Cursus

Actualiteiten omgevingsrecht 2019

In deze cursus bespreken en analyseren de docenten de belangrijkste rechtspraak op het terrein van het omgevingsrecht. Daarbij ligt een accent op de Wabo, de Wro en de Awb maar ook onderwerpen uit sectorale wet- en regelgeving komen aan bod, zoals natuurbescherming.  Actuele ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving, in het bijzonder de Omgevingswet, worden bij de beschouwingen betrokken. Voor een ieder die werkzaam is op het gebied van het omgevingsrecht, is een gedegen kennis van actuele rechtspraak en wet- en regelgeving van groot belang. Deze cursus voorziet daar in. De opzet van de cursus garandeert ruimschoots mogelijkheden voor interactie tussen de docenten en de cursisten. 

Docenten

Prof. Mr. A.G.A. Nijmeijer, hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht,  aan de Radboud Universiteit en verbonden aan Hekkelman advocaten in Nijmegen. 

Mr. J.A.W. Huijben, projectleider aanvullingsspoor grondeigendom Omgevingswet bij het Ministerie van BZK en tevens rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Oost-Brabant.

Doelgroep

Advocaten, rechters, (beleids-) medewerkers en juristen werkzaam bij de rijksoverheid, provincies en gemeenten, stedenbouwkundige en planologische adviesbureaus, juristen werkzaam op het gebied van het bouwrecht.

Praktische informatie

De cursus wordt gehouden op vrijdag 13 december 2019 van 10.15 – 16.45 uur in hotel de l’Empereur te Maastricht.

Cursuskosten

Deze bedragen € 525 (incl. lunch en cursusmateriaal). Indien u alleen het digitale cursusmateriaal wenst te ontvangen dan ontvangt u € 20 korting op de cursusprijs.

Permanente opleiding

5 po nova

5 PO-NOvA studiepunten