Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen de UM zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen die je persoonsgegevens moeten verwerken toegang daartoe hebben. Daarnaast kan de UM onder de navolgende omstandigheden gegevens met partijen buiten de UM delen.

Aan de UM gelieerde derden 
De UM kan persoonsgegevens delen met partijen die aan de UM zijn verbonden of gelieerd. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het Universiteitsfonds Limburg of het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Met deze partijen zijn, wanneer de wet dat voorschrijft, schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. 

Overheidsinstanties 
De UM kan persoonsgegevens delen met andere overheidsinstanties wanneer dat wettelijk verplicht is. Hierbij kan je denken de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of de Belastingdienst. Ook in geval van andere dwingende gerechtvaardigde gronden, zoals het doen van aangifte bijvoorbeeld bij diefstal of het meewerken aan een (politie)onderzoek, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met andere overheidsinstanties. 

Andere onderwijsinstellingen 
De UM kan je persoonsgegevens delen met andere onderwijsinstellingen wanneer dit nodig is voor het bieden van onderwijs gezamenlijk met die instelling of het doen van wetenschappelijk onderzoek gezamenlijk met die instelling. De UM maakt schriftelijke afspraken met deze partijen over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. 

Derden 
De UM deelt gegevens met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van haar taken. Hierbij kan je denken aan leveranciers van software waarmee persoonsgegevens worden verwerkt of andere dienstverleners die persoonsgegevens nodig hebben om hun diensten te leveren. De UM maakt met deze partijen schriftelijke afspraken over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.