ITEM Publicaties

Verkenning van grenseffecten van verhoging van lage Btw-tarief

Wat betekent de aangekondigde BTW verhoging voor Nederlandse grensregio’s?

In het regeerakkoord van kabinet Rutte-III is de intentie vastgelegd om het lage btw-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6% naar 9%. Door de btw-verhoging komt het lage btw-tarief in Nederland hoger te liggen dan het laagste btw-tarief in België (6%) en het lage tarief in Duitsland (7%). Wat betekent deze aangekondigde BTW verhoging voor Nederlandse grensregio’s? Lees meer over de onderzoeksresultaten en aanbevelingen in ITEM’s rapport ‘Verkenning van grenseffecten van verhoging van lage Btw-tarief’.

De gevolgen van de aanstaande btw-verhoging voor de grensregio’s zijn extra onzeker. Ongeveer een derde van de inwoners in Nederland woont op 30 kilometer afstand van de grens. Daarmee is de reikwijdte van mogelijke grenseffecten wel duidelijk, vooral voor een provincie als Limburg met vaak zelfs twee grenzen binnen 30 kilometer afstand. In totaal zal de Nederlandse staat in de grensregio’s naar verwachting ruim 800 miljoen euro aan extra btw-opbrengsten ophalen, bijna een derde van de 2.613 miljoen aan extra btw-opbrengsten voor heel Nederland.

Meer over de resultaten en aanbevelingen van het rapport vindt u via het onderstaande nieuwsbericht:

Extra grote onzekerheden in grensregio’s door verhoging lage BTW tarief

Top

 Publicatie Handzame Toelichtingsdocumenten Erkenning Kwalificaties

Bij grensoverschrijdend werken komt veel kijken. Een veelbesproken aspect betreft de erkenning van kwalificaties. Tijdens deze procedures controleren bevoegde autoriteiten of de diploma’s en werkervaring van een persoon aan bepaalde standaarden voldoen. Zulke processen zijn allesbehalve voor de hand liggend. Om helderheid in het complexe onderwerp te bieden heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ITEM de opdracht gegeven een set toelichtingsdocumenten op te stellen. Met genoegen kondigt ITEM de publicatie van deze documenten aan. 

Richtlijn 2005/36/EC (zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU) is het belangrijkste instrument op het gebied van de erkenning van beroepskwalificaties. Deze richtlijn beroepskwalificaties heeft enkel betrekking op zogenoemde gereglementeerde beroepen. In de Europese Unie bestaat een groot aantal gereglementeerde beroepen waarbij aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten kunnen bestaan. Ieder land mag namelijk verschillende eisen vastleggen ten aanzien van de diploma’s en werkervaring die iemand moet bezitten alvorens in dat land aan de slag te kunnen. Wanneer die eisen in wet- of regelgeving vastgelegd worden, spreekt men van een gereglementeerd beroep. 

Wanneer gekeken wordt naar het aantal EU-lidstaten en gereglementeerde beroepen alsmede de grote hoeveelheid wetgeving en bevoegde partijen die daarmee gepaard gaan, is het niet verwonderlijk dat complicaties zich voordoen. De richtlijn beroepskwalificaties heeft tot doel de mobiliteit te vergemakkelijken van die professionals die een gereglementeerd beroep uitoefenen. De richtlijn is gebaseerd op het principe van wederzijdse erkenning. Dit grondbeginsel vereist dat een diploma dat in één lidstaat volgens de geldende voorschriften is behaald, ook in alle andere lidstaten als zodanig wordt beschouwd. 

De richtlijn beroepskwalificaties biedt een uitvoerig raamwerk om het principe te bewerkstelligen. Om dit complexe raamwerk in beeld te brengen heeft ITEM in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een tweetal toelichtingsdocumenten opgesteld. In de Toelichtingsnota wordt kort en krachtig weergegeven wat de essentie van de richtlijn beroepskwalificaties is. De Bijlagen bij de nota bieden geïnteresseerde lezers een verdieping daarop. 

 Knelpunten en voorgestelde oplossingen – Erkenning van kwalificaties

Wanneer professionals en studenten verhuizen naar andere landen om daar te werken of te studeren, is erkenning van hun kwalificaties waarschijnlijk nodig. Verschillende instrumenten en procedures bestaan afhankelijk van de mobiliteitsdoeleinden. Ondanks het feit dat zulke instrumenten voornamelijk bedoeld zijn om mobiliteit te faciliteren, kunnen knelpunten in de praktijk toch ontstaan.

De erkenning van kwalificaties wordt gekenmerkt door pluriformiteit. Het onderwerp betreft een groot aantal onderwijs- en trainingsprogramma's, beroepen, bevoegde autoriteiten en burgers. Deze veelheid is terug te zien in de knelpunten die zich voordoen wanneer kwalificaties in de EU worden erkend. De bijgevoegde lijst geeft een overzicht van enkele voorbeeldknelpunten inclusief voorgestelde oplossingen gerelateerd aan de erkenning van kwalificaties voortvloeiende uit ITEM's casuïstiek en onderzoek.

Top

Inzichtelijke verhalen over grensoverschrijdende situaties

Verschillende blogs over grensoverschrijdende kwesties

Onder de wetenschappelijke staf van het ITEM Expertisecentrum zijn onderzoekers en promotiekandidaten met expertise in diverse gebieden.  Naast wetenschappelijke output in de vorm van publicaties schrijven onderzoekers en promotiekanditaten blog-bijdragen die worden uitgelicht op de website van de Universiteit Maastricht. Deze bundel bestaat uit een verzamelijk van korte artikelen over actuele en interessante onderwerpen gerelateerd aan grensoverschrijdende kwesties. 

Blog thema's bestaan uit Europees beleid en ontwikkelingen, buiten de EU, vluchtenlingenintegratie, grensoverschrijdende misdaad, belemmeringen voor EU burgers en derdelanders, grenseffecten, grensoverschrijdende pensioenen en grensoverschrijdende belasting en sociale zekerheid.

