Cursus

De invoering van de Vierde Anti-witwasrichtlijn: wat zijn de gevolgen voor u?

Dagelijks hoort en leest u berichten over schimmige structuren die door drugscriminelen en terroristen gebruikt worden om hun activiteiten te financieren. De overheid neemt steeds verdergaande maatregelen om die structuren in beeld te krijgen. Daarbij is een steeds grotere rol weggelegd voor juridische en financiële professionals, zoals advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants. Zij zijn in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om ongebruikelijke transacties waarmee zij als professionele dienstverleners te maken krijgen, uit eigen beweging aan de overheid te melden. Bent u een juridische of financiële dienstverlener, dan hebt u met die wet te maken.

De maatregelen om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan zijn niet een zuiver Nederlandse aangelegenheid, maar zijn gebaseeerd op Europese regelgeving. In 2017 is deze regelgeving verder aangescherpt. Op 26 juni 2017 is de Vierde Anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Een van de daarin opgenomen maatregelen is de invoering van een register waarin de uiteindelijke belanghebbenden bij vennootschappen, stichtingen, trusts en dergelijke worden vermeld, het UBO-register. Bent u een juridische of financiële dienstverlener, dan krijgt u met deze maatregelen te maken.

In deze cursus gaan wij in op de regelingen om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan zoals die luiden na de invoering van de Vierde Anti-witwasrichtlijn. Aan bod komen:

  • de verplichting om cliënten te identificeren
  • de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden
  • de wijzigingen als gevolg van de Vierde Anti-Witwasrichtlijn, waaronder het UBO-register
  • een vergelijking van de antwitwasmaatregelen in Nederland met  die in België en Duitsland
  • grensoverschrijdende situaties

De bedoeling van de cursus is niet om een praktische instructie te geven over de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft maar om juridische en financiële dienstverleners te wijzen op de juridische kaders van de op hun rustende verplichtingen en om vraagpunten te behandelen waarmee zij zelf of hun cliënten bij de uitvoering van de Wwft te maken kunnen krijgen.

Docenten

  • Mr. dr. J.H.M. Arts (tevens cursusleider): senior docent belastingrecht Universiteit Maastricht en directeur vaktechniek Wesselman Accountants ǀ Adviseurs Eindhoven en Helmond
  • Mr. E.J.M. Rosier: advocaat bij Thuis & Partners, Heerlen en Maastricht

Doelgroep

Juridische en financiële professionals (o.m. advocaten, notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen).

Praktische informatie

  • De cursus wordt op dinsdag 13 maart 2018 van 12.45 – 17.15 uur gehouden in hotel de l’Empereur (tov NS station) te Maastricht.
  • De cursuskosten bedragen € 425,- (incl. cursusmateriaal)

Permanente opleiding

4

4 PO-NOvA, KNB, FB studiepunten worden aangevraagd.