Dier Experimenten Commissie

Met ingang van 18-12-2014 is de Wet op de Dierproeven (WOD) veranderd. Hiermee is ook de rol van de Dier Experimenten Commissie (DECs) veranderd. De DEC-UM toetst nu niet alleen ethisch, maar ook wetenschappelijk en geeft hierover advies aan de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Voor informatie over het aanvragen van een projectvergunning kunt u terecht op de website van de CCD. De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is het centrale orgaan dat in Nederland als enige bevoegd is om vergunningen voor dierproeven te verlenen. 

Formele route inkomende projectvergunningsaanvragen of wijzigingsaanvragen

 1. De onderzoeker bereidt al dan wel niet in overleg met de IvD een (wijziging op een eerder vergunde of een nieuwe) projectvergunningsaanvraag voor.
 2. Indien de IvD de aanvraag toetsbaar acht, wordt deze door de gemandateerd vergunninghouder UM ingediend bij de CCD.
 3. De CCD verstuurt de ingediende stukken behorend bij de aanvraag naar de DEC-UM met een formeel verzoek tot advies.
 4. De DEC-UM behandelt de aanvraag in de eerstvolgende plenaire vergadering, waaruit mogelijk aanvullende/toelichtende vragen aan de onderzoeker volgen.
 5. Indien de aanvullende DEC-UM vragen naar tevredenheid zijn beantwoord door de onderzoeker, verstuurt de DEC-UM de definitieve stukken behorend bij de aanvraag samen met het DEC-UM advies rechtstreeks naar de CCD. Hier eindigt de rol van de DEC-UM.
 6. De CCD beslist of een vergunning daadwerkelijk verleent zal worden en verstuurt de uiteindelijke beschikking aan zowel de gemandateerd vergunninghouder UM als de onderzoeker.

  Behandeltermijn
  De wettelijke behandeltermijn voor een aanvraag is 40 werkdagen, welke evenredig verdeeld zijn tussen de DEC en de CCD. Voor de DEC-UM gaat de behandeltijd van 20 werkdagen in na ontvangst van het verzoek tot advies van de CCD en de bijbehorende stukken van de aanvraag.

  Wijzigingsaanvragen
  Indien er wijzigingen op eerder vergunde projecten worden vastgesteld, moeten deze in overleg met de IvD gemeld of opnieuw ingediend worden bij de CCD, hierbij geldt het volgende:
  a) Uitbreiding: wijzigingen op een eerder vergunde aanvraag, waarbij het dierlijk ongerief of het gebruik van het aantal dieren toeneemt ten opzichte van de originele aanvraag moeten opnieuw beoordeeld en vergund worden. Hierbij wordt de DEC-UM (meestal) opnieuw om advies gevraagd door de CCD volgens de formele route beschreven in punt 1 t/m 6
  b) Wijziging: wijzigingen op een eerder vergunde aanvraag, waarbij de doelstelling van het project volledig afwijkt van de originele aanvraag of waarbij een andere diersoort wordt gebruikt ten opzichte van de originele aanvraag worden als een nieuwe aanvraag beschouwd en moeten als zodanig opnieuw beoordeeld en vergund worden. De aanvraag moet opnieuw ingediend worden bij de CCD, waarna deze via de formele route (punt 1 t/m 6) bij de DEC-UM terecht komt voor het opmaken van een advies aan de CCD.
  c) Melding: wijzigingen op een eerder vergunde aanvraag, waarbij het dierlijk ongerief of het gebruik van het aantal dieren gelijk blijft of afneemt ten opzichte van de originele aanvraag hoeven niet opnieuw beoordeeld en vergund te worden, maar dienen wel rechtstreeks te worden gemeld aan de CCD.

Samenstelling DEC-UM op 1 januari 2020

Leden  Wetenschapsgebied Expertise Betrokkenheid
Dierproeven
Arbeidsrelatie
Vergunninghouder
Lid 1 (voorzitter) Diergeneeskunde PG;WA;OD;PB;HV NB-NL GA
Lid 2 Cardiologie WA;OD B A
Lid 3 (vice-voorzitter) Oncologie WA;OD,PB B A
Lid 4 Neurologie OD;WA;HV B A
Lid 5 Pulmonologie WA;OD NB GA
Lid 6 Ethiek E;WA;OD;HV NB GA
Lid 7 Biomaterialen WA;OD;HV B GA
Lid 8 Farmocologie/Toxicologie WA;OD;HV NB GA
Adviseur    Voorzitter IvD A
Ambtelijk secretaris     NB A

Afkortingen: WA = de wetenschapsgebieden en wetenschappelijke toepassingen waarvoor de dieren zullen worden gebruikt, met inbegrip van vervanging, vermindering en verfijning op de betrokken gebieden; OD = het ontwerp van proeven, in voorkomend geval met inbegrip van de statistische aspecten; PG = de proefdiergeneeskundige praktijk dan wel de diergeneeskundige praktijk met betrekking tot wilde dieren; HV = het houden en verzorgen van dieren van de soorten die zullen worden gebruikt; E = ethiek; PB = proefdieren en hun bescherming; NB = niet betrokken bij dierproeven; NB-NL = niet betrokken bij dierproeven in Nederland; B = betrokken bij dierproeven; GA = geen arbeidsrelatie met vergunningshouder; A = arbeidsrelatie met vergunninghouder