 

 

Top

Grenseffectenrapportage 2017

Gepubliceerd: november 2017 

Titel Auteur(s)
Uitgebreide rapportage ITEM Cross-border impact assessment 2017 (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2017 (NL)
Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
Samenvatting ITEM Cross border impact assessment - Summary (EN)ITEM Grenseffectenrapportage 2017 - Samenvatting (NL)ITEM Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen 2017 - Zusammenfassung (DE)ITEM Rapport sur l’impact transfrontalier 2017 - Résumé (FR) Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
Dossier 1: Dossier 1. The potential effects of the German toll on border regions
Dossier 1. De potentiële effecten van de Duitse tolheffing voor personenauto’s op grensregio’s
Dossier 1. Die potentiellen Auswirkungen der deutschen Pkw-Maut auf Grenzregionen
M. Unfried, B. Hamacher
Dossier 2: Dossier 2. Tax Treaty Netherlands-Germany
Dossier 2. Belastingverdrag Nederland-Duitsland
A. Bollen-Vandenboorn, B. Didden, K. Heller, S. Kramer, M. Weerepas
Dossier 3: Dossier 3. Social security
Dossier 3. Sociale zekerheid
S. Montebovi
Dossier 4: Dossier 4. Cross-border (im)mobility of students from third countries in the Euregio Meuse-Rhine
Dossier 4. Grensoverschrijdende (im)mobiliteit van studenten uit derde landen in de Euregio Maas-Rijn
A. Hoogenboom, J. Reinold
Dossier 5: Dossier 5. Belgian passenger name records regulation
Dossier 5. Belgische Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens
J. Adriaensen, M. olde Scheper
Dossier 6: Dossier 6. The qualifying foreign taxpayer obligation (90% rule): a quantitative ex-ante impact assessment
Dossier 6. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht (‘90% regeling’): Een kwantitatieve ex-ante effectenbeoordeling
M. Vink, J. van der Valk, M. Schaper, L. Smidt
Vooronderzoek: Preliminary research: Euregional mindset in two Euregions
Vooronderzoek: Euregionale mindset in twee Euregio’s
Studentengroep van Fontys Hogeschool Venlo, Coördinator C. Neller
Vooronderzoek: Vooronderzoek: Ex-ante analyse van de effecten van de algemene verordening gegevensbescherming in Limburg Preliminary research: Ex-ante analysis of the effects of the General Data Protection Regulation in Limburg Studentenproject van M. van Rooij, Universiteit Maastricht

Boven

Publicaties

Titel Auteur Datum Publicatieplaats
Analytical report on the legal situation of third-country workers in the EU as compared to EU mobile workers (with F. Wollenschlager, S. Robin and H. Verschueren) A.P. Van der Mei Aanstaand Moves analytical report

EU citizenship and loss of Member States nationality

A.P. Van der Mei Aanstaand European papers
Free movement of workers and coordination of social security A.P. Van der Mei   P.J. Kuijper et, The Law of the European Union, Wolters Kluwer, 2018, 587-610
Overview of Recent Cases before the Court of Justice of the European Union (ocktober-december 2017) A.P. Van der Mei Aanstaand European Journal of social security
The External Dimension of EU Social Security Coordination Special Issue on the External Dimension of EU Social Security Coordination A.P. Van der Mei  

European Journal of social security, guest editor

Editorial A.P. Van der Mei   European Journal of social security, 81-85
Uitkering voor levensonderhoud en richtlijn 2004/38 A.P. Van der Mei   Tijdschrift recht en arbeid, 31-33
Detachering: fraude en misbruik A.P. Van der Mei   Tijdschrift recht en arbeid, 33-35
Beperking op export pgb – strijd met Europees recht? A.P. Van der Mei   Uitspraken sociale zekerheid, 699-706
Overview of Recent Cases before the Court of Justice of the European Union (oktober-december 2017) A.P. Van der Mei   European journal of social security, 49-56
Overview of Recent Cases before the Court of Justice of the European Union (januari - juni 2018) A.P. Van der Mei   European journal of social security, 272-283
Inventory of Services and Activities for Newcomers in the Euregio Meuse-Rhine J. Reinold, M. Unfried Januari 2019 ITEM, Maastricht University
 Setting up a Tri-Member State Paediatric Surgery
Centre in the Netherlands, Germany and Belgium:
The Cross-border Mobility of Paediatric Surgeons in
the Meuse-Rhine Euregion
L.Kortese, H. Schneider December 2018 ITEM, Maastricht University
Oratie: Grenswerkers: coördineren, niet omdat het niet kan, maar omdat het moet? M. Weerepas December 2018 ITEM, Maastricht University
Statuut voor Limburg? Verkenning van de juridische en praktische mogelijkheden tot interregionale grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio H. Schneider, M. Unfried, N. Büttgen, P. Ter Vrugt November 2018 ITEM, Maastricht University
Cross-border Corporate Mobility in the EU: Empirical Findings 2018 T. Biermeyer, M. Meyer September 2018 ITEM, Maastricht University
ITEM - Toelichtingsnota Verwezenlijking van een grondbeginsel: De wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties  L. Kortese, projectgroep en supervisie: H. Schneider, A. Hoogenboom September 2018 ITEM, Maastricht University
Verkenning van grenseffecten van verhoging lage BTW-tarief   F. Cörvers, K. van Oosterhout mei 2018 ITEM, Universiteit Maastricht
Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2017-2022 J. Bakens, I. Bijlsma, F. Cörvers, S. Dijksman, D. Fouarge, D. Poulissen mei 2018 Research Centre for Education and the Labour Market, 26 p.
African transnational families: Cross-country and gendered comparisons K. Caarls, K. Haagsman, E. Kraus, V. Mazzucato mei 2018 Population Space and Place
Transnational families: Cross‐country comparative perspectives B. Dito, V. Mazzucato mei 2018 Population Space and Place
Personal and family tax benefits in the EU Internal Market: From Schumacker to fractional tax treatment H. Niesten mei 2018 Common Market Law Review, Volume 55, Issue 3, pp. 819–856
Belastingheffing en sociale zekerheid van internationale chauffeurs tewerkgesteld in het mobiele werkverkeer H. Niesten mei 2018 Weekblad voor Fiscaal Recht, Afl. 7239
Outlaw Motorcycle Clubs and Street Gangs: Scheming Legality, Resisting Criminalization - From Bikers to Gangsters: On the Development of and the Public Response to Outlaw Biker Clubs in Germany, the Netherlands and Belgium T. Kuldova, & M. Sánchez-Jankowski, K. Geurtjens, H. Nelen, M. Vanderhallen april 2018 Palgrave Macmillan, p. 93-122
Migration and education: international student mobility J. Reinold april 2018 Nederlandse Vereniging voor Verenigde Naties
‘Pleegt uit te oefenen’ in twee of meer lidstaten voldoende verduidelijkt? M. Weerepas april 2018 NTFR Beschouwingen
Unpacking the Relationship between Parental Migration and Child well-Being: Evidence from Moldova and Georgia F. Gassmann, M. Siegel, M. Vanore,  J. Waidler april 2018 Child Indicators Research. 11, 2, p. 423-440 18 p.
De Grensoverschrijdende Mobiliteit van Gespecialiseerde Verpleegkundigen IC - Nederland/België   L. Kortese maart 2018 Universiteit Maastricht, Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
Betwiste aanrekeningswijze verhoogde belastingvrije som ook voor Eurocontrol- personeelsleden met kinderen veroordeeld: eindelijk wetgevend ingrijpen H. Niesten maart 2018 Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Volume 2018, Nummer 538, p. 274-283
Solidarity in insuring financial risks of illness: a comparison of the impact of Dutch policy reforms in health insurance and disability insurance since the 1980s

