Dierexperimentencommissie UM

Eind 2014 is de Wet op dierproeven (Wod) veranderd. Hiermee is ook de rol van de Dierexperimentencommissies (DECs) veranderd. De DEC-UM toetst nu niet alleen ethisch, maar ook wetenschappelijk en geeft hierover advies aan de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Voor informatie over het aanvragen van een projectvergunning kunt u terecht op de website van de CCD. De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is het centrale orgaan dat in Nederland als enige bevoegd is om vergunningen voor dierproeven te verlenen. 

Adviestraject DEC-UM

Adviestraject DEC-UM

1. De DEC-UM ontvangt een (wijziging/uitbreiding op een eerder vergunde) projectvergunningsaanvraag van de CCD met het formele verzoek hierover een advies af te geven.

2. De DEC-UM behandelt de aanvraag in de eerstvolgende plenaire vergadering.

3. De DEC-UM kan naar aanleiding van de plenaire bespreking vragen hebben voor de onderzoeker(s), welke in schrift of (op uitnodiging) in persoon toegelicht kunnen worden.

4. Indien de DEC-UM vragen naar tevredenheid zijn beantwoord door de onderzoeker(s), zal de DEC-UM overgaan tot het opstellen van een advies aan de CCD. Zo niet, dan kan er mogelijks een tweede vragenronde volgen.

5. De DEC-UM stuurt haar definitieve advies samen met de meest recent ingediende stukken van de onderzoeker(s) van de aanvraag naar de CCD. Er wordt een notificatiebericht van deze verzending naar de onderzoeker(s) verstuurd (zonder het gegeven advies). Hier eindigt de rol van de DEC-UM.

6. De CCD beslist of een vergunning voor de ingediende aanvraag daadwerkelijk verleent zal worden en verstuurt haar beschikking samen met het gegeven DEC-UM advies aan zowel de gemandateerd vergunninghouder UM als de onderzoeker(s).

Behandeltermijn

De wettelijke behandeltermijn voor het vergunningstraject van een ingediende aanvraag is 40 werkdagen, welke over het algemeen evenredig verdeeld zijn tussen de DECs en de CCD, tenzij het een ‘complexe aanvraag’ betreft. Voor de DEC-UM gaat de wettelijke behandeltijd voor het formuleren van een advies aan de CCD in, na ontvangst van het formele verzoek tot advies van de CCD samen met alle ingediende stukken behorend bij de aanvraag (d.w.z. aanvraagformulier, projectvoorstel, bijlage(n) en de niet-technische samenvatting).

Aanleverdeadlines voor reactie onderzoekers:

De DEC-UM kan tussentijds toelichtingsvragen over de aanvraag stellen aan de onderzoeker(s), die meewegen voor het opstellen van haar advies aan de CCD. Voor het aanleveren van schriftelijke reacties worden de onderzoeker(s) verzocht de volgende deadlines in acht te houden:  

Plenaire vergaderingen DEC-UM 

Aanleverdeadlines onderzoeker(s): (uiterlijk 23:59 uur)

Vrijdag 27 augustus 2021 Woensdag 18 augustus 2021
Vrijdag 24 september 2021 Woensdag 15 september 2021
Donderdag 21 oktober 2021 Dinsdag 12 oktober 2021
Vrijdag 26 november 2021 Woensdag 17 november 2021
Donderdag 16 december 2021 Dinsdag 7 december 2021

Samenstelling DEC-UM op 1 januari 2021

Leden

Wetenschapsgebied

Expertise

Betrokkenheid
Dierproeven

Arbeidsrelatie
Vergunninghouder

Lid 1 (Voorzitter)

Diergeneeskunde

PG;WA;OD;PB;HV NB-NL Geen arbeidsrelatie
Lid 2 Cardiologie WA;OD Betrokken Arbeidsrelatie
Lid 3 (Vicevoorzitter) Oncologie WA;OD,PB Betrokken Arbeidsrelatie
Lid 4 Neurologie OD;WA;HV Betrokken Arbeidsrelatie
Lid 5 Pulmonologie WA;OD Niet betrokken Geen arbeidsrelatie
Lid 6 Ethiek E;WA;OD;HV Niet betrokken Geen arbeidsrelatie
Lid 7 Biomaterialen WA;OD;HV Betrokken Geen arbeidsrelatie
Lid 8 Farmocologie/Toxicologie WA;OD;HV

Niet betrokken

Geen arbeidsrelatie
Adviseur    Voorzitter IvD Betrokken Arbeidsrelatie
Ambtelijk secretaris     Niet betrokken  Arbeidsrelatie

Afkortingen: WA = de wetenschapsgebieden en wetenschappelijke toepassingen waarvoor de dieren zullen worden gebruikt, met inbegrip van vervanging, vermindering en verfijning op de betrokken gebieden; OD = het ontwerp van proeven, in voorkomend geval met inbegrip van de statistische aspecten; PG = de proefdiergeneeskundige praktijk dan wel de diergeneeskundige praktijk met betrekking tot wilde dieren; HV = het houden en verzorgen van dieren van de soorten die zullen worden gebruikt; E = ethiek; PB = proefdieren en hun bescherming; NB-NL = niet betrokken bij dierproeven in Nederland;