Universiteit Maastricht

METRO

Period 2006-2007

Title: Onderzoeksproject Leerzame schadeclaims
Abstract: Het project Leerzame Schadeclaims: leren van worse-case scenario’s als opstap naar effectieve interventie en preventie rond beroepsziekten wordt gesubsidieerd door de Stichting instituut GAK. Dit onderzoek loopt in samenwerking met HSI, NVAB en NCvB die allen een afgevaardigde hebben in de stuurgroep, waarvan ook prof. Dr. M. Faure deel uitmaakt. Het project is opgedeeld in 3 deelonderzoeken waarbij 1 en 2 worden geleid door HSI; deelvraag 3 door Metro.
Granting organization: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten/Stichting Instituut GAK
Subsidy: € 20,500
Project manager: M. Faure
Researcher: N. Philipsen
Duration: 1 September 2007 - 31 December 2008


Title: Onderzoeksproject CO2 rechten in het Mijnwaterproject
Abstract: De kern van dit project betreft een onderzoek naar de mogelijkheid om voor de reductie van de broeikasgassen ten gevolge van de toepassing van mijnwater een financiële waardering te verkrijgen. Hieruit volgen een centrale probleemstelling en twee aanvullende vragen:
Centrale probleemstelling: Valt de broeikasgasemissiereductie die door het Mijnwaterproject wordt verwezenlijkt onder de huidige regelingen inzake emissiehandel in brede zin, en, zo ja, wat zijn daarvan de consequenties?
Kan aan de emissiereductie een op geld waardeerbaar voordeel worden toegekend? Zo ja, langs welke weg moet dat gebeuren, en aan wie valt dat voordeel dan toe?
Aanvullende vraag (1)
Indien wordt vastgesteld dat de vrijwillige emissiereductie niet of slechts met nadelige gevolgen voor de initiatiefnemer(s) onder de huidige regeling van emissiehandel valt, welke aanbevelingen kunnen dan worden gedaan voor verbetering van het juridische kader, met het oogmerk om projecten voor groene energie zoals het Mijnwaterproject een financieel voordeel toe te laten vallen?
Aanvullende vraag (2)
Voorts rijst de vraag of de juridische situatie anders luidt in de landen van de andere deelnemende partijen, en, zo ja, welke juridisch regime de stimulering van vrijwillige broeikasgasreductie door mijnwatertoepassing het beste stimuleert. Hieruit rijst ook de vraag of er een behoefte is voor een (andere) Europese regeling inzake dergelijke vrijwillige broeikasgasreducties door groene energie.
Subsidizer: the city of Heerlen
Subsidy: € 31,878.32 excl. taxes
Project manager: Marjan Peeters
Researcher: Richard Neerhof
Duration: December 2007- June 2008
Report: Mijnwater en CO2 besparing: op zoek naar mogelijkheden voor verzilvering


Title: Emissiehandel en Gelijkwaardige Competitie
Abstract: Dit onderzoeksproject concentreert zich op de juridische aspecten van emissiehandel, in het kader waarvan verschillende papers worden opgesteld. In 2008 worden drie onderzoeken uitgevoerd inzake:
- ex post interventies bij emissiehandel
- veilen van verhandelbare emissierechten
- internationale sectorale emissiehandelafspraken
Subsidizer: DSM Environment & Product Safety, Consortium leden: Corus Staal bv, ENCI bv, SABIC EuroPetrochemicals bv, Koninklijke Coöperatie Cosun u.a.
Subsidy: € 7,500 per consortium-lid op jaarbasis = € 60,000 Euro jaarlijks
Project manager: Prof. Dr. M. Peeters
Researchers: Junior-onderzoeker J. Decendra de Larragon, Dr. S. Weishaar, Prof.dr. M. Peeters, en diverse andere onderzoekers binnen en buiten de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht
Duration: started on 01/10/2003 with multiple prolongations
Publications:
A selection of published papers
:
- A Legal View on Ex Post Interventions in An Emissions Trading Scheme, publication date 22 May 2008
- The allocation of emission allowances under the European Community emission allowance trading scheme: the framework, publication date 25 February 2004
- Procedural Rights concerning the start of the European emissions trading scheme for greenhouse gases: information, participation and access to justice, publication date 8 June 2005
- CO2 emission allowance allocation mechanisms, allocative efficiency and the environment: a static and dynamic perspective, publication date 10 June 2005
- EU Greenhouse gas emissions trading and legal principles, publication date 5 April 2005
- Towards an effective enforcement of the EU greenhouse gas emissions trading scheme: an exploration of the current regime, publication date 9 November 2005
- Can the EU protect its energy intensive industry from the competitive effects created by the EU ETS? An analysis of the possible solutions vis-à-vis the WTO regime, publication date 9 November 2005
- Rechtsbescherming bij de verlening van broeikasgasemissierechten, publication date 10 March 2005