 

M. van der Aa, S. Klosse, S. Evers, J. Maarse februari 2018 Journal of Comparative Policy Analysis, 17 p.
The perfect match H. van Vinkeveen, D. Hovens, L. Cornips

februari 2018

UM Magazine, p. 27-28

De fiscale kwalificatie van Duitse wettelijke pensioenpremies van een naar Nederland gedetacheerde Duitse beroepsmilitair

B. Didden

februari 2018

Vakblad Grensoverschrijdend werken, feb. 2018, p. 14-15

Cross-border Corporate Mobility in the EU: Empirical Findings 2017

T. Biermeyer, M. Meyer

februari 2018

SSRN

Entry into working life: internal migration and the job match quality of higher-educated graduates

V. Venhorst, F. Cörvers

januari 2018

Journal of Regional Science. 58, 1, p. 116-140

Wetsvoorstel beperking heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen

M. Weerepas, R. Bäumler, M. Pechholt

december 2017

Vakblad Grensoverschrijdend werken, feb. 2018, p. 14-15

Verkenning van grenseffecten van verhoging lage BTW-tarief, Tussenrapportage F. Cörvers, K. van Oosterhout december 2017 ITEM, Universiteit Maastricht
ITEM - Effecten voor grensregio's - Quick Scan Regeerakkoord 2017   M. Unfried december 2017 ITEM, Universiteit Maastricht
ITEM - Insight stories on cross-border situations - December 2017   B. Didden, C. Feriks, B. Hamacher, A. Hoogenboom, K. Geurtjens, V. Kooijman, S. Kramer, S. Suárez Louzao, M. Quammie, T. van Ruitenburg (Erasmus University Rotterdam), M. Unfried, M. Weerepas, H. Yakubi december 2017 ITEM, Universiteit Maastricht
Fiscale gevolgen van finale verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden in het Vlaams Gewest K. van de Ven december 2017 Vakblad Grensoverschrijdend werken
Wijzigingen in het Belgisch Erfrecht 2017 K. van de Ven november 2017 Vakblad Grensoverschrijdend werken, p. 24 en 25
Bezint eer ge begint: de gevolgen van de prepack die als overgang van de onderneming kwalificeert- Hof van Justitie van de Europese Unie M. Kullmann november 2017 Tijdschrift Recht en Arbeid, p. 39-41
Grensoverschrijdende pensioenen: gebrek aan samenhang tussen fiscale en sociale heffingen M. Weerepas, G. Essers november 2017 Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 5, 35, p. 11-17
Knelpunten erkenning kwalificaties  
Liste der Problempunkte: Anerkennung  
Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM november 2017 ITEM, Universiteit Maastricht
Het Beleg -  K. Geurtjens in radio-uitzending 20-10-2017 (11:19-11:33) K. Geurtjens oktober 2017 RTV Maastricht
Asielmigranten per gemeente, 1999-2015 M. de Hoon oktober 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek
Het belang van een flexibele AOW-ingangsdatum (blog) B. Didden oktober 2017     Universiteit Maastricht
Verblijfstermijn naturalisatie: de relevantie van "cijfers en statistieken" M. Vink oktober 2017 StukRoodVlees
A passport is not a panacea M. Vink oktober 2017 UM Magazine, p. 25-26
Grensarbeid: nog steeds veel werk aan de winkel M. Weerepas, G. Essers September 2017 Bulletin Vermogende Particulieren, Wolters Kluwer, 2017, nr. 10, p. 11-15
Demographic Transition, Labour Markets and Regional Resilience, Chapter 4. Resilient labour markets and demographic change in selected regions of the Netherlands C. Martinez, T. Weyman, J. van Dijk, F. Verwest, P. Taylor, L. van Wissen, J. van Dijk, A. Edzes, F. Cörvers, A. de Grip, J. van Thor September 2017 Springer
Notitie voor de Provincie Limburg naar aanleiding van de workshop ‘Human Capital and Regional Development’ - ROA Fact Sheet F. Cörvers, I. Hooijen september 2017 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
ITEM - Professionele erkenning inzichtelijk gemaakt  
ITEM - Berufliche Anerkennung erklärt  
H. Schneider, A. Hoogenboom, L. Kortese september 2017 ITEM, Universiteit Maastricht

Bewerking Cursus Belastingrecht, onderdeel Inkomstenbelasting, Premieheffing, Loonbelasting

T. van Kempen, A. Rijkers,  S. Strik, P. Essers, T. van Kempen, A. Rijkers. D. Albregtse, X. Arends, M. Hoogeveen, F. Pötgens, M. Weerepas.

augustus 2017

Wolters Kluwer, Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting 2017-2018

Anticipating the citizenship premium: before and after effects of immigrant naturalisation on employment F. Peters, M. Vink, H. Schmeets september 2017 Journal of Ethnic and Migration Studies. 30 p.
Contemporary Organized Crime. : Developments, Challenges and Responses H. Nelen, D. Siegel augustus 2017 Cham: Springer International Publishing (Studies of Organized Crime; vol. 16)
Integration of refugees: towards a more coordinated approach
 
