Maastricht Young Academy

De Maastricht Young Academy (MYA) is een platform bestaande uit jonge wetenschappers van de Universiteit Maastricht. De doelstelling is om te opereren als een onafhankelijk - en, indien nodig - kritisch platform binnen de universiteit.

Er wordt gefocust op vier thematische pijlers:

  •      wetenschapsbeleid
  •      wetenschapscommunicatie
  •      interdisciplinair onderzoek
  •      internationalisering

   Lees hier de statuten en de selectiecriteria (in het Engels) van de Maastricht Young Academy.

Over deze onderwerpen geeft de MYA, gevraagd en ongevraagd, advies aan instanties binnen de hele universiteit, inclusief het College van Bestuur en het College van Decanen. Daarnaast organiseert de academie activiteiten, binnen en buiten de universiteit, voor academici en voor een breder publiek. In de eerste plaats vertegenwoordigen ze de belangen van jonge academici aan de universiteit.

De MYA is zich ervan bewust dat academische instellingen tegelijkertijd een lokale, regionale, nationale en ook internationale rol vervullen. De MYA vindt het dan ook belangrijk om op al deze niveaus te debatteren wanneer dit relevant is voor de UM en, meer in het algemeen, voor de inwoners van de provincie Limburg. Inderdaad, de MYA onderschrijft volledig de trotse UM-traditie om actief bij te dragen aan lokaal en regionaal welzijn.

De MYA bestaat momenteel uit 18 leden, die alle faculteiten vertegenwoordigen.

MYA beleidsnota over Erkennen en Waarderen

De MYA neemt actief deel aan de discussie over erkennen en waarderen. Dit is een initiatief dat breed gedragen wordt. Om onze steun te betuigen, maar ook om kritische reflecties te bieden ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling, heeft de MYA een beleidsnota gepubliceerd, waarin we inzichten geven vanuit het perspectief van de jonge academicus en essentiële vragen aandragen, waarvan wij vinden dat ze deel moeten uitmaken van de discussie.

Bram Akkermans, vice-voorzitter MYA

  Klik hier om de beleidsnota over erkennen en waarderen te openen   

 - de tekst gaat verder onder de foto -

Maastricht Young Academy

Bovenste rij van links naar rechts: Mark Kawakami (FoL), Jill Lobbestael (FPN), Lilian Tsourdi (FoL), Christof Defryn (SBE), Vanessa LaPointe (FHML), Mariolina Eliantonio (FoL), Lauren Wagner (FASoS), Rico Möckel (FSE), Francesco Gentile (FPN), Paul Smeets (SBE), Melissa Siegel (SBE), Steven Kelk (FSE)

Onderste rij van links naar rechts: Christoph Rausch (FSE), Bram Akkermans (FdR, vicevoorzitter MYA), Adam Dixon (FASoS), Katlijn Haesebrouck (SBE, voorzitter MYA), Anna Harris (FASoS)

De volgende MYA leden staat niet op de foto: Anique de Bruin (FHML), Blanche Schroen (FHML), Federico de Martino (FPN) en Lotte Lemmens (FPN).

Wetenschapsbeleid

De MYA wil de stem zijn van jonge academici. Ze focussen op UM beleidsvraagstukken, maar willen ook bijdragen aan debatten en beleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau, zowel inzake het beleid over academisch onderwijs als academisch onderzoek. De subgroep Wetenschapsbeleid behandelt onderwerpen als loopbaanontwikkeling van jonge academici en de specifieke uitdagingen waarmee jonge academici worden geconfronteerd op een steeds scherpere academische arbeidsmarkt. Omdat MYA ook bruggen probeert te bouwen tussen academici in verschillende fasen van hun loopbaan, pleiten ze voor beleidswijzigingen die gunstig zijn voor academici van alle leeftijden en op alle niveaus van anciënniteit.

- tekst gaat verder onder de video -

Bekijk de video en leer meer over MYA lid Mariolina Eliantonio en haar onderzoek.

 Bekijk hier de video's van de overige MYA-leden.

Wetenschapscommunicatie

De MYA is ervan overtuigd dat onderzoekers meer moeten bijdragen aan de samenleving, en zich niet alleen moeten focussen op hun eigen individuele agenda's. Contact onderhouden met de samenleving en goede communicatie zijn hier een inherent onderdeel van. Het doel is om de passie voor het werk dat aan de universiteit wordt ondernomen te delen en om het bewustzijn over de waardevolle rol van wetenschap in de samenleving te vergroten.

De MYA promoot wetenschapscommunicatie en -bereik vanuit verschillende perspectieven, waaronder (maar niet beperkt tot):

  • contact maken met lokale kranten, radio en televisie
  • het faciliteren van middelbare schoolactiviteiten die studenten en universitaire onderzoekers in een nauwere dialoog brengen
  • het organiseren van openbare lezingen en evenementen.

Interdisciplinair onderzoek

Om de complexe problemen van vandaag te begrijpen, hebben we perspectieven uit verschillende disciplines nodig. Echte wetenschappelijke en methodologische innovatie vereist het verleggen van de grenzen van specifieke disciplines. Vanwege de interdisciplinaire samenstelling biedt de MYA veel mogelijkheden om interdisciplinair onderzoek te stimuleren. Ze zijn op twee manieren betrokken bij interdisciplinariteit: ten eerste door interdisciplinair onderzoek te bevorderen en ten tweede door actief deel te nemen aan interdisciplinair onderzoek.

Internationalisering

Voor de MYA verwijst internationalisering naar het concept van het zien van de wereld als de ruimte waarin we werken, en het bevorderen van de voordelen van verbindingen tussen studenten, medewerkers en andere mensen in die ruimte. Concreet zal de MYA adviseren over zaken als: hoe kunnen internationale medewerkers beter worden aangetrokken en behouden, zodat ze zich welkom voelen, kan het internationale profiel van de UM worden verbeterd en hoe kunnen sterke, internationale alumninetwerken.