EDview: het onderzoek

Het EDview onderzoeksproject onderzoekt de huidige staat van het onderwijs aan de Universiteit Maastricht en schetst nieuwe wegen richting de toekomst. Het is een gezamenlijk project van het UM-instituut voor onderwijsvernieuwing EDLAB, en het Department of Educational Development and Research (onderdeel van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, FHML).

EDview bevordert de duurzame ontwikkeling en innovatie van het onderwijs aan de Universiteit Maastricht. EDview begon als onderzoeksproject naar de huidige staat van het onderwijs aan de universiteit, waarbij ook toekomstverwachtingen in kaart werden gebracht. Waar staan we op dit moment? Wat kunnen we leren van de bestaande interfacultaire en programma-overschrijdende werkwijzen? Hoe staan die in verhouding tot state-of-the-art-onderzoek en onderwijstheorie? Wat vinden studenten, docenten en andere stakeholders van de PGO-strategie van de universiteit? Zijn we goed voorbereid op de komende veertig jaar en daarna?

EDview verzamelde en compileerde de onderwijservaringen van studenten, docenten, cursuscoördinatoren, programmadirecteuren, onderwijsdeskundigen, beleidsmakers en andere stakeholders bij de UM, met als doel te komen tot een gedeelde visie op het toekomstige onderwijs aan de UM, en om aanbevelingen te doen voor initiatieven die voortvloeien uit deze visie.

Tijdens een aantal rondes werden gegevens verzameld. EDview nam interviews af, zette focusgroepen op, deed literatuuronderzoek, hield een enquête waaraan alle studenten en medewerkers van de UM konden deelnemen, en organiseerde feedbacksessies over de voorlopige resultaten met een groot aantal stakeholders.

 • De huidige staat van PGO bij de UM: tevreden over de theorie
  De resultaten van EDview laten zien dat veel studenten en medewerkers achter de keus van de UM voor PGO staan. De EDview-enquête werd door 1743 studenten en medewerkers van alle faculteiten ingevuld. Er waren hoge tevredenheidsscores voor het onderwijs bij de UM in het algemeen en voor de keuze voor PGO als onderwijsmethode. Dat kwam overeen met de kwalitatieve gegevens van EDview. Daaruit bleek dat de hoge tevredenheidsscores voornamelijk betrekking hadden op het ‘idee’ en de theorie van PGO, en in mindere mate op de praktijk. Men vond dat PGO goed past bij state-of-the-art-onderwijstheorieën; deze pleiten voor constructief, coöperatief, contextueel en zelfsturend leren, omdat dit bevorderend werkt voor deep learning, de motivatie om te leren en de vaardigheden om nu én een leven lang te leren.
   
 • De huidige staat van PGO bij de UM: ontevreden over de praktijk
  De respondenten van de EDview-enquête waren minder te spreken over PGO in de praktijk; ze hadden de indruk dat de UM er niet helemaal in geslaagd was om de doelen van PGO te realiseren. De deelnemers aan de enquête kraakten enkele kritische noten over onder meer het zeven-stappen-format, het aantal medewerkers, alignment with assessment, de omvang van de tutorialgroepen, het toepassen van PGO op verschillende gebieden, en de scheve verhouding tussen hoe er over PGO gecommuniceerd wordt en hoe studenten en medewerkers het in de praktijk ervaren.
   

 • De huidige staat van PGO bij de UM: flexibiliteit gewenst
  Als we momenteel over PGO bij de UM praten, hebben we het meestal over de tutorialstructuur met de zeven stappen. Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling waarbij PGO op een bredere manier gedefinieerd en benaderd wordt, met PGO-varianten en –alternatieven die in verschillende programma’s bij faculteiten worden toegepast. Een meerderheid van de respondenten van de EDview-enquête zou willen dat de UM in de toekomst op een meer creatieve en flexibele manier omgaat met de implementatie van PGO.

Om de implementatie van de visie van de UM op onderwijs te faciliteren, vertaalde EDview de empirische en theoretische data in:

 • De do’s: de dingen die we zouden moeten doen.
 • De don’ts: de dingen die we niet meer zouden moeten doen.
 • De don’t knows: de dingen die we verder zouden moeten onderzoeken vóórdat we besluiten of en hoe we ze zouden moeten doen.

  Klik hier voor het complete overzicht van do’s, don’ts en don’t knows van EDview.

De resultaten van EDview zijn samengevat in twee documenten:

 1. Een discussiestuk (Engelstalig) waarin stelling wordt genomen over de toekomst van het onderwijs aan de UM.
 2. Een overzicht van de do’s, don’ts en don’t knows (Engelstalig) die volgen uit de visie zoals die verwoord wordt in het discussiestuk. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen vijf onderling verbonden gebieden:
  - onderwijs ontwikkelen 
  - onderwijs coördineren 
  - lesgeven
  - onderwijs uitleggen 
  - onderwijs mogelijk maken

In de Engelstalige bijlagen staat meer informatie over:

 • De methodes van EDview
 • De EDview-enquête
 • De resultaten van de EDview-enquête
 • Mensen die hun medewerking hebben verleend aan het EDview-project
 • Het EDview-projectteam