D. Yabasun, N. Reslow juli 2017 Universiteit Maastricht
De jurisdictie van het Hof van Justitie op het terrein van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid A. van der Mei juni 2017 Nederlands Tijdschrift voor Europees recht. 23, 6, p. 141-147
Van levensbewijs naar internationale gegevensuitwisseling: vragen- en opiniedocument aan de Sociale Verzekeringsbank S. Kramer juni 2017  
Internationale nalatenschappen, internationale huwelijken en de belastingen, hoe loopt dat nu? K. van de Ven juni 2017 Vakblad Grensoverschrijdend Werken, p. 9 t/m 12
Woonplaats, gewone verblijfplaats, werkelijk verblijf K. van de Ven juni 2017 Estate Planner Digitaal
How to attract STEM workers to a high-tech business park in a shrinking region? Place and life satisfaction F. Cörvers, I. Hooijen juni 2017 Workshop Human Capital and Regional Development
Valt er iets van het Iers pensioenstelsel te leren? J. Warren, B. Didden juni 2017 Pm : Pensioen Magazine
Cross-border crime H. van Vinkeveen, K. Geurtjens juni 2017 UM Magazine, juni 2017
Lingua receptiva: Position paper on the European Commission’s Skills Agenda J.D. ten Thije, C. Gooskens, F. Daems, L. Cornips, M. Smits april 2017 European Journal of Applied Linguistics, 5(1), pp. 141-146
Are we still growing old together? P. Mertens mei 2017 International Study on Pensions
The Impact of the Dutch 'one and a half' working model on the pension system E. Peeters mei 2017 International Study on Pensions
The compensating layer in the third pillar of the Dutch Pension system: can this be an example for other Member States? D. Salih mei 2017 International Study on Pensions
The tax exemptions in the second pillar and the drivers of change of the Dutch pension taxation framework B. Didden mei 2017 International Study on Pensions
The Dutch institutional and legal pension landscape J. Roosenboom, S. Joosen mei 2017 International Study on Pensions

