Een bezwaar indienen

Een bezwaar kun je indienen als je het niet eens bent met een schriftelijk besluit dat genomen is door een orgaan van de universiteit, zoals het College van Bestuur. Bijvoorbeeld beslissingen over je toelating tot een bacheloropleiding, je inschrijving en de hoogte van je collegegeld.

Tegen welke beslissing kun je in bezwaar gaan?

Je kunt in beginsel in bezwaar gaan tegen een schriftelijke beslissing van een orgaan van de UM, indien je het daar niet mee eens bent en indien daartegen geen beroep mogelijk is op grond van de wet (artikel 7.61 WHW). Bijvoorbeeld een officiële beslissing van of namens het College van Bestuur over in- of uitschrijving, beslissingen met betrekking tot selectie van numerus fixusopleidingen, zoals de bacheloropleiding Geneeskunde of International Business, beslissingen rondom je collegegeld of financiële ondersteuning op grond van de UM Profileringsfondsregeling. Ook kun je in bezwaar in het geval een orgaan van de UM weigert een beslissing te nemen.

Hoe en waar indienen

Een bezwaar dien je in bij het Complaints Service Point (CSP). Het CSP zorgt vervolgens voor doorzending naar de Geschillenadviescommissie (GC), die namens het College van Bestuur jouw bezwaar in behandeling neemt (zie voor het verloop van de procedure hierna).Let op: wacht niet te lang met het indienen van je bezwaar. Dit moet binnen zes weken na de dag dat het (bestreden) besluit bekend is gemaakt. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag nadat het besluit is gepubliceerd of verstuurd. Dien je je bezwaar niet binnen zes weken in, dan kan je bezwaar door de GC niet-ontvankelijk worden verklaard wegens termijnverzuim. Met andere woorden: je verspeelt dan je recht om bezwaar in te dienen!

Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de zes weken termijn is ontvangen, overeenkomstig artikel 6:9 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Meer over het op tijd indienen van je bezwaar kun je hier lezen.

Om een bezwaar in te dienen vragen we je om onderstaand bezwaarformulier volledig in te vullen, je bezwaar te onderbouwen met een motivering – de bezwaargronden - en in ieder geval een kopie of screenshot van de beslissing waar je het niet mee eens bent (het bestreden besluit) bij te voegen.

Pdf Bezwaarformulier CSP

Een voorbeeld van een motivering kun je hieronder vinden:

Pdf Voorbeeld motivatiebrief

Zodra je de stappen in het bezwaarformulier zorgvuldig hebt gevolgd en alle relevante bijlagen hebt verzameld en bijgevoegd, kun je je bezwaar naar het CSP sturen.

 

Hoe ziet de bezwaarprocedure eruit?

Je hebt een bezwaarschrift ingediend bij de Universiteit Maastricht (UM). Dit betekent dat je een juridische procedure bent gestart waarop de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (gedeeltelijk) van toepassing is. Die procedure verloopt als volgt:

Ontvangstbevestiging

Nadat je een bezwaarschrift hebt ingediend, ontvang je zo spoedig mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging van het CSP. Het CSP stuurt je bezwaarschrift door naar de Geschillenadviescommissie (GC). Van de GC ontvang je vervolgens een apart bericht van ontvangst met een uitleg over de bezwaarprocedure. De GC zal namens het College van Bestuur het bezwaar behandelen.

Poging tot minnelijke schikking

Je bezwaarschrift wordt door de GC eerst doorgestuurd naar het orgaan van de UM dat het door jou bestreden beslissing heeft genomen. De GC vraagt dit orgaan binnen een redelijke termijn te onderzoeken of je bezwaarschrift reden geeft tot heroverweging van de bestreden beslissing of tot minnelijke schikking. Je kunt verwachten dat het betreffende orgaan telefonisch of per e-mail contact met je opneemt om je bezwaarschrift te bespreken. De uitkomst van deze fase kan ook zijn dat er geen minnelijke schikking wordt bereikt, maar dat je door dit contact geen behoefte meer hebt aan het doorzetten van de bezwaarprocedure. In dat geval kun je je bezwaar met een kennisgeving aan de GC intrekken.

Hoorzitting en voertaal Nederlands

Behoort een minnelijke schikking binnen de gestelde termijn niet tot de mogelijkheden dan ontvang je van de GC per e-mail een uitnodiging voor een hoorzitting. Voorafgaand aan de hoorzitting ontvang je van de GC ook de schriftelijke reactie namens (het orgaan van) de UM op je bezwaarschrift, zodat je daarop tijdens de hoorzitting nog mondeling kunt reageren. Voor de hoorzitting wordt ook een vertegenwoordiging van (het orgaan van) de UM uitgenodigd.

De GC zelf bestaat uit drie leden: een externe voorzitter, een medewerker van de UM en een student, en krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De hoorzitting is bedoeld om de GC van alle informatie te voorzien, zodat er een goed advies over je bezwaarschrift kan worden verstrekt aan het College van Bestuur.

Er wordt, op basis van de Awb, Nederlands gesproken tijdens de zitting. Als je die taal niet machtig bent, mag je iemand naar de zitting meenemen die de Nederlandse taal wel machtig is. Dit mag een professionele tolk zijn, maar dat hoeft niet. Heb je zo iemand niet tot je beschikking, dan kun je de GC verzoeken dat er Engels zal worden gesproken. Doe dit zo spoedig mogelijk en geruime tijd voor de zitting. De voorzitter van de GC beslist hierover.

Advies en beslissing op bezwaar

De GC adviseert het College van Bestuur op basis van de schriftelijke stukken die door partijen zijn overgelegd en op basis van de informatie die tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht. Het College van Bestuur neemt uiteindelijk met inachtneming van het advies van de GC de beslissing op je bezwaar. Het College van Bestuur beslist binnen tien weken na ontvangst van je bezwaar door het CSP overeenkomstig artikel 7.63b WHW.

De uitspraak kan als volgt luiden:

  • Het bezwaar is niet-ontvankelijk: wegens procedurele verzuimen (bijvoorbeeld het indienen na het verstrijken van de bezwaartermijn zonder gegronde reden) komt de GC dan niet aan inhoudelijke beoordeling van het bezwaar toe;
  • Het bezwaar is ongegrond: het bestreden besluit blijft in stand;
  • Het bezwaar is gegrond: het bestreden besluit wordt (geheel of gedeeltelijk) vernietigd en het desbetreffende orgaan van de UM wordt verzocht een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak van het College van Bestuur.


Bevoegdheid Geschilenadviescommissie (GC)

De bevoegdheid van de GC staat in de artikelen 7.63a en 7.63b van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). In hoofdstuk 8 van het Studentenstatuut kun je hier ook meer over lezen.

Duur van de procedure

De beslissing van het College van Bestuur op je bezwaar dient in beginsel genomen te zijn binnen 10 weken na ontvangst van je bezwaarschrift.

In beroep gaan tegen het besluit op bezwaar

Ben je het niet eens met de beslissing van het College van Bestuur op jouw bezwaarschrift dan kun je daartegen in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. De beroepstermijn is zes weken na ontvangst van de beslissing van het College van Bestuur op jouw bezwaarschrift en aan deze procedure zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de procedure en voor contactgegevens ga naar de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl/studentenzaken