conference ‘De toekomst van Europese grondrechten’

  De 6e jaarlijkse Young European Law Scholars Conference (YELS) wordt gehouden op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2023 aan de Universiteit Maastricht.

  We nodigen jonge wetenschappers op het gebied van Europees recht (oftewel alle wetenschappers die nog geen hoogleraarschap hebben verworven) uit om samen te komen en de toekomst van het Europees recht inzake grondrechten te bespreken. In overeenstemming met het format van eerdere YELS-conferenties, krijgen wetenschappers van wie de papers zijn geselecteerd de kans om hun werk op de conferentie te presenteren en om toegewijde, geïndividualiseerde feedback op hun paper te ontvangen van een vooraanstaande geleerde op het gebied van de Europese (grondrechten) wet.

 • 02 jun
  10:00

  Promotie Jamilla Wederfoort

  "'Efficacy of Autologous Fat Transfer as a new Breast Reconstruction Technique

 • 02 jun
  13:00

  Promotie Emmelie Hazelzet

  "Promoting sustainable employability of employees in low-skilled jobs
  Development, implementation, and evaluation of a dialogue-based intervention
  "

 • 02 jun
  16:30
 • 05 jun
  10:00

  Promotie Ming Li

  "Economic Growth in the Face of Changes"

 • 05 jun
  13:00

  Promotie Yue Zhang

  "Towards more dose efficient cryogenic electron microscopy of biological samples"

 • 06 jun
  10:00

  Promotie Hannah Jane Gillespie

  "Helping students become doctors: analysing tensions and releasing opportunities in clinical workplaces

 • 06 jun
  13:00

  Promotie Assia Tiane

  "Relieving the epigenetic blockade in progressive MS – making remyelination accessible again"

 • 06 jun
  16:00

  Promotie Alessandra Sala

  "Isolated Tricuspid Valve Regurgitation: assessment, timing and surgical treatment

 • 07 jun
  10:00

  Promotie Lidwien Sol

  "Measuring impact and cost-effectiveness of development interventions-
  RCT evidence on menstrual health interventions in Bangladesh
  "

 • 07 jun
  13:00

  Promotie Wei Luo

  "Personal Environmental Control Systems: Comfort, Health, and Productivity in Offices"

 • 07 jun
  16:00

  Promotie Joost Wolfs

  "Challenges in Lymphedema-
  On diagnostic methods, measuring techniques, and microsurgical treatment for lymphedema
  "

 • 08 jun
  10:00

  Promotie Nino Bogveradze

  "MR Imaging for rectal cancer staging – current concepts and controversies"

 • 08 jun
  12:00 - 14:00

  Brightlands Science Lecture by Prof. Stefan Hild

  Einstein Telescope - prospects of building a billion-Euro-class research Infrastructure in Limburg? Unravvelling the mysteries of the dark side of the universe with the Einstein Telescope.

 • 08 jun
  13:00

  Promotie Adam Jake Sellers

  "Physiology of cold exposed humans and the implications for type 2 diabetes"

 • 08 jun
  14:00 - 18:00

  PAS IN DE BUURT | Mariaberg en Caberg

  Studium Generale | PAS in de buurt
  2 ZONDAGEN IN JUNI, 14.00-18.00 UUR

 • 08 jun
  16:00

  Afscheidscollege Prof. dr. Fred R.A. Zijlstra

  "Met het oog op de toekomst…..!"
  - De waarde van goed werk -

 • 09 jun
  10:00

  Promotie Inka Eberhardt

  "Fields of Gold- Financial Decision-Making in the Wild"

 • 09 jun
  12:30 - 14:00

  Early career researchers & intersectoral mobility

  YERUN, het Young European Research Universities Network, nodigt u van harte uit voor het eerste evenement van haar lunchreeks over beginnende onderzoekers: Beginnende onderzoekers & intersectorale mobiliteit. Het bevorderen van de mobiliteit van onderzoekers tussen academische en niet-academische sectoren is al lange tijd een doelstelling van zowel beleidsmakers als onderzoeksorganisaties (RPO's) in Europa.

 • 09 jun
  13:00

  Promotie Vincent Meyer

  "Outcome assessment of developments in rectal cancer treatment: a patient and surgical perspective"

 • 09 jun
  16:30

  Inauguratie Prof. dr. ir. Joost Lumens

  "Computational cardiology: de sensatie van simulatie"

 • 12 jun
  13:00

  Online Promotie Frank Sina

  "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and its Implementation in the United States of America, the European Union, Tanzania, India and Colombia"

 • 12 jun
  16:00

  Promotie Madeleine Clare Sumption

  "An analysis of Success and Failure in the Immigrant Investor Programmes of the United States and the United Kingdom"

 • 13 jun
  10:00

  Promotie Imke Reinders

  "Improving care for women suffering from abnormal uterine bleeding – focus on outpatient care and endometrial ablation"

 • 13 jun
  13:00

  Promotie Alexander Koch

  "Identification of novel biomarkers in critically ill patients

 • 14 jun
  09:30 - 17:15

  Geglobaliseerde misdaad en strafrecht: Europese en internationale strafrechtelijke perspectieven

  Tijdens deze conferentie willen we de ontwikkelingen in het Europees strafrecht en het internationaal strafrecht met elkaar vergelijken en kritisch beoordelen, verschillen en overeenkomsten analyseren met betrekking tot een verscheidenheid aan verschillende aspecten van strafrecht in een geglobaliseerde wereld. 