Staat van het Nederlands

L. Cornips

mei 2017

Dagblad de Limburger

Lesgeven onder de tropische zon F. Cörvers, A. Mommers mei 2017 Didactief
De sneltram naar Hasselt en de Maastricht Brussel express F. Cörvers april 2017 Neimed
Modernisering van het coördinatieregime voor de socialezekerheid A. van der Mei april 2017 Tijdschrift Recht en Arbeid. 9, 4, p. 33-35
Is there a rationale to contact the unemployed right from the start? Evidence from a natural field experiment B. Van Landeghem, F. Cörvers, A. De Grip april 2017 Labour Economics
Geographical mobility and labor market outcomes of Maastricht University alumni M. Levels, M. de Hoon, E. Sijbers april 2017 Research Centre for Education and the Labour Market
Grensoverschrijdend thuiswerken en verzekeringsplicht M. Weerepas maart 2017 NTFR Beschouwingen
ITEM - Beyond the Refugee Crisis: A reflection from different perspectives on the Dutch case K. Geurtjens, M. de Hoon, L. Kortese, K. Heller, B. Didden, S. Kramer maart 2017 Maastricht University
Naturalisatie: verlenging is onderzocht M. Vink, F. Peters maart 2017 NRC
In transit :Changing social networks of sub-Saharan African migrants in Turkey and Greece M. Wissink, V. Mazzucato maart 2017 Social Networks
Kiest u voor België, Nederland of Duitsland, als het uw nalatenschap betreft? Europeesrechtelijke ontwikkelingen maken het er niet eenvoudiger op K. van de Ven, S. Vanstipelen maart 2017 Kwartaalblad Estate Planning, 21, p 18-27 (7 p)
Conference paper ESWRA 2018: Intended and realised accountability in social work: a scoping review of the use of accountability mechanisms by social workers. M. van der Tier, K. Hermans, M. Potting maart 2017 British Journal of Social Work
Conference paper ESWRA 2018: Accountability in social work. The (policy) context as explanatory factor M. van der Tier, K. Hermans, M. Potting maart 2017 British Journal of Social Work
That is tres naiice L. Cornips maart 2017 Dagblad de Limburger
Migration, Entrepreneurship and Development: Critical Questions W. Naudé, M. Siegel, K. Marchand maart 2017 IZA Journal of Migration
Regionale verschillen geduid -  Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein R. Engbersen, M. Uyterlinde maart 2017 Platform31
Highlights OECD Pensions Outlook 2016 S. Bemelmans februari 2017 VTO Pensioen
Perspectief op Nederlanderschap: het effect van de snelheid van naturalisatie F. Peters, M. Vink, H. Schmeets februari 2017 Bevolkingstrends, 2
Grenswerkers in Europa
Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken*
M. Weerepas februari 2017 Vereniging voor Belastingwetenschap
*Een papieren exemplaar van deze publicatie kan besteld worden via de Vereniging voor Belastingwetenschap (vereniging[at]belastingwetenschap[dot]nl). De papieren versie wordt verstuurd voor een bedrag van € 15,- per exemplaar. Het rapport zal worden toegezonden na overmaking van het bedrag aan rekeningnummer NL 07 ABNA 0402 3408 17 t.n.v. De Vereniging voor Belastingwetenschap onder vermelding van 'ITEM Grenswerkers’. Een overzicht van aanbevelingen is beschikbaar te downloaden via de onderstaande link: Grenswerkers in Europa - Aanbevelingen (Nederlands / Engels / Duits)
De pensioenmarkt wikt, de fiscaliteit beschikt B. Didden februari 2017 Universiteit Maastricht
Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) in een geschil met vakbonden, toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) M. Kullmann januari 2017 Sdu Uitgevers, Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR)
Dialectspelling L. Cornips januari 2017 Dagblad de Limburger
OPINIE: Flexibilisering AOW pakt goed uit voor grenswerker A. Bollen, M. Weerepas, B. Didden januari 2017 Pensioen Pro FD
I study here, and thus I belong? Mobile Students in the European Union A. Hoogenboom 2016 Residence, employment and social rights of mobile persons: On how EU law defines where they belong. (pp. 161-186). (Social Europe Series ; Vol. 36). Cambridge, Antwerp, Portland: Intersentia.
Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten Van der Tier, M. Hermans, K. & Potting, M. december 2016 Journal of Social Intervention, 25(4), pp. 41-62
Het materieel toepassingsgebied van verordening 883/2004: beoordeling van uitkeringenstelsels van andere lidstaten A.P. van der Mei december 2016 Tijdschrift Recht en Arbeid 8(12), p. 30-31
Collective Redundancies: The Judicial Fine-Tuning of a Classic Concept of EU Labour Law A.P. van der Mei december 2016 European Labour Law
Situating Children of Migrants across Borders and Origins: A Methodological Overview - Mapping Transnational Networks of Care from a Multi-actor and Multi-sited Perspective V. Mazzucato, E. Dankyi, M. Poeze januari 2017 Springer, p. 269-284
Inventing Limburg: Territory, History, Language and Identity A. Knotter, L. Cornips januari 2017 Zeitschrift fur Dialektologie Und Linguistik. Beihefte Band 170, p. 71-92
The Oxford Handbook of Citizenship A. Shachar, R. Bauböck, I. Bloemraad, M. Vink januari 2017 Oxford University Press. 896 p.
Between flexibility and disintegration: The trajectory of differentiation in EU law - Flexibility and differentiation: a plea for allowing national differentiation in the fundamental rights domain A. van der Mei, M. Visser januari 2017 Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 179-205
The interrelationship between labour law and social security law A. van der Mei januari 2017 Fressco, 60 p.
Pensioen en de belangrijkste pensioenvoorzieningen, Hoofdstuk 2, AOW en Anw M. Weerepas, A. Bollen-Vandenboorn januari 2017 Sdu Uitgevers
Conclusão: Europeização e Democratização em Portugal: Brothers-in-Arms or Frères Ennemis? M. Vink januari 2017 2017 A Europeização da Democracia. Costa Pinto, A. & Severiano Teixeira, N. (eds.). Imprensa de Ciências Sociais, p. 241-249
The integration of migrants and refugees: an EUI forum on migration, citizenship and demography - Citizenship and legal statuses in relation to the integration of migrants and refugees R. Bauböck, M. Tripkovic, M. Vink januari 2017 Florence: European University Institute, p. 24-46
Access to Citizenship and the Role of Origin Countries R. Bauböck, I. Honohan, T. Huddleston, D. Hucheson, J. Shaw, M. Vink januari 2017 Migrant Integration Between Homeland and Host Society Volume 1: Where does the country of origin fit?. Springer, p. 201-224
Mothers on the Move: Reproducing Belonging between Africa and Europe Mazzucato, V. januari 2017 International Migration Review. 51, 3, p. E43-E44
Language Variation : European Perspectives VI: Selected papers from the Eight International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 8), Inter-individual variation among young children growing up in a bidialectal community: The acquisition of dialect and standard Dutch vocabulary I. Buchstaller, B. Siebenhaar, R. Francot, K. van den Heuij, E. Blom, W. Heeringa, L. Cornips 2017 John Benjamins Publishing Company, p. 85-98 (Studies in Language Variation; no. 19)
Jahrbuch für Europäische Ethnologie Dritte Folge 12–2017: Die Niederlande. Alzheimer, Carnivalesque language use and the construction of local identities: A plea for language culture as a field of research H. Alzheimer, S. Doering-Manteuffel, D. Drascek, A. Treiber, L. Cornips, V. de Rooij, I. Stengs 2017 Dritte Folge 12–2017 ed. Ferdinand Schöningh, p. 61-90
Lesgevens personeel in Caribisch Nederland F. Cörvers, A. Mommers 2017 Economisch Statistische Berichten
Flexibele arbeid, gebalanceerde bescherming S. Klosse 2017 Voor de zekerheid
De door de overheid gesubsidieerde werknemer S. Klosse 2017 Bakelsinstituut, Boom Juridisch, Arbeidsrechtelijke Themata - Bijzondere Arbeidsverhoudingen
Flexibilization of Work: Leave it, Love it, Change it M. Kullmann 2017 Juristförlaget i Lund
Kroniek: Europese Coördinatie van Sociale Zekerheidsstelsels A.P. van der Mei november 2016 Tijdschrift Recht en Arbeid
Het sociaal kapitaal in Europese regio’s, Bevolkingstrends 2016-09 H. Schmeets, M. Parigini, M. van Hoof oktober 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek
A-G is 'uitgezonden' naar Nederlandse Antillen; premieplicht in Nederland M. Weerepas oktober 2016 NL Fiscaal. 2016, 0361, p. 63-65 3 p., NLF 2016/0361
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Extensive report (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Uitgebreide rapportage (NL)
Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross border impact assessment - Summary (EN)ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Samenvatting (NL)
ITEM Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen 2016 - Zusammenfassung (DE)ITEM Rapport sur l’impact transfrontalier 2016 - Résumé (FR)
Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 1A: Tax Treaty Germany-Netherlands: Labour (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 1A: Belastingverdrag Nederland-Duitsland: Arbeid (NL)
K. Heller, A. Bollen-Vandenboorn, M. Weerepas oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 1B: Tax Treaty Netherlands-Germany: Pension (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 1B: Belastingverdrag Nederland-Duitsland Pensioen (NL)
A. Bollen-Vandenboorn, M. Weerepas, B. Didden, S. Kramer. oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 2: Recognition of Professional Qualifications (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 2: Erkenning van beroepskwalificaties (NL)
H. Schneider, A. Hoogenboom, L. Kortese oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 3: Cross-border cooperation: A study of INTERREG programmes in the Dutch border regions (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 3: Grensoverschrijdende samenwerking: INTERREG-programma’s aan de Nederlandse grens (NL)
M. van der Giessen oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 4: Social security: illness and disability (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 4: Sociale zekerheid: Ziekte en arbeidsongeschiktheid (NL)
S. Montebovi, S. Klosse oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 5: The Qualifying Foreign Tax Obligation of Article 7.8 Dutch Income Tax Act and EU Law (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 5: De kwalificerende buitenlandse belastingplicht van art. 7.8 IB en het EU-recht (NL)
H. Arts, J. Korving. oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 6: Proposal for a Directive amending Directive 96/71/EC (COM (2016) 128 final) (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 6: Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG COM(2016) 128 (NL)
M. Kullmann oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 7: Flexibilization of the Old-Age Pension Commencement Date Act (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 7: Wet flexibilisering ingangsdatum AOW (NL)
A. Bollen-Vandenboorn, M. Weerepas, B. Didden oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 8: Cross-border Employment Services: Effects of Mandate and Capacities of the Dutch National Employment Service UWV (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 8: Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling: UWV (NL)
ITEM Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen 2016 - Dossier 8: Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung: UWV (DE)
M. Unfried oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 9: Cross-border train travel - Fourth Railway Package (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 9: Grensoverschrijdend treinverkeer - Vierde Spoorwegpakket (NL)
J. Adriaensen (CERiM) oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
ITEM Cross-border impact assessment 2016 - Dossier 10: The new toll system for HGV in Belgium: Impact on the border region (EN)
ITEM Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 10: het nieuwe tolsysteem voor HVG's in België: Impact op de grensregio (NL)
Knowledge Business Consulting: K. Hoffmann, J. Jespers, D. Soubai (Fontys International Business School Venlo) oktober 2016 Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility / ITEM
Herstructurering A.P. van der Mei, H. Voogsgeerd september 2016 S. Peters et al, Europees Arbeidsrecht, p. 303-332
Measures adopted at national level to recover overpaid pensions – Comparative analysis of national legislations S. Klosse, S. Kramer 2016 Network of legal experts (FreSsco)
Aanbesteding en Duurzaamheid: een natuurlijke Symbiose S. Schoenmaekers 2016 Tijdschrift voor Milieu en Recht, p. 3-10.
Australisch pensioen in premieheffing M. Weerepas 2016 NTFR Beschouwingen 2016, p. 6-11.
Balancing student mobility rights and National Higher Education autonomy A. Hoogenboom 2016 UM Doctoral Theses
Competition for talent: retaining graduates in the Euregio Meuse-Rhine Julia Reinold 2016 UNU-MERIT

