Niets over jou, zonder jou!

UnliMited Netwerk

UnliMited is een netwerk voor en door studenten en medewerkers met zichtbare en/of onzichtbare functiebeperkingen of chronische aandoeningen, onder de paraplu van de Taskforce "Drempelvrij studeren en werken aan de UM". Door het ondertekenen van de intentieverklaring van het VN-Verdrag voor instellingen in het hoger onderwijs inzake rechten van personen met een handicap, geeft de universiteit  aan dit onderwerp hoog op de agenda te hebben staan. Samen met o.a. Disability Support van het SSC, schrijft het D&I Office beleid en organiseert activiteiten hoe we de toegankelijkheid, zichtbaarheid en inclusiviteit kunnen verbeteren voor leden van de UM-gemeenschap met een functiebeperking of chronische aandoening.

Jouw ervaring is in dit proces van groot belang! We willen ervoor zorgen dat iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt bij de UM, en daarvoor hebben we jouw input nodig. We streven ernaar niets over jou te bespreken zonder jou.

Waarom een netwerk voor mensen met een functiebeperking?

Er is bij de UM nog geen netwerk dat zich specifiek richt op functiebeperkingen en de behoeften van studenten en medewerkers met een functiebeperking of chronische aandoening. De wens voor een netwerk is duidelijk naar voren gekomen in de resultaten van de enquête over  studeren met een functiebeperking aan de UM (maart 2020) en de berichten die het D&I Office ontvangt van Phd-studenten en medewerkers. Die behoefte varieert van het in contact komen met mensen met een (soortgelijke) functiebeperking, onderdeel zijn van een netwerk met peers, een luisterend oor vinden, tot je stem laten horen en meedenken over verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid, zichtbaarheid en inclusiviteit.

Een netwerk, twee takken:

We streven ernaar om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van iedereen. Het doel van het netwerk is ook om leden de kans te geven om te bepalen hoe hieraan kan worden voldaan. Leden kunnen discussies leiden en projecten implementeren binnen de gemeenschap.
Naast een grote gemene deler van het hebben van een functiebeperking en/of chronische aandoening, zien we dat er verschillende behoeften en uitdagingen zijn voor studenten enerzijds en medewerkers anderzijds en zetten daarom het netwerk op met twee aparte takken, maar één gemeenschappelijk doel.

Een van de doelen is om meer betrokken te zijn bij het UM-leven in het algemeen. Het definieren van meer specifieke doelen van het UnliMited netwerk doen we graag samen met jou en in concept hebben wij een voorzet gedaan:

 • Het creëren van een gemeenschap van peers waarbinnen studenten en medewekerkers ervaringen kunnen delen in een veilige omgeving, buiten de institutionele structuren voor ondersteuning
 • Meer zichtbaarheid en bewustwording binnen de UM-gemeenschap en toenemende participatie en inclusie van studenten en medewerkers met een functiebeperking binnen de bredere UM-gemeenschap
 • Studenten en medewerkers de mogelijkheid bieden om bestuurlijke- en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen om hun loopbaanperspectieven te verbeteren
 • Een stem geven op institutioneel niveau
 • Een klankbord zijn voor het UM-beleid
 • Het organiseren van evenementen en activiteiten die aansluiten bij de wensen van de gemeenschap en/of bewustwording vergroten voor de hele UM-gemeenschap over studeren en werken met een functiebeperking
 • Flexibel zijn om in te spelen op de behoeften van het netwerk en de betrokkenen

Wat verstaan we onder functiebeperking?
Met functiebeperking bedoelen we o.a. lichamelijke-, psychische-, en/of zintuiglijke beperking, een chronische ziekte of een andere aandoening, zoals dyslexie, ADHD, autisme of de ziekte van Crohn.

Een netwerk, twee takken:
 UnliMited-Students
UnliMited-medewerkers

Het netwerk opzetten - eerste stappen

Dit voorjaar hebben we de basis gelegd voor het UniMited Network met twee takken: een tak voor en door studenten, en een tak voor medewerkers (promovendi, niet-wetenschappelijk/ondersteunend personeel en wetenschappelijk personeel). Volg de link om naar de UnliMited studenten pagina te gaan.

UnliMited-medewerkers:

Parallel aan de oprichting van de studententak beginnen we met het opzetten van de medewerkerstak door eerst UM-medewerkers te bevragen via een enquête naar hun ervaringen en behoeften.

Afgelopen maart zijn er discussiegroepen gehouden met medewerkers.Zij deelden hun ervaringen, zorgen, uitdagingen en ideeen voor het netwerk. Ook voor de medewerkerstak van het netwerk zijn we bezig om een opzet te maken die duurzaam en toekomstbestendig is.

Heb je vragen over het netwerk voor medewerkers of wil je meedenken, stuur dan een e-mail naar unlimited-staff[at]maastrichtuniversity[dot]nl

Background & Task force

De taskforce "Drempelvrij studeren en werken bij de UM" is opgezet in juni 2020 en bestaat uit medewerkers van de afdelingen: Disability Support, Studenten decanen, Universiteitsbibliotheek, HR/Arbo, Facility Services, en het D&I Office.

De hoofddoelen zijn:

 • het schrijven van UM visie en beleid 
 • het verbeteren van digitale en fysieke toegankelijkheid
 • het opzetten van het UnliMited Netwerk
 • het toepassen van de participatiewet

Werkgroep UnliMited:

 • Radina Ugrinova (PhD student)
 • Sigrid Peters (Disability Officer)
 • Lisa Waddington (Professor)
 • Vincent Philippy (Student)
 • Netty Bekkers (Beleidsmedewerker)
 • UnliMited-Students afvaardiging

Contact

Om contact op te nemen met de werkgroep, stuur svp een email naar: