ITEM start met EMR studie: arbeidsbemiddeling over de grens

In een regio met meer internationale dan nationale grenzen zou men kunnen overwegen om een baan te aanvaarden in een buurland, over de nationale grens heen. In Nederland, België en Duitsland is hulp beschikbaar voor het maken van deze overstap in de vorm van grensoverschrijdende arbeidsbemiddelingsteams die ondersteuning bieden bij het plaatsen van werknemers bij werkgevers en instellingen over de grens heen. Tot op heden, echter, was er geen duidelijk overzicht beschikbaar van de vergelijkbaarheid van de gehanteerde procedures noch is er een overzicht van het jaarlijks aantal arbeiders dat met succes over de grens heen begeleid werd.

In een regio met meer internationale dan nationale grenzen zou men kunnen overwegen om een baan te aanvaarden in een buurland, over de nationale grens heen. In Nederland, België en Duitsland is hulp beschikbaar voor het maken van deze overstap in de vorm van grensoverschrijdende arbeidsbemiddelingsteams die ondersteuning bieden bij het plaatsen van werknemers bij werkgevers en instellingen over de grens heen. Tot op heden, echter, was er geen duidelijk overzicht beschikbaar van de vergelijkbaarheid van de gehanteerde procedures noch is er een overzicht van het jaarlijks aantal arbeiders dat met succes over de grens heen begeleid werd.

In de komende maanden zal ITEM nauw samenwerken met de Duitse Bundesagentur für Arbeit, de VDAB, de UWV, FOREM, het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens en de Grenzinfopunkte om het proces van grensoverschrijdende tewerkstellingsdiensten te onderzoeken. Welke criteria bepalen of grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling cq plaatsing succesvol is geweest? Welke initiatieven worden door Nederland, België en Duitsland genomen om in dit opzicht concrete resultaten te boeken bij hun inwoners? Zijn er reeds best-practices en gegevens beschikbaar met betrekking tot grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en hoe kunnen deze vergeleken worden?

Dit nieuwe ITEM partnerschapsonderzoek werd op 20 januari 2016 opgestart door de Euregio Maas-Rijn (EMR) en wordt gefinancierd vanuit het Europees Werkgelegenheids- en Sociale Innovatieprogramma. Er zullen online enquêtes afgenomen worden alsook persoonlijke interviews ter plaatse.

Momenteel is al duidelijk dat er grote verschillen bestaan tussen de vijf partnerorganisaties wat betreft jaarlijkse cijfers en definities. Zowel ITEM als de EMR willen hierin verduidelijking brengen en meer inzicht krijgen in de praktijken van grensoverschrijdende tewerkstellingsdiensten binnen de EMR. Er wordt per land een visuele beschrijving van de grensoverschrijdende praktijken voorzien. Bovendien zal ITEM, waar mogelijk, aanbevelingen doen voor toekomstige internationale benchmarking en datacollectie aangaande dit onderwerp. Ten slotte zullen best practices gedeeld worden met EMR arbeidsconsulenten. De onderzoeksperiode loopt tot juni 2016, de resultaten zullen via de ITEM website bekendgemaakt worden aan de practici en het grote publiek.

Martin Unfried and Björn Koopmans
Martin Unfried (ITEM) en Björn Koopmans (EMR) tekenen opdracht.

ITEM: expertisecentrum voor praktijk en beleid

Het in 2015 opgerichte Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM) is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De kracht van ITEM is de wetenschappelijke en interdisciplinaire aanpak waarmee concrete praktische oplossingen worden aangedragen richting adviesorganen, politiek en belanghebbenden. ITEM richt zich zowel op de directe mobiliteit over landsgrenzen (waaronder de traditionele grenspendel en mobiliteit van patiënten en studenten) als op migratie over grotere afstand in Europa of daarbuiten (van studenten, kennis- en  arbeidsmigranten en hun families).

Het geografische kerngebied van ITEM bestaat uit de landen van de Benelux en haar directe buurlanden, met bijzondere aandacht voor de Euregio’s. ITEM draagt bij aan het strategisch programma Kennis-As Limburg dat op haar beurt gericht is op duurzame economische en maatschappelijke structuurversterking in Limburg. Het Expertisecentrum draagt bij aan de doelstellingen van de Kennis-As, vooral middels onderzoek naar een betere integratie van de internationale kenniswerkers in de samenleving en naar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Euregio. Hiermee draagt ITEM ook bij aan de ontwikkeling van andere Kennis-As projecten, provinciale projecten en ontwikkelingen van de Brightlands campus.

Lees ook

  • Het DRIVE RM-consortium, met UM-hoogleraar Clemens van Blitterswijk als mede-aanvrager, ontvangt 37,5 miljoen euro binnen het prestigieuze SUMMIT-programma van NWO. De SUMMIT-beurs erkent samenwerking van wereldklasse, die hiermee verder versterkt kan worden. 

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Overweeg je de masteropleiding Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht te volgen? Als student volg je een breed eenjarig programma dat continu streeft naar verbetering. Na het behalen van je diploma kun je je certificeren als Epidemioloog A en na het behalen van een PhD in Epidemiology bij de...