Grensoverschrijdende sociale zekerheid: Verordening nr. 883/2004/EG

M. Weerepas

juni 2017

Trema : tijdschrift voor de rechterlijke macht, juni 2017, p. 225-229

De Nederlandse ouderlijke boedelverdeling binnen de Euregio K.M.L.L. van de Ven augustus 2016 Estate Planner Digitaal, nr. 8, 2016
Waarom er fiscaal nog iets zou moeten worden geregeld. 'Ways to tackle inheritance cross-border tax obstacles facing individuals within the EU.' K.M.L.L. van de Ven augustus 2016 Boom juridisch, Tijdschrift Erfrecht, nr. 4, 2016
Giften, schenkingen en schenkbelasting. 'Een rechtsvergelijking met België vanuit Nederlandse optiek' K.M.L.L. van de Ven juli 2016 Boom juridisch, Tijdschrift Erfrecht, nr. 2, 2016
Social dumping and the abuse of A1-forms in the EU: The need for effective measures R.M.J. Vogel juli 2016 UM Master theses
Nieuw besluit internationale aspecten pensioenen: ‘voortschrijdende inzichten, maar we zijn er nog niet’ A.H.H. Bollen, B.M.M. Didden juni 2016 Maandblad Belasting Beschouwingen, p. 247-253
NEETS - can the Dutch meet their needs? S. Klosse, S. Bekker mei 2016 Politiche Sociali, volume 2/2016
Positionpaper inzake de skills Agenda van de Europese Commissie J. ten Thije (Universiteit Utrecht), C. Gooskens (Universiteit van Groningen), F. Daems (Universiteit Antwerpen), L. Cornips (Universiteit Maastricht, Meertensinstituut), M. Smits (Taalunie) mei 2016 Luistertaal
Begrip ‘Collectief Ontslag’ A.P. van der Mei mei 2016 Tijdschrift voor Recht en Arbeid, vol. 5
The Dutch referendum on the EU/Ukraine association agreement: What will the impact be? M. Brkan, A. Hoogenboom april 2016 EU Law Analysis blog
Rijnvarenden en de kracht van de E101-verklaring M. Weerepas maart 2016 NTFR Beschouwingen
Het wettelijk kader van de uitoefening van het beroep van architect S.L.T. Schoenmaekers maart 2016 Intersentia
The EU debarment rules: Legal and economic rationale S.L.T. Schoenmaekers maart 2016 Public Procurement Law Review
Kortwerkenrisico: in de wereld van Flexicurity, Gezondheid en Pensioen A.H.H. Bollen, B.M.M. Didden maart 2016 Pensioen Magazine
Vlaamse Codex Fiscaliteit K.M.L.L. van de Ven februari 2016 Estate Planner Digitaal, nr.1, 2016
Brexit of exit gelijke behandeling M. Weerepas februari 2016 Maastricht Law News & Views
Assessing the Coherence of Mechanisms for the Recognition of Qualifications: Discerning Dimensions to a Multilevel Challenge L. Kortese januari 2016 MCEL Master Working Paper
The Dutch Public Service: The Structure of the Dutch Government F. Van Kuik, VNG, M. Kok, M. Suwout, M. Stroucken, J. Pot & F. Cörvers January 2016 Public Service Labour Affairs Directorate, Ministry of the Interior and Kingdom Relations
Assessing the Coherence of Mechanisms for the Recognition of Qualifications: Discerning Dimensions to a Multilevel Challenge   L. Kortese januari 2016 MCEL Master Working Paper
Arbeidsmarktbeleid voor oudere werkzoekenden: Vlaanderen en Nederland F. Cörvers, B. van Landeghem 2016 Over.werk, editie 2
De handhaving van het arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties M. Kullmann januari 2016 Tijdschrift Recht en Arbeid
TRA 2016, 19, (Openbare aanbesteding en het toepassen van het wettelijke minimumloon: Rüffert overruled?’ - zaak C-115/14 (RegioPost GmbH & Co. KG tegen Stadt Landau) M. Kullmann januari 2016 Tijdschrift Recht en Arbeid
Citizenship policies in the European Union M.P. Vink, G.R. de Groot januari 2016 Oxford
Theorizing chance: Capturing the role of ad hoc social interactions in migrants’ trajectories Gladkova, N. and Mazzucato, V. 2016 Population, Space and Place (online: 20/10/2015)
Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2015-2020 J.G.F. Cörvers, S. Dijksman, D.J.A.G. Fouarge, D.T.H.E. Poulissen 2016 Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market
Detachering van werknemers: naar meer transparantie en een betere handhaving? M. Kullmann 2016 Tijdschrift Recht en Arbeid
Extending working life: The Dutch government's response M. Kullmann 2016 European Labour Law Journal
A Balanced Data Protection in the EU: Conflicts and Possible Solutions M. Eliantonio, F. Galli, M.G.H. Schaper 2016 Maastricht Journal of European and Comparative Law
Data Protection Rights and Tax Information Exchange in the European Union: An Uneasy Combination M.G.H. Schaper 2016 Maastricht Journal of European and Comparative Law
EU Health Law and Policy A.P. van der Mei 2016 A. McDonnell et al, Law of the European Union, forthcoming
Free Movement of Workers and Coordination of Social Security A.P. van der Mei 2016 A. McDonnell et al, Law of the European Union
De Patiëntenrechtrichtlijn en het Nederlandse Zorgverzekeringsstelsel A.P. van der Mei 2016 Sociaal-economische Wetgeving,  p.53-59
Het Toepassingsgebied van het EU Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: ‘ERT-uitvoering’ A.P. van der Mei 2016 A. Pahladsingh and M. van Roosmalen (red.), EU-Handvest Selecties, p. 63-80, SDU
Overview of Recent Cases before the Court of Justice of the European Union (januari-juni 2016) A.P. van der Mei 2016 European Journal of Social Security, p.399-408
Overview of Recent Cases before the Court of Justice of the European Union (juli-december 2015) A.P. van der Mei 2016 European Journal of Social Security, p.74-84
Unieburgers en de OV-Jaarkaart: voortslepende problematiek A. Hoogenboom 2016 Over De Grens, p.19-21
Noot bij CRvB 11 september 2015 ECLI:NL:CRVB:2015:3095 A. Hoogenboom 2016 Rechtspraak Sociale Verzekeringen
Noot bij CRvB 16 september 2015 ECLI:NL:CRVB:2015:3137 A. Hoogenboom 2016 Rechtspraak Sociale Verzekeringen
Book review: Caroline U. Amann, The EU Education Policy in the Post-Lisbon Era, Frankfurt-am-Main: Peter Lang GmbH, 2015. 287 pages. ISBN 978-3-631-66615-9 A. Hoogenboom 2016 Common Market Law Review, Volume 53, Issue number 5, p. 1475-1477
International Marriage Brokers and Mail Order brides.: Analysing the need for regulation J. Reinold, I. Roosen, A. Hoogenboom, K. Koch 2016 European Parliament: Policy Department for Citizen’s Rights and Constitutional Affairs
Update EU-route: de zesmaandentermijn, 6(10) A. Hoogenboom 2016 Over de Grens
Pensioen inzetten voor aflossing eigenwoningschuld: waar blijft de verkenning? Bas Vereggen oktober 2015 Pensioen Magazine
Annotatie onder HR 27 maart 2015 (verlies Nederlanderschap wegens verblijf buitenland) Gerard-René de Groot September 2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015, nr. 259, p. 1215-1224
