Deelname wetenschappelijk onderzoek (in Dutch)

Aan de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN) van de Universiteit Maastricht wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Voor die onderzoeken zijn wij op zoek naar mensen die in een database opgenomen willen worden zodat onderzoekers hen kunnen benaderen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Mocht u belangstelling hebben en wilt u graag benaderd worden voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u zich hiervoor opgeven door te mailen naar ppdb-fpn@maastrichtuniversity.nl. Wij sturen u dan een aanmeldingsformulier. Nadat u dit heeft ingevuld, worden de gegevens uit het aanmeldingsformulier in een speciaal hiervoor beveiligd computersysteem, de proefpersonendatabase, opgeslagen.

In het aanmeldingsformulier wordt een aantal persoonlijke vragen gesteld. Deze informatie is belangrijk om te selecteren op eventuele deelname. Voor onderzoeken worden proefpersonen gezocht op leeftijdscategorie, geslacht, opleiding of andere eigenschappen. Komt uw profiel overeen met de voorwaarden, dan kunt u benaderd worden door de onderzoeker.

Deelname aan onderzoek

Binnen FPN is er een diversiteit aan soorten onderzoeken. Zo kan het zijn dat u vragenlijsten thuis invult of dat deze op de Universiteit worden afgenomen. U kunt gevraagd worden langs te komen voor persoonlijke interviews. Zelfs fMRI scans (hersenscans) of fysiologische onderzoeken naar bloeddruk of hartslag behoren tot de mogelijkheden. Dit kan eenmalig zijn, maar ook voor een bepaalde periode meerdere keren. Dit hangt af van het onderzoek.

Wanneer u wordt benaderd voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek door de onderzoeker dan bent u dit, zonder opgaaf van reden, niet verplicht. U verleent uw medewerking altijd op vrijwillige basis. U kunt besluiten op elk gewenst moment uw deelname aan het onderzoek stoppen.

 

Vergoeding

Afhankelijk van het onderzoek kunnen onkosten vergoed worden, bijvoorbeeld in de vorm van VVV-waardebonnen of een reiskostenvergoeding.

Persoonsgegevens en privacy

Uw privacy is belangrijk voor de Universiteit Maastricht (UM) en daarom gaat de UM zorgvuldig om met al uw gegevens. De UM is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Hoe de UM uw privacy waarborgt is hieronder uiteengezet. Deze uitleg is een aanvulling op de algemene privacyverklaring UM die u op de website kunt inzien https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/algemene-privacyverklaring-um.

Voor de opname in de proefpersonendatabase en de daadwerkelijke deelname aan een of meerdere wetenschappelijke onderzoeken worden persoonsgegevens van u gebruikt en opgeslagen door Universiteit Maastricht. Voor de proefpersonendatabase gaat het om uw naam en bereikbaarheidsgegevens (adres, mail en telefoon), uw geslacht, geboortedatum, moedertaal, hoogst genoten opleiding en of u links- en/of rechtshandig bent. Per onderzoek waaraan u gaat deelnemen komen daar nog andere persoonsgegevens bij waarover u per geval voorafgaand aan het verlenen van toestemming voor deelname geïnformeerd gaat worden. Er worden niet méér persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is en die worden niet voor andere doeleinden dan wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Als er gekozen kan worden tussen persoonsgegevens die meer of minder inbreuk maken op uw privacy, wordt voor het laatste gekozen.

Uw persoonsgegevens uit de proefpersonendatabase worden pas beschikbaar gesteld aan de aanvrager (de onderzoeker binnen de FPN) zodra deze aan de eisen heeft voldaan van de ethiek toetsingscommissie . De aanvrager wordt hiermee verplicht zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Om uw privacy te beschermen worden al uw persoonsgegevens door de Universiteit Maastricht vertrouwelijk opgeslagen en waar mogelijk van een code voorzien of zelfs anoniem gemaakt waardoor ze helemaal niet meer naar u zijn te herleiden. Uitsluitend de medewerkers van de universiteit die direct betrokken zijn bij de proefpersonendatabase of het onderzoek waaraan u deelneemt, hebben toegang tot uw (gecodeerde en/of geanonimiseerde) persoonsgegevens. Deze komen dus niet in handen van onbevoegde derden. De persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het wetenschappelijke doel waarvoor ze zijn verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Doorgaans wordt een termijn gehanteerd van 15 jaar na de laatste publicatie van het betreffende onderzoek. Bij uitschrijving uit de proefpersonendatabase worden uw persoonsgegevens die daarin staan verwijderd.

