Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden.

Iedereen kan een verzoek indienen om informatie openbaar te maken over een zogenaamde ‘bestuurlijke aangelegenheid’; een aangelegenheid over het door de Universiteit Maastricht gevoerde beleid of de voorbereiding en uitvoering van dat beleid. Het moet gaan om informatie waarover de Universiteit Maastricht reeds beschikt en die in documenten is vastgelegd. Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen.

Hoe kunt u een Wob-verzoek indienen?
Vanaf 24 maart 2020 is de elektronische weg (via e-mail en fax) voor het indienen van Wob-verzoeken niet langer opengesteld. Per e-mail of fax ingediende WOB-verzoeken worden daarom geweigerd.

U wordt verzocht om uw verzoek schriftelijk in te dienen via het postadres van de Universiteit Maastricht:

Universiteit Maastricht
T.a.v. Juridische zaken o.v.v. Wob-verzoek
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Nederland

Vermeld in uw brief altijd:

  • Dat het gaat om een Wob-verzoek;
  • Een gedetailleerde en zo specifiek mogelijke beschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid waarover u informatie wenst te ontvangen en het daarop betrekking hebbende document;
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.

Daarnaast dient u in uw brief uw naam en adres te vermelden en dient de brief voorzien te zijn van een dagtekening en uw handtekening.