Annotatie onder HR 27 maart 2015 (verlies Nederlanderschap wegens verblijf buitenland) Gerard-René de Groot september 2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015, nr. 259, p. 1215-1224
Analyse Geeft progressieve box 3 een extra impuls aan het netto pensioen? Anouk Bollen-Vandenboorn september 2015 Pensioen Pro FD
De vergeten grensarbeider en zijn nettopensioen Anouk Bollen-Vandenboorn september 2015 Maandblad Belasting Beschouwingen 2015/09
Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving Huis van de Nederlandse Provincies september 2015 "Druk: IPO-publicatienummer 318 a"
Samenvatting van een etnografisch onderzoek naar de Poolse gemeenschap in Horst aan de Maas in het kader van taalcultuurstudie D.A. Boruta augustus 2015 Universiteit Utrecht
Ability, academic climate, and going abroad for work or pursuing a PhD Daniëlle Bertrand-Cloodt, Frank Cörvers, Hans Heijke augustus 2015 ITEM website
Three-layered policy filter as a measurement tool for frontier workers' welfare Irina Burlacu juli 2015 J. Olenski (Ed.), Foundations of Transborder Economics and Statistics, Intersentia UK
Cross-border Social Security Coordination, Mobility of Labour and Pension Outcomes Irina Burlacu & Cathal O'Donoghue juli 2015 I. Salagean, C. Lomos & A. Hartung (Eds.), The young and the elderly at risk: Individual outcomes and contemporary policy challenges in European societies, Intersentia UK
Pensioen over de grens - Nederland/Duitsland/België Stefan Bemelmans, Steef Cobben, Lauren Hendriks, Bart van den Hof, Joey van de Pasch juli 2015 UM website
Cross-border criminal investigation in the Meuse-Rhine Euregion: international policing and the theory of (inter) organisational conflict. M. Peters, M. Vanderhallen, H. Nelen juli 2015  
Rottmann in the Courts of the Member States of the European Union: A Collection of 18 Judgements and Four Pending Cases with Case Notes Gerard-René de Groot, Patrick Wautelet, Nicola Charalambidou, Eva Ersbøll, Kristine Kruma, Daniela de Bono, Ngo Chun Luk, Guayasen Marrero González 2015 ILEC Publications
De kwalificerende buitenlandse belastingplichtige in het Uitvoeringsbesluit IB 2001 M.G.H. Schaper & S. Kingma 2015 Weekblad voor Fiscaal Recht 2015/573
Enhancing Worker Mobility via the Mobility Directive: Arrange the Taks Consequences for Supplementary Pension Rights Now! A.H.H. Bollen-Vandenboorn & M.J.G.A.M Weerepas 2015 EC Taks Review, Volume 24, 2015-I, p. 34-42.
Nederlandse zeevarenden blijven binnenboord voor de verzekeringsplicht M.J.G.A.M Weerepas 2015 NTFR Beschouwingen 2015
The Impact of Negatively Reciprocal Inclinations on Worker Behavior: Evidence from a Retrenchment of Pension Rights R. Montizaan, A. de Grip, F. Cörvers, T. Dohmen 2015 Management Science
Grensweerstanden in Limburg F. Cörvers 2015 Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
Krimpen zonder kramp F. Cörvers 2015 DEMOS, 31 (3)
Het aantrekken van kenniswerkers in een krimpgebied I.H.M Hooijen & F. Cörvers 2015 Rooijlijn. Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, 48(4)
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020 I. Bijlsma, K.C.M. van Broekhoven, M.M.F. Collewet, F. Cörvers, S. Dijksman & D. Fouarge 2015 ROA reports, no. 06. Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market
Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014: Factsheetrapportage Midden-Brabant F. Cörvers, S. Dijksman, M.L.A. de Hoon & C.M. Meng 2015 Maastricht E,Til
Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014: Factsheetrapportage Helmond-de Peel F. Cörvers, S. Dijksman, M.L.A. de Hoon & C.M. Meng 2015 Maastricht E,Til
Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014: Factsheetrapportage noord-Brabant F. Cörvers, S. Dijksman, M.L.A. de Hoon & C.M. Meng 2015 Maastricht E,Til
Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014: Factsheetrapportage noordoost Brabant F. Cörvers, S. Dijksman, M.L.A. de Hoon & C.M. Meng 2015 Maastricht E,Til
Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014 - Factsheetrapportage West-Brabant. F. Cörvers, S. Dijksman, M.L.A. de Hoon & C.M. Meng 2015 Maastricht E,Til
Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014 - Factsheetrapportage Zuidoost Brabant F. Cörvers, S. Dijksman, M.L.A. de Hoon & C.M. Meng 2015 Maastricht E,Til
Arbeidsmonitor Noord-Brabant 2014 - Uitdagingen voor Brabantse arbeidsmarkt F. Cörvers, S. Dijksman, M.L.A. de Hoon & C.M. Meng 2015 Maastricht E,Til
Entry into working life: Spatial mobility and the job match quality of higher-educated graduates. V. Venhorst & F. Cörvers 2015 ROA Research Memoranda, no. 003
Entry into working life: Spatial mobility and the job match quality of higher-educated graduates. V. Venhorst & F. Cörvers 2015 ROA Research Memorandum, no. 009
Stakeholder protection in cross-border seat transfers in the EU: Between freedoms and boundaries Thomas Biermeyer 2015 T. Biermeyer, Stakeholder protection in cross-border seat transfers in the EU: Between freedoms and boundaries, Wolf Legal Publishers
Civil status and the freedom of movement in the EU Gerard-René de Groot en David de Groot 2015 in: Cordula Stumpf, Friedemann Kainer Christian Baldus (eds.), Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht, Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration, Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag am 29. september 2015, Nomos, Baden-Baden: 2015, 1420-1426.
Deutsch-niederländische Grenzkorrekturen 1949/1963 und das niederländische Staatsangehörigkeitsrecht Gerard-René de Groot en Wilfried Boms 2015 Heimatkalender Heinsberg 2016, Heinsberg: Kreis Heinsberg 2015, pp. 177-190
Evaluating impact: Lessons learned from robust evaluations of labour market integration policies Ö. Bilgili 2015 Migrant Integration Policy Index 2015
Economic Integration to Send Money Back Home? Ö. Bilgili 2015 Journal of Immigrant & Refugee Studies 13 (4):379-400
Supporting Immigrant Integration in Europe: What Role for Origin Countries’ Subnational Authorities Ö. Bilgili and I. Agimi 2015 Report, MPI Europe
To return permanently or to return temporarily? Explaining migrants’ intentions Ö. Bilgili and M. Siegel 2015 Migration and Development (online: 24/09/ 2015)
Migration and Development: A World in Motion - The Netherlands Country Ö. Bilgili and M. Siegel 2015 MScG-UNU MERIT Report
EU “Mobility” Partnerships: An Initial Assessment of Implementation Dynamics N. Reslow 2015 Politics and Governance 3(2): 117-128