Title: Indonesia; Herziening van de Environmental Management Act no. 23 van 1997
Subsidizer: Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer
Subsidy: € 67,550
Project manager: Prof. Dr. M. Faure LL.M., Mr. N. Niessen
Researchers: Prof. Dr. M. Faure, Mr. N. Niessen, Prof. Mr. F. Stroink, Prof. Mr. G. Mols, Mr. Dr. M. Peeters, Mr. D. Grimeaud, S. Pompe
Duration: 1 January 2002 – end of 2009


Title: The Role of the Government in Case of Damage Caused by a Sudden Climate Change in North-West Europe
Abstract: The NWO-VAM-commission has requested to write a paper starting from the hypothesis that an extreme climate change in the form of a decrease in temperature on short term (10 years) might happen. It is highly uncertain that this event will actually take place, and in the long term there is the possibility of a temperature-increase.
Central research question is: which legal principles determine the interpretation of the government’s task related to a possible fast although uncertain climate change? Which are, in this relation, the most important perceptions between the choices of a preventive or reactive action?
Granting Organization: NWO/MaGW (VAM-programma)
Contract Sum: € 15,000
Project Leader: Mr.Dr. M.G.W.M. Peeters
Researchers: Véronique Bruggeman LL.M, Prof.Dr. M.G. Faure LL.M.
Duration: February 2007 - April 2008
Paper: Exploring governmental and victim responsabilities in view of abrupt climate change in North-Western Europe


Title: EU-China European Studies Centres Programme; Support to Existing European Studies Centres in the People’s Republic of China (excluding Hong Kong, Macao and Taiwan)
Abstract:Since its establishment in December 1996, the Centre for European Studies (ESC) of Peking University has been evolving along interdisciplinary lines. It actively participated and contributed to all previous EU-China-Progammes. In 2004, the university authority gave the Centre a big boost by setting up interdisciplinary Ph.D. and MA programmes on European Studies for the Centre and by allocating new office space to the Centre With the financial support for the EU-China European Studies Centres programme, the centre aims at developing basic assets for a sustainable functioning of the centre, developing MA and PhD programmes, developing research activities under the general theme- Europe: from nation states to the state of nations, supporting publications and marketing activities, and cooperating with European universities.
Objectives are:
- to become the leading centre in training high-level specialists on European Studies,           
- to pursue interdisciplinary researches on European Studies (playing a leading role in enhancing the quality of researchers; becoming an internationally recognizable Centre and exert an impact on the policy-making process in China.
UM-professors (as visiting professors) will contribute to research-projects; guest Chinese visiting professors and students to do research at UM;  teach one course and supervise students; support and help in developing the curricula of relevant courses on European  studies(both developing new as upgrading existing ones).
UM as a partner in this project will also assists on and contribute to 4-day international conference in 2007.
Granting organization: ESCP (centre for European Studies)
Contract Sum: € 16,000
Project leader: Prof. Dr. M. Faure LL.M.
UM-participants: Prof. P. Van den Bossche, Prof. G. de Groot, Prof. H. Schneider, Prof. E. Vos
Duration: September 2005 – December 2007


Title: Developments in the Remunerations of Representatives in Cases of Injuries
Abstract: Reason for this research is the suspicion of the liability insurance companies that in course of the last years, the remunerations of advocates and other representatives have increased seriously w.r. to the hourly rates. Of course, part of the increase can be explained: inflation, increased complexity of the of injury cases; - the fact that victims can easily claim a huge part of the costs for legal aid at the insurance company whereby cutting down these costs is of minor importance.
The aim of this research is to look for the extend and background of the increase in remunerations as mentioned above by means of literature, investigating the development(evolution) of remunerations of representatives; comparing  with remunerations  of other services and comparing with other countries.
Granting Organization: Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars
Contract Sum: 49,947.40
Project Leader: Prof. Dr. M. Faure LL.M.
Researchers: mr. F.J. Fernhout, Prof. mr. T. Hartlief, Dr. N. Philipsen
Duration: 1 April 2007 - 31 October 2007


