27 jun
13:00 - 17:30
Reflecties op restorative justice vanuit 27 verschillende perspectieven

Herstelrecht door de ogen van...

 

Op 27 juni 2022 zal de bundel Herstelrecht door de ogen van… Reflecties op restorative justice vanuit 27 verschillende perspectieven verschijnen bij uitgeverij BOOM. De publicatie zal worden gevierd met een symposium aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. Ruim twee jaar is aan deze bundel gewerkt en wij zijn dan ook zeer blij dat wij op korte termijn het bijzondere resultaat met jullie kunnen delen! Jacques Claessen & Anneke van Hoek (redacteuren)

 

Programma

1. paneldiscussie met als thema communicatie
Deelnemers: Justine Mol / Mark van Vuuren / Frans-Willem Korsten / Walter Faaij

A. ronde van 10 min. met 3 pitches van max. 3 min. per pitch
Gert Oostindie / Theo Brinkel of Daan van den Wollenberg / Koo van der Wal

2. paneldiscussie met als thema de biologische-psychologische kant van de mens
Deelnemers: Jan van Hooff / Jackie June ter Heide / Jan Verplaetse / Lucres Nauta

B. ronde van 10 min. met 3 pitches van max. 3 min. per pitch
Eric van de Luytgaarden / Iris Becx / Dieneke de Vos

3. paneldiscussie met als thema levensbeschouwing
Deelnemers: Theo de Wit / Jan-Michiel Otto / Cuong Lu / Toon van Meijl

C. ronde van 10 min. met 3 pitches van max. 3 min per pitch
Bart Nooteboom / Ronald van Steden / Robert Glas​

Het idee voor deze bundel is ontstaan, toen wij tot de conclusie kwamen dat herstelrecht oftewel restorative justice in de academische wereld vrijwel uitsluitend aandacht krijgt binnen de rechtswetenschap en de criminologie. Onterecht vinden wij, omdat herstelrecht ook gebaat kan zijn bij input vanuit andere vakgebieden en domeinen én omdat herstelrechtelijke beginselen en praktijken ook voor deze andere vakgebieden en domeinen relevant kunnen zijn. Het was volgens ons dan ook de hoogste tijd om herstelrecht onder de aandacht te brengen van wetenschappers en deskundigen met zeer verschillende expertises.

Naar aanleiding van onze uitnodigingen verklaarden zich uiteindelijk maar liefst 36 auteurs bereid om vanuit hun eigen expertise hun licht te laten schijnen op het fenomeen herstelrecht. Dat heeft geleid tot 27 stuk voor stuk prikkelende hoofdstukken. Voor veel auteurs vormde de uitnodiging een uitdaging om voorbij hun vertrouwde horizon te kijken. In deze bundel treft u dan ook geen hoofdstukken aan van de usual suspects uit het herstelrechtelijke kamp. Wel hoofdstukken geschreven vanuit het perspectief van:

de biologie (Jan van Hooff), de neurobiologie (Lucres Nauta-Jansen en Helena Oldenhof), de psychotraumatologie (Jacky June ter Heide), de neuropsychologie en -filosofie (Jan Verplaetse), de emotiewetenschap (Agneta Fischer en Lisanne Pauw), de victimologie (Jo-Anne Wemmers), genderstudies (Dieneke de Vos), de sociologie (Beate Völker), de bestuurskunde (Ronald van Steden), de economie (Bart Nooteboom), fotografie en architectuur (Robert Glas), de culturele antropologie (Toon van Meijl), de koloniale geschiedenis (Gert Oostindie), de corporate antropologie (Walter Faaij), de natuur- en milieufilosofie (Koo van der Wal), de rechtstheorie en -filosofie (Constantijn Kelk), de mensenrechten (Quirine Eijkman), therapeutic jurisprudence (Iris Becx, Nieke Elbers en Arno Akkermans), preventive law (Erik van de Luijtgaarden), transitional justice (Pema Doornenbal en Marieke Wierda), internationale veiligheidsstudies (Theo Brinkel en Daan van den Wollenberg), de literatuurwetenschap (Frans-Willem Korsten), de communicatiewetenschap (Mark van Vuuren en Korien van Vuuren-Verkerk), geweldloze communicatie (Justine Mol en Sofie Bakker), de boeddhologie (Cuong Lu), de joods-christelijke theologie (Theo de Wit) en de islamologie (Jan-Michiel Otto en Suliman Ibrahim). Charles Groenhuijsen schreef het voorwoord en wijzelf hebben – naast de proloog – een inleidend hoofdstuk over herstelrecht geschreven dat alle auteurs ter lezing en inspiratie hebben ontvangen alvorens zij op herstelrecht gingen reflecteren.

Deze bundel is niet alleen het eindresultaat van ruim twee jaar intensief samenwerken, zij vormt ook het startschot voor een meer multi- en interdisciplinaire doorontwikkeling van herstelrecht. Om die reden zal tijdens het symposium aan de Universiteit Maastricht een platform worden gelanceerd dat verbonden zal zijn aan de bijzondere leerstoel herstelrecht van de Universiteit Maastricht (RJN-leerstoel). Verscheidene wetenschappers en deskundigen die in deze bundel hebben geschreven, zullen betrokken zijn. Wij hopen dat bundel en platform ons tot nieuwe, verbeterde inzichten zal brengen wat betreft herstelrecht oftewel restorative justice.

We sluiten deze vooraankondiging bij wijze van appetizer af met een elftal citaten uit de bundel.

‘Uiteindelijk zijn alle partijen, mens én dier, vaak beter af als ze samen de vredespijp roken.’ – Jan van Hooff

‘Wat vaak misgaat bij herstelgericht werk: mensen proberen bij het slachtoffer begrip voor de dader te kweken, nog voordat het slachtoffer zelf het empathische contact heeft gehad dat hij of zij nodig heeft.’ – Justice Mol & Sofie Bakker

‘De sociale rechtsstaat zou tot een ecologische rechtsstaat uitgebouwd dienen te worden. Wat het herstelrecht betreft zou dat betekenen dat natuurlijke entiteiten daar als geschade partij kunnen optreden, waarmee de verstoorde relatie gepoogd wordt te herstellen.’ – Koo van der Wal

‘Wie kiest voor herstel of compensatie leeft zich meer in in en leeft meer mee met de dader.’ – Jan Verplaetse

‘Voor zowel daders als slachtoffers is het nodig om op een andere manier te leren kijken naar (de oorzaak van) het incident en de eigen rol hierin, waardoor ook de eigen emotie veranderd kan worden.’ – Agneta Fischer en Lisanne Pauw

‘Herstelrecht kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de mogelijkheid tot rehabilitatie voor mensen met een migratieachtergrond en het bevorderen van het integratieproces.’ – Toon van Meijl

‘Uiteindelijk bepaalt de combinatie van neurobiologische en omgevingsfactoren de mogelijkheden en beperkingen voor toepassing van het herstelrecht en daarom zal voor elk individu een herstelgerichte interventie maatwerk moeten zijn.’ – Lucres Nauta en Helena Oldenhof

‘Historisch onderzoek kan betekenis hebben in de sfeer van herstelrecht, vooral door aandacht en ondersteuning te geven aan debatten over historisch onrecht en ongelijkheid. Dit kan enerzijds slachtoffers of hun nazaten erkenning bieden en anderzijds bijdragen aan een meer evenwichtig nationaal zelfbeeld.’ – Gert Oostindie

‘Transitional justice en herstelrecht zijn beide innovatief wat betreft het inrichten van mensgerichte, flexibele en bottom-up processen die goed aansluiten bij de samenleving; beide kunnen de conventionele rechtssystemen ontlasten.’ – Pema Doornenbal en Marieke Wierda

‘De communicatiewetenschap zet kernaspecten van herstelrecht in de schijnwerpers: herstelrecht is een relationeel proces dat steunt op een complexe interactiedynamiek om daders en slachtoffers te helpen zichzelf en anderen te zien in een nieuw verhaal, waarbinnen de misdaad niemands leven meer hoeft te beheersen.’ – Mark en Korien van Vuuren

‘Het helpen van de daders is ook het helpen van de slachtoffers. Daders en slachtoffers zijn niet van elkaar te scheiden. Ze hebben een weg nodig om geheeld te worden van hun lijden: de weg van herstelrecht.’ – Cuong Lu

Boom Uitgevers Den Haag

Voor bestelinformatie verwijzen wij u graag door naar:
https://www.boomdenhaag.nl/webshop/herstelrecht-door-de-ogen-van