 • 14 jun
  13:00

  Online Promotie Sumit Kumar

  "Explaining Risky driving behaviour among the young motor riders in Manipal, Karnataka, India: A psychosocial study on objectives for educational interventions"

 • 15 jun
  10:00

  Promotie Marta Poyo Solanas

  "Bodies, features and visual awareness. Behavioral, physiological and neural correlates of body expression perception"

 • 15 jun
  13:00 - 18:00

  De veranderde legal profession, skills voor de jurist van de toekomst

  De juridische wereld is constant in beweging en ontwikkeling. LAW.next organiseert daarom met haar kennispartners een gratis netwerkevent dat zich richt op de belangrijke trends en ontwikkelingen in de juridische professie.

 • 15 jun
  13:00

  Promotie Charlotte Müller

  "Diaspora Return Visits for Knowledge Transfer and Capacity Development: A Case Study of IOM’s Connecting Diaspora for Development Project in Ethiopia, Sierra Leone and Somaliland"

 • 15 jun
  16:00

  Promotie Esther Boudewijns

  "Optimising care for people with chronic conditions: - The Assessment of Burden of Chronic Conditions tool"

 • 16 jun
  09:00 - 17:00

  Conferentie “Law, Change, and Time in the Age of Cognitive Sciences” 

  Op 16 juni 2023 vindt in Maastricht (NL) de LACS-conferentie over “Law, Change, and Time in the Age of Cognitive Sciences” plaats met een keynote van dr. Mitch Travis (Leeds).
  Voor meer informatie, klik op EN rechts bovenaan deze pagina.

 • 16 jun
  10:00

  Promotie Sara Souto-Miranda

  "Core outcome set for pulmonary rehabilitation of patients with COPD

 • 16 jun
  13:00

  Promotie Luc Heijnens

  "Aspects of geometry, fixation and materials in total hip arthroplasty- What have we learned"

 • 19 jun
  13:00 - 18:00

  DIGI-GUARD Event

  Op maandag 19 juni 2023 organiseren we een praktijkgerichte studiemiddag over de nieuwe Bewijsverordening (2020/1783) en Betekeningsverordening (2020/1784). Daarnaast wordt ook in twee praktische sessies de nieuwe elementen van de grensoverschrijdende bewijsverkrijging en betekening en/of kennisgeving binnen de Europese Unie gesimuleerd.

 • 19 jun
  13:00

  Promotie Mathew Francis

  "A Comprehensive Study of Corneal Tissue Responses to Customized Surgical Treatments"

 • 19 jun
  16:00

  Promotie Delia Irene Fernández de la Fuente

  "High throughput assessment of platelet signaling, function and inhibition"

 • 20 jun
  10:00

  Promotie Henrique Jerônimo Bezerra Marcos

  "Consistency in International Law: How to Make Sense of a Decentralised and Expansive Rule-Based World"

 • 20 jun
  16:00

  Promotie Jules Stouten

  "Water-borne Poly(meth)acrylates Obtained -From Functional and Renewable Monomers

 • 21 jun
  10:00

  Promotie Frauke Anna Stehr

  "Externalities, impact beliefs, and behavior in markets"

 • 21 jun
  13:00

  Promotie Rodolfo E. de la Vega Amador

  "Gene Transfer, Immunomodulation, and Bone Healing: novel molecular approaches to bone regeneration in large osseous segmental defects"

 • 21 jun
  16:00 - 17:00

  PURE3D Webinar

  Bent u geïnteresseerd in 3D erfgoed? Kom dan op 21 juni naar onze Zoom webinar om meer te weten te komen over PURE3D. 

Redactioneel uitgangspunt

Met Law Blogs Maastricht beogen we onze juridische kennis toegankelijk te maken en onze onderzoeksresultaten en bijdragen aan actuele discussies beschikbaar te stellen voor een algemeen publiek van juristen, rechtenstudenten, niet-juristen, de pers en de samenleving. De auteurs van onze bijdragen zijn stafleden van de Faculteit der Rechten, Universiteit Maastricht.

Persoonlijke titel
De auteurs bloggen op persoonlijke titel. Suggesties zijn altijd welkom, laat het ons weten door een e-mail te sturen.