Title: Shifts in Governance; Compensation for Damage: Civil Law to Public Funding
Abstract: With this programme, research will be conducted on the shifts in compensation for damage that have recently taken place and are currently taking place across the borderline between Civil Law (notably the law of torts, insurance law and the law of labour contracts) and Public Funding. The main purpose of the programme is to analyze several trends, to investigate the legal and socio-economic implications of these trends, and to weigh possible alternatives.
Granting Organization: NWO
Contract sum: € 342,608
Project leader: Prof. Mr. W. van Boom (Universiteit Tilburg), Prof. Dr. M. Faure LL.M. (Universiteit Maastricht)
Researchers: Dr. N. Philipsen, E. Engelhard, 2 postdocs Univ. Tilburg
Duration: 1 January 2004 – 31 December 2006


Title: Study on Regulatory Restrictions in the Field of Pharmacies (AR13902 – MARKT/2005/10/EU)
Abstract: The Objective of the study is to evaluate how rules applicable to pharmacies impact on the quality of pharmacy services in the different Member States and how differing laws regulating pharmacies impact on the well functioning of the internal Market and therefore the performance of the European pharmacy services sector as a whole.
Detailed information will be given on the rules and laws pertaining to pharmacies in the EU25.
A detailed subscription of the structure of the pharmacy services sector in 6 EU Member States will be provided .
The effectiveness of different legal frameworks in realizing genuine general interest objectives  as well as the impact of diverging rules pertaining to pharmacies within the EU on the integration of the EU pharmacy sector are described.
The result is a final report that covers the analysis of 3 parts (comparative legal analysis; structure of (6) pharmacy sectors; economic assessment of rules on performance).
Dr. N. Philipsen will perform following tasks: legal text analysis; literature study and economic assessment.
Granting organization: ECORYS  Nederland B.V. (following EU grant )
Contract Sum: € 15,000
Project Leader: Prof. Dr. M. Faure LL.M.
Researcher: Dr. N. Philipsen
Duration: 9 May 2006 – 31 December 2006
Publication: Volkerink, B., De Bas, P., Van Gorp, N. & Philipsen, N.J., Study of Regulatory Restrictions in the Field of Pharmacies, ECORYS Nederland BV, report for European Commission (Internal Market and Services DG), Rotterdam, 22 June 2007


Title: Quick Scan international comparison of rewarding-schemes in legal profession
Abstract: Due to discussion in The Netherlands whether the actual rewarding scheme for legal professions and, more strictly whether a result-related rewarding scheme would be preferable, this research project is concentrating on the situation in other countries: do they prohibit the result-related rewarding-scheme or do they allow it, and if so under which conditions?
The core-research focuses on the international comparison of rewarding-schemes in legal professions in 7 countries: Ireland, United Kingdom, Greece, Germany, Belgium, France and Denmark.
The goal of this project is to find out the situation towards this result-related rewarding scheme in countries mentioned-above and its possible consequences for the debate in The Netherlands.
Granting Organization: WODC
Contract sum: € 49,508.76
Project Leader: Prof. Dr. M. Faure LL.M.
Researchers: Prof. Dr. T. Hartlief, Dr. N. Philipsen
Duration: December 2005 – June 2006 (extended)


Title: Vision paper: Legislation and Europe in 2015
Abstract: order form the Department of Justice to draw a vision paper for  the “Directie Rechtsbestel” on the subject “Europe (de)central in view of the project Legislation in 2015”
This paper must have 3 scopes:
- requirements to which (the person of ) a judge must comply
- requirements imposed on the justification of  legislation towards community/society
- help to create and establish a certain image in the media
Granting organization: Ministerie van Justitie
Contract Sum: € 25,000
Project Leader: Prof. Dr. M.G. Faure LL.M.
Researchers: Prof. Dr. M.G. Faure LL.M.
Duration: August 2006 - November 2006


Title: Research to role of General Conditions with the Arbitration board
Abstract: The research has as goal to get an insight in the role of the General Conditions in the practice of the current Arbitration Board. It will result in a research-report with annexes; the final report will be a clear analysis of the realization of de general conditions and their use in disputes settled by the various Arbitration Boards connected to the “Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC). The researchers will also present an overview of possible bottlenecks and bring forward suggestions to solve these bottlenecks.
The quantity and quality-research will draw conclusions on basis of which the Arbitration boards, the Consumer-Board-meeting and the branches involved can improve both practice as well as existing methodic to set up and implement general conditions and set up arbitration boards.
Point of interest is the advisory role and feed-back of the research-results based on a clear research-methodic to branches and organizations involved in SGC-disputes settlement, also related to the optimization of the quality for all parties involved.
Granting organization: Ministerie van Economische Zaken
Contract Sum: € 70,100
Project Leader: Prof. Dr. M. Faure LL.M.
Researchers: Mr. S. Verstappen
Duration: 3 months (July/October 2006)