Universiteit Maastricht

Netwerk Kennissteden Nederland

Twaalf Nederlandse kennissteden, waaronder Maastricht, vormen samen met de voorzitters van de koepelorganisaties VSNU en HBO-raad, een nieuw netwerk van dat werkt onder de naam Netwerk Kennissteden Nederland. De steden hebben gemeen dat binnen hun stadsgrenzen een sterk kenniscluster van universiteiten en hogescholen is gevestigd. Samen willen zij een extra stuwende kracht vormen in het realiseren van een sterke Nederlandse kenniseconomie.


De twaalf Nederlandse kennissteden (Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen) boden minister-president Rutte op donderdag 1 september 2011 een ambitiedocument aan waarin de steden het kabinet oproepen om gezamenlijk met hen te werken aan een toekomstbestendige en internationaal concurrerende kenniseconomie. De meerwaarde voor de Nederlandse economie zit volgens de opstellers in de onderlinge afstemming, informatiedeling en het gezamenlijk optrekken met de rijksoverheid. In het ambitiedocument schetsen de kennissteden de kansen en bedreigingen waarmee zij de komende jaren te maken krijgen. Ook geven zij aan welke randvoorwaarden nodig zijn om de Nederlandse kenniseconomie concurrerend te houden.


Volgens de initiatiefnemers is het netwerk van belang omdat kennissteden het onmisbare fundament vormen voor de ontwikkeling van een hoogwaardige economie. In het nationaal economische beleid is kenniseconomie al jarenlang een belangrijk speerpunt. Maar als Nederland bij wil blijven moeten de inzet en het tempo omhoog. Kennissteden spelen daarin een belangrijke rol, want slimme mensen in sterke steden bepalen het succes van de Nederlandse kenniseconomie. Het nieuwe Netwerk Kennissteden Nederland wil daarom de handschoen oppakken en samen met de regering werk maken van krachtige steden en hogeronderwijsinstellingen die de basis vormen voor een florerende kenniseconomie.


Download het Ambitiedocument Kennissteden Nederland (pdf, 520 KB)