 

Boven

Grensoverschrijdende publicaties van externen

Titel Auteur Datum Publicatieplaats Trefwoorden
Grenseffectrapportage coalitieakkoorden Limburgse gemeenten 2018   Stichting Geen Grens juli 2018 Stichting Geen Grens Grenseffecten, Grensoverschrijdende samenwerking
Eenheid in verscheidenheid: Evaluatie informatiestructuur voor grensgangers tussen Nederland, Duitsland en België   F. ten Doeschot, R. Esselink, R. ten Hove, T. Lenderink december 2017 I&O Research Grensinformatie, grensgangers
Grenseffectentoets invoering Duitsvignet voor gebruik hoofdwegennet   Ecorys, in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat december 2017 Rijksoverheid Grenseffecten, Duitse tol
Grenzenloos: Een uniek stripalbum met getekende reportages over het grensgebied van Limburg met België en Duitsland

B.J. Vonk

oktober 2017 Grenzenloos / Connect Limburg Grensverhalen
Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU   Europese Commissie september 2017 Europese Commissie Grensregio's
De arbeidsmarkt in grensregio Nederland en Vlaanderen   CBS maart 2017 CBS Grensoverschrijdende mobiliteit
Rapport “Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen”   Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid januari 2017 Rijksoverheid Grensoverschrijdende mobiliteit
Jaarplan 2017 Grensverleggend samenwerken   Benelux Unie januari 2017 Benelux Unie Grensoverschrijdende samenwerking
Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020 Grensverleggend samenwerken   Benelux Unie januari 2017 Benelux Unie Grensoverschrijdende samenwerking
De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen   Centraal Planbureau november 2016 CPB Grensoverschrijdende mobiliteit
Flowchart uitgaande mobiliteit   SBB/EP-Nuffic oktober 2016 SBB/EP-Nuffic Erkenning van beroepskwalificaties
Flowchart inkomende mobiliteit   SBB/EP-Nuffic juni 2016 SBB/EP-Nuffic Erkenning van beroepskwalificaties

Nederlandse grensregio's en de glazen muur met Duitsland en België.  

Bos & Hogervorst juni 2016 TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) 54-74 Grensoverschrijdende mobiliteit
Samenvatting Bridge! Betere EU-regelgeving voor lokale en regionale overheden   Kenniscentrum Europa Decentraal mei 2016 Europa Decentraal Grensoverschrijdende samenwerking
Tackling Crime Together - Het initiatief van de Benelux en Noordrijn-Westfalen inzake de bestuurlijke aanpak van aan outlaw motorcycle gangs gerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas   Benelux maart 2016 Benelux Grensoverschrijdende criminaliteit

Arbeidsmarkt zonder grenzen - Beleidsstudie  

Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek juli 2015 PBL Arbeidsmarkt

Cross-border labour mobility within the BeNeLux

Benelux Business Roundtable project juni 2015 BBR Arbeidsmarkt

Boven