Cursus

Herstel en mediation in strafzaken

Met de invoering van art. 51 Sv in 2011 heeft de toepassing van herstelrecht in het strafrecht formeel een plek gekregen. Artikel 51h Sv – mede tot stand gekomen onder invloed van Europese regelgeving – is een ‘open’ wetsbepaling die ruimte laat voor verschillende invullingen in alle fasen van het strafproces en de tenuitvoerleggingsfase. Op verschillende manieren wordt op dit moment in de praktijk dan ook invulling gegeven aan deze wetsbepaling, waaronder door middel van mediation in strafzaken.

Het openbaar ministerie heeft weliswaar de opdracht om via de politie herstelrecht in een zo vroeg mogelijk stadium onder de aandacht van de verdachte en het slachtoffer te brengen, maar ook de advocaat van de verdachte respectievelijk het slachtoffer kan hierin een belangrijke rol vervullen. Ook rechters zullen – al dan niet via het mediationbureau van de rechtbank – steeds vaker worden geconfronteerd met een verzoek om mediation in strafzaken. Bovendien blijkt het merendeel van de zaken waarin momenteel wordt bemiddeld, afkomstig te zijn vanuit het openbaar ministerie c.q. ZSM. Deze cursus behandelt alle recente ontwikkelingen, waaronder:

  • achtergrond van en kernideeën binnen herstelrecht;
  • wet- en regelgeving op het terrein van herstelrecht en mediation in strafzaken;
  • beleid en praktijk op het terrein van herstelrecht en mediation in strafzaken;
  • elementen van herstelgericht werken die relevant zijn voor uw beroepspraktijk.

Deze cursus levert u een nieuwe blik op de strafrechtspraktijk, geeft u inzicht in het inzetten en hanteren van herstelrechtelijke interventies zoals mediation en verrijkt uw beroepspraktijk met tal van herstelrechtelijke mogelijkheden.

Docenten

  • Mr. dr. Jacques Claessen, universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg.
  • Mevr. mr. Kim Roelofs, MfN- registermediator in straf- en familiezaken, docent basisopleiding mediators en specialisatieopleiding mediation in strafzaken, projectleider Jongerenrechtbanken.
     

Doelgroep

Advocaten, juristen/juridisch medewerkers werkzaam bij openbaar ministerie en zittende magistratuur, reclasseringsmedewerkers, medewerkers bij slachtofferloket en slachtofferhulp, overheidsjuristen, bedrijfsjuristen en notarissen met affiniteit voor het onderwerp.

Praktische informatie

Deze cursus vindt plaats op donderdag 22 november 2018 van 12.45 – 17.15 uur in Hotel de l’Empereur te Maastricht (tegenover het NS-station). De cursuskosten bedragen €425 / voor leden van de NVSA €400.

Studiepunten

po4

4 PO-NOvA en 4 MfN.