Cursus

Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht 2018

In deze cursus bespreken en analyseren  de docenten de belangrijkste rechtspraak op het terrein van de Wro, de Wabo en de Awb. Daarbij komen vanuit het perspectief van de ruimtelijke ordening ook onderwerpen uit sectorale wet- en regelgeving aan bod, zoals natuurbescherming en geluid.  Daarnaast zal beknopt aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot de Omgevingswet.

Voor een ieder die werkzaam is op het gebied van de ruimtelijke ordening is een gedegen kennis van  de Wro,  de Wabo en de Awb en de gevolgen van die wetten voor de (rechts)praktijk, van groot belang. In deze cursus worden de belangrijkste elementen van de wetten  behandeld. De opzet van de cursus garandeert ruimschoots mogelijkheden voor interactie tussen de docenten en cursisten.

Docenten

  • Prof.Mr. P.J.J. van Buuren, oud-rechter in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en em. hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht, disciplinegroep Staats- en bestuursrecht, Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid, Universiteit Utrecht.
  • Prof. Mr. A.G.A. Nijmeijer, hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht,  Radboud Universiteit Nijmegen. Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Gelderland.

Doelgroep

Advocaten, rechters, (beleids-) medewerkers en juristen werkzaam bij de ministeries van V&W, VROM, LNV, provincies en gemeenten, stedenbouwkundige en planologische adviesbureaus, juristen werkzaam op het gebied van het bouwrecht.

Praktische informatie

De cursus wordt gehouden op vrijdag 7 december 2018 van 10.15 – 16.45 uur in hotel de l’Empereur te Maastricht. De cursuskosten bedragen € 525 (incl. lunch en cursusmateriaal).

Studiepunten

ll

5 PO-NOvA studiepunten