Uw rechten en contact daarover

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om te weten welke gegevens over personen de universiteit verwerkt, met welk doel dit gebeurt en vanuit welke bronnen deze gegevens komen. Deze informatie wordt u aangeboden in de informatiebrief en toestemmingsverklaring behorende bij het wetenschappelijk onderzoek waaraan u gaat deelnemen. U heeft als deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek echter geen wettelijk recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens en ook geen recht op de beperking van de verwerking ervan. 

Als deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek kunt u uiteraard wel uw toestemming voorafgaande, tijdens of na de deelname zonder opgave van redenen intrekken. U kunt in dat geval aangeven of dan ook al uw persoonsgegevens gewist moeten worden. Indien het betreffende onderzoek daardoor niet in het gedrang komt en het ook technisch mogelijk is, zal de faculteit het wissen van uw persoonsgegevens uitvoeren.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u dat eerst via de contactinformatie op deze pagina doen. Ook kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming van de Universiteit Maastricht via FG@Maastrichtuniversity.nl.

U heeft toestemming gegeven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Een keer per jaar zullen we u per e-mail benaderen. In deze jaarlijkse correspondentie vragen we of u nog steeds beschikbaar bent voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Via dit bericht mag u aangeven dat u niet meer beschikbaar bent, of dat u voor een bepaalde periode niet beschikbaar wilt zijn. Daarnaast vragen we u de korte vragenlijst waarin uw persoonsgegevens vermeld staan te controleren. Hierin kunt u uw persoonsgegevens, zo nodig, wijzigen.

Afmelden

Wilt u niet meer deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit op elk moment aan ons kenbaar maken, zonder opgaaf van reden. Vanaf dat moment wordt u niet meer meegenomen in de jaarlijkse correspondentie en de selectieprocedure. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Tevens worden uw persoonsgegevens uit onze database verwijderd.

Is het onderzoek onafhankelijk?
Om onderzoek te kunnen uitvoeren is geld nodig en vaak is de faculteit afhankelijk van subsidies afkomstig van de overheid, de zorgverzekeraar, de beroepsgroepen, de zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties. Zij hebben echter geen invloed op de manier waarop onderzoek verricht wordt en de resultaten hiervan. Op deze wijze kan er onafhankelijk onderzoek worden gedaan. Daarnaast is er een ethische toetsing. Elk onderzoek wordt vooraf getoetst door een speciale onafhankelijke commissie en tevens bewaken zij de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek.

Wat moet ik doen als ik niet meer beschikbaar wil zijn voor wetenschappelijk onderzoek?
Mocht u besluiten niet meer te willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, dan hoeft u niet te wachten op de jaarlijkse correspondentie van het Research Support Department (RSD). U kunt dit op elk moment aan het RSD kenbaar maken zonder opgaaf van reden. Vanaf dat moment wordt u niet meer meegenomen in de jaarlijkse correspondentie en de selectieprocedure. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Uw persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd. Hier is het RSD verantwoordelijk voor.

Wat moet ik doen als ik niet meer wil deelnemen aan een lopend onderzoek?
Mocht u ook niet meer beschikbaar willen zijn voor een onderzoek waar u mogelijk op dat moment aan deelneemt, dan neemt u contact op met de betreffende onderzoeker. De onderzoeker is verantwoordelijk voor het verwijderen van uw persoonsgegevens uit dit onderzoek zodat u ook niet meer benaderd gaat worden.

Ik wil voorlopig niet benaderd worden voor wetenschappelijk onderzoek. Hoe geef ik dit aan?
Mocht u besluiten tijdelijk niet benaderd te willen worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, dan hoeft u niet te wachten op de jaarlijkse correspondentie van het RSD. U kunt dit op elk moment aan het RSD kenbaar maken zonder opgaaf van reden. In deze periode wordt u niet meegenomen in de jaarlijkse correspondentie en de selectieprocedure. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Zodra deze periode verstreken is, wordt u weer door het RSD benaderd en gevraagd of u weer beschikbaar bent.

Mocht u besluiten tijdelijk niet benaderd te willen worden voor onbepaalde tijd, dan hoeft u niet te wachten op de jaarlijkse correspondentie van het RSD. U kunt dit op elk moment aan het RSD kenbaar maken zonder opgaaf van reden. In dit geval wordt u wel meegenomen in de jaarlijkse correspondentie maar niet in de selectieprocedure. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Pas als u aangeeft weer beschikbaar te willen zijn voor wetenschappelijk onderzoek wordt u weer meegenomen in de selectieprocedure.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik niet meer bereikbaar ben?
Mocht u niet meer bereikbaar zijn voor de jaarlijkse correspondentie, dat wil zeggen dat toegestuurde brieven of e-mailberichten onbestelbaar zijn, dan wordt zowel de jaarlijkse correspondentie als de selectieprocedure stopgezet